federacja zielonych

www.zieloni.w.pl

“BAŻANTARNIA” - PROJEKTOWANY MIEJSKI UŻYTEK EKOLOGICZNY - REZERWAT

Zwracam się z propozycją – pomysłem utworzenia MIEJSKIEGO UŻYTKU EKOLOGICZNEGO - REZERWATU “BAŻANTARNIA” na terenach położonych w Białymstoku, przy osiedlach “Słoneczny Stok” i “Zielone Wzgórza”, wzdłuż doliny Rzeczki “Bażantarki” i przy Stawach Marczukowskich” – INNOWACYJNEGO I PIONIERSKIEGO PROJEKTU OCHRONY PRZYRODY I EDUKACJI EKOLOGICZNEJ NA TERENACH MIEJSKICH.

Zapraszam do dyskusji i nadsyłania opinii na ten temat - e-mail: : fzbialystok@wp.pl

 

 

Skrawek naturalnej przyrody, pomimo położenia przy jednych z największych białostockich osiedli mieszkaniowych, posiada rzadkie, unikalne cechy związane z terenami podmokłymi – torfowymi i wilgotnego lasu, co wiąże się z występowaniem rzadkich gatunków roślin i zwierząt.

Opis i zdjęcia walorów przyrodniczych można przeczytać na stronie www.przyroda.tk wykonanych przez pana Krzysztofa Pawłowskiego, którego zdaniem walory przyrodnicze tego niezwyklego terenu można porównać do Bagien Biebrzańskich. Tym bardziej niezwykłe, zaskakujące i warte ochrony jest to miejsce.

Proponowany MIEJSKI UŻYTEK EKOLOGICZNY - REZERWAT “BAŻANTARNIA” posiada OGROMNNE WALORY EKOLOGICZNE I EDUKACYJNE: to jedyne tereny zieleni przy tak dużych osiedlach mieszkaniowych, zapewniające oczyszczanie powietrza, regulujące klimat, wyciszające hałas (pochodzący z dróg oraz linii kolejowej Białystok – Warszawa), zapewniający chwilę wytchnienia i spaceru mieszkańcom, oraz możliwości edukacyjne dla położonych w sąsiedztwie szkół i gimnazjów (np. Szkół Podstawowych nr 36, 43, 44 i 48).

Tereny te swój obecny stan braku zabudowy i pozostawienia w stanie naturalnym zawdzięczają bardziej przypadkowi, skomplikowanemu stanowi własności gruntów (np. Polskich Kolei Państwowych, które z chęcią chciały przekazać bezużyteczne ze swojego punktu widzenia podmokłe tereny niezainteresowanej Gminie Białystok) oraz istnieniu linii energetycznych średniego i wysokiego napięcia czyniącymi ten teren do tej pory bezużytecznym dla zabudowy ze względu na strefy ochronne.

Niestety, sytuacja zmienia się, grożąc być może dewastacją tego miejsca. Planowana budowa dwupasmowej drogi od skrzyżowania przy nowobudowanym tunelu przy ul. Hetmańskiej i Popiełuszki do Al. Niepodległości grozi zmianą stosunków wodnych – osuszeniem tych terenów. Inwestycja wątpliwa pod względem rozwiązań komunikacyjnych, finansowana ze środków Unii Europejskiej nosi cechy marnotrawienia publicznych środków i wskutek braku właściwej oceny wpływu na środowisko spowoduje potencjalnie pogorszenie warunków życia poprzez m.in. wzrost poziomu hałasu i zanieczyszczeń na sąsiadujących terenach.

Nawet jeśli nie doprowadziłoby to do niekorzystnych zmian, obecny stan tego miejsca, narażonego m.in. na zaśmiecanie i pozbawionego ochrony uniemożliwia w pełni docenienie wartości przyrodniczych i wyeksponowanie walorów edukacyjnych.

Na przeszkodzie utworzeniu MIEJSKIEGO UŻYTKU EKOLOGICZNEGO - REZERWATU “BAŻANTARNIA” stoi skomplikowany stan własności gruntów, przeszkody prawne oraz brak dobrej woli decydentów – Gminy Białystok, niezainteresowanej ochroną przyrody, ekologią i poprawą stanu środowiska i warunków życia na skutek niewiedzy oraz wadliwego społecznego systemu zarządzania.

Jednak przy wsparciu zainteresowanych i kompetentnych osób utworzenie MIEJSKIEGO UŻYTKU EKOLOGICZNEGO - REZERWATU “BAŻANTARNIA” JEST MOŻLIWE – sprzyjającymi czynnikami jest zgromadzona wiedza na temat walorów przyrodniczych tego miejsca na stronie www.przyroda.tk wykonanych przez pana Krzysztofa Pawłowskiego, możliwości prawne dotyczące tworzenia “użytków ekologicznych” oraz możliwości wykorzystania funduszy ochrony środowiska i wymiany gruntów pomiędzy Gminą Białystok, Polskimi Kolejami Państwowymi i prywatnymi właścicielami.

ZAINTERESOWANYCH I MOGĄCYCH UDZIELIĆ POMOCY PROSZĘ O KONTAKT.

PREZES STOWARZYSZENIA FEDERACJA ZIELONYCH W BIAŁYMSTOKU RAFAŁ KOSNO
SIEDZIBA: UL. RUMIANKOWA 14/4, 15 - 665 BIAŁYSTOK TEL. (085) 66 11 434, TEL. KOMÓRKOWY 0507 31 99 92
BIURO: UL. RUMIANKOWA 20, 15 - 665 BIAŁYSTOK TEL. (085) 66 11 812 ("ZIELONY TELEFON FEDERACJI ZIELONYCH") E- MAIL:
fzbialystok@wp.pl
strony internetowe
www.zieloni.w.pl www.abcekologii.republika.pl www.fzbialystok.republika.pl

PYTANIA DOTYCZĄCE INFORMACJI I PORAD NA TEMAT EKOLOGII, OCHRONY ŚRODOWISKA, CYWILIZACJI, ZDROWIA, SPOŁECZEŃSTWA, CYWILIZACJI, ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PROSIMY KIEROWAĆ DO: Stowarzyszenie Federacja Zielonych w Białymstoku SIEDZIBA: ul. Rumiankowa 14/4 15 - 665 Białystok tel. (085) 66 11 434 BIURO: ul. Rumiankowa 20, 15 - 665 Białystok tel. (085) 66 11 812 ("ZIELONY TELEFON FEDERACJI ZIELONYCH") e - mail: fzbialystok@wp.pl

Zostań członkiem wspierającym Stowarzyszenia Federacja Zielonych w Białymstoku: wpłać składkę (20 pln) lub dowolną darowiznę (najlepiej przelewem na konto Stowarzyszenia: BANK OCHRONY ŚRODOWISKA ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU nr r-ku: 24-1540-1216-2001-4405-0412-0001), otrzymasz ulotki, plakaty, foldery, nalepki, kolorowanki, biuletyny, koszulki itp.

Jeśli chcesz aktywnie zaangażować się w prace Stowarzyszenia Federacja Zielonych w Białymstoku po próbnym okresie członkowstwa wspierającego możesz zostać członkiem zwyczajnym: brać udział w szkoleniach, wycieczkach, praktykach, stypendiach, stażach, uzyskać możliwości pracy, (tworząc lokalny odział Stowarzyszenia Federacja Zielonych) doradztwa, nauki...

Zawarte powyżej stwierdzenia są subiektywnymi opiniami autorów, których ocenę i wiarygodność pozostawiamy czytelnikowi. Prezentujemy je zgodnie z prawem do swobody wypowiedzi i wolności posiadania własnych przekonań i poglądów. Zastrzegamy, że z tego powodu nie ponosimy jakiejkolwiek odpowiedzialności za faktyczne i domniemane szkody spowodowane (jakoby) poprzez przedstawienie tych subiektywnych przekonań i poglądów. W razie jakichkolwiek wątpliwości ZAMIESZCZAMY SPROSTOWANIA. KOPIOWANIE, REPRODUKOWANIE, POWIELANIE I WYKORZYSTYWANIE CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W TYM DOKUMENCIE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ. MECHANICZNEJ CZY JAKIEJKOLWIEK INNEJ BEZ PISEMNEJ ZGODY WYDAWCY JEST ZABRONIONE I PODLEGA OCHRONIE PRAWA AUTORSKIEGO. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE - RAFAŁ KOSNO I STOWARZYSZENIE FEDERACJA ZIELONYCH W BIAŁYMSTOKU (C) 2004 r. KOPIOWANIE, POWIELANIE W JAKIKOLWIEK SPOSÓB I W JAKIEJKOLWIEK FORMIE CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI (W TYM TEKSTÓW, ZDJĘĆ, GRAFIK, WYKRESÓW, DANYCH ITD.) WYŁĄCZNIE PO UZYSKANIU PISEMNEJ ZGODY.