federacja zielonych

www.zieloni.w.pl

BEZPRAWIE POLSKĄ NORMĄ I PRAKTYKĄ ...TAKŻE W DZIEDZINIE OCHRONY ŚRODOWISKA, CO DOPROWADZA DO ZAGROŻEŃ ZDROWIA I ŻYCIA...

Policja udaje że nie ma przestępstw, sądy tolerują bezkarność polityków, osoby sprawujące funkcje publiczne robią to dla osobistych korzyści i na szkodę społeczną - im bardziej łamie sie prawo i działa na szkodę innych tym bardziej jest to zyskowne. System społeczny od czasów jaskiniowych uległ poważnym zmianom, lecz ciągle jeszcze wymaga udoskonalenia...

Zapraszam do dyskusji i nadsyłania opinii na ten temat - e-mail: : fzbialystok@wp.pl

JEŚLI WSZYSTKIE WŁADNE INSPEKCJE NIE CHCĄ PODJĄĆ DECYZJI, TO ZADAJĘ PYTANIE KTO MOŻE JUŻ W TEJ CHWILI PODJĄĆ SKUTECZNĄ DECYZJĘ O ZAMKNIĘCIU TYCH HODOWLI, ABY NIE DOSZŁO DO TRAGEDII I JEDNOCZEŚNIE PRZYWRÓCIĆ MIESZKAŃCOM GODNE ŻYCIE.

Poznań, dnia 09 lipca 2003 roku) List Otwarty ! Poniżej załączam pismo, które otrzymaliśmy od p. Krzysztofa Zaręby, Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Niestety tak jak w raporcie GIOŚ * , tak obecnie nie chce się zauważyć, że nie można dłużej czekać. Czyżby zdrowy rozsądek i wiedza nie podpowiadały, że bezkarne wylewanie gnojowicy w ( vide raport i poniższe cytaty ) i ogromna pryzma gnojówki stanowią już teraz zagrożenie. CYTATY Z RAPORTU : "Przeprowadzona analiza ustaleń kontroli potwierdziła, że kierownictwa wszystkich 14 kontrolowanych ferm należących do amerykańskiego koncernu Smithfieid Foods dopuściły do naruszenia przepisów ochrony środowiska oraz przepisów prawa budowlanego, jak też wymagań wynikających z przepisów sanitarnych i weterynaryjnych. Rodzaj i skala tych naruszeń w poszczególnych jednostkach objętych kontrolą były zróżnicowane. Inspekcja Ochrony Środowiska o wszystkie obiekty nie miały w pełni uregulowanego stanu formalnoprawnego, o we wszystkich obiektach stwierdzono brak wymaganej decyzji na wprowadzanie o gazów i pyłów do powietrza, 21 o w 6 fermach z 7 prowadzących hodowlę bezściółkową kontrola miała zastrzeżenia do gospodarowania gnojowicą: o niewystarczająca pojemność zbiorników na zbieranie gnojowicy - 3 obiekty, o odprowadzanie gnojowicy do rowu melioracyjnego - l obiekt, o zanieczyszczenie gnojowicą terenu wokół punktu zlewnego - l obiekt, o prowadzenie nawożenia gnojowicą, pomimo że część gruntu była zamarznięta - l obiekt. o za niewłaściwe uznano też fakt, że pomimo specjalnych wymagań, określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2000 r. o nawozach i nawożeniu, jakie obowiązują przy stosowaniu gnojowicy do nawożenia gleby, żaden z zarządzających fermami nie przedstawił opinii czy też ekspertyzy Stacji Chemiczno-Rolniczej potwierdzającej, że sposób nawożenia jest prawidłowy. o na 14 objętych kontrolą ferm w 6 nie prowadzono ewidencji odpadów, a w pozostałych 8 nie wykazywano wszystkich wytwarzanych odpadów albo wykazywano zaniżone ilości, o w 9 fermach stwierdzono, że ich kierownictwa nie dopełniły obowiązku naliczania i wnoszenia opłat za wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza, o w 3 fermach ich kierownictwa nie zawarły umów na odprowadzanie ścieków, o za istotne naruszenie zasady odpowiedzialności za środowisko uznano fakt, że kierownictwa wszystkich kontrolowanych jednostek nie posiadały aktualnych ocen oddziaływania prowadzonej działalności na środowisko, pomimo że przy określonej rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 września 2002 r. wielkości obsady trzody chlewnej wymagane jest sporządzenie raportu oddziaływania działalności na środowisko - obligatoryjnie dla obsady powyżej 249 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza, co praktycznie stanowi około 1000 do 1500 stanowisk dla tuczu o różnej wadze. Państwowa Inspekcja Sanitarna o 7 ferm trzody chlewnej nie spełniało wymagań sanitarnych m.in.; o nie przedstawiono wyników badań wody do picia, o niewłaściwie przechowywano padłe zwierzęta, o nie zawiadamiano właściwego Inspektora Sanitarnego o miejscu i rodzaju o prowadzonej działalności, " nie poddano pracowników wymaganym szczepieniom. Inspekcja Weterynaryjna o 6 ferm trzody chlewnej nie spełniało wymagań weterynaryjnych m.in.: o nie zarejestrowano działalności u Powiatowego Lekarza Weterynarii, o niewłaściwe prowadzono księgi leczenia zwierząt. Nadzór Budowlany o 12 ferm trzody chlewnej (86% kontrolowanych) prowadziło działalność niezgodnie z przepisami Prawa budowlanego m.in.: " nie posiadano pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania, o przekraczano zakresu robót budowlanych objętych zgłoszeniem, o wybudowano obiekty (m.in. silosy na paszę) bez pozwolenia na budowę. " Ferma trzody chlewnej w m. Wronki Wielkie - gnojowica gromadzona jest w kanałach podrusztowych o ogólnej pój. 2000 m3, skąd po icli zapełnieniu przepompowywana jest do 24 -komorowego otwartego zbiornika żelbetowego o pój. 4600 m3 FERMA TRZODY CHLEWNEJ W BYSZKOWIE - GNOJOWICA W ILOSCI 55 520 TON ROZDESZCZOWYWANA NA POLACH NALEŻĄCYCH DO AGROL S.C. GOSPODARSTWO ROLNE, KRZYSZTOF GŁOWA, W BYSZKOWIE W piśmie p. dyr. Krzysztofa Zaręba pisze, że : " Odnosząc się do podnoszonego w skardze zarzutu dotyczącego działalności Wielkopolskiego WIOŚ w Poznaniu w sprawie przemysłowej hodowli trzody chlewnej prowadzonej przez Animex Wielkopolska SA w zakresie deponowanego obornika w pobliżu Jeziora Niepruszewskiego uprzejmie informuję, iż Wielkopolski WIOŚ podjął stosowne działania pokontrolne, zgodnie z przysługującymi kompetencjami. W wyniku podjętych przez Wielkopolski WIOŚ oraz Starostę Poznańskiego działań pokontrolnych Animex Wielkopolska S.A. usunął zdeponowane pryzmy obornika w pobliżu brzegu Jeziora Niepruszewskiego. Przedmiotowe pryzmy zostały rozplantowane na polach i przyorane zgodnie z decyzją Starosty Poznańskiego z dnia 12 sierpnia 2002 r. znak:OS-VT-6022-13/2002. " A CZY POWSTAŁA W BIEŻĄCYM ROKU PRYZMA NIE STANOWI ZAGROŻENIA :? Należy też sobie zadać dalsze pytanie, Animex odstąpił od bezściółkowej ( bardzo dobrze , szkoda że tylko w niekorych miejscowosciach ) hodowli w Więckowicach, to tego typu pryzmy z gnojówką będą powstawały na polu co roku i co roku WIOŚ ze Starostą, będą żądać jej usunięcia ? JEŚLI WSZYSTKIE WŁADNE INSPEKCJE NIE CHCĄ PODJĄĆ DECYZJI, TO ZADAJĘ PYTANIE KTO MOŻE JUŻ W TEJ CHWILI PODJĄĆ SKUTECZNĄ DECYZJĘ O ZAMKNIĘCIU TYCH HODOWLI, ABY NIE DOSZŁO DO TRAGEDII I JEDNOCZEŚNIE PRZYWRÓCIĆ MIESZKAŃCOM GODNE ŻYCIE. (...) Cały raport z miejscowosciami dotyczy (...) tylko firm nalezacych do firmy Smithfield Foods, a co z innymi podobnymi ? (-) Jurek Duszyński "Pomoc Ludziom i Zwierzetom" Ruch Spoleczno-Ekologiczny 60-655 Poznań ul. Lazurowa 14/74 tel.kom. 0-504 609 797 j.duszynski@rsepliz.most.org.pl

(NADESŁAŁ: Jurek Duszyński "Pomoc Ludziom i Zwierzetom" Ruch Spoleczno-Ekologiczny 60-655 Poznań ul. Lazurowa 14/74 tel.kom. 0-504 609 797 j.duszynski@rsepliz.most.org.pl

TEKST PISMA GŁÓWNY INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA KRZYSZTOF ZARĘBA Dli0/4136-32/03/df Warszawa, dnia 4 .07.2003 r.

W nawiązaniu do pisma GIOŚ z dnia 23 czerwca 2003 r. znak: Dli0/4136-32/03/df oraz Pana pisma z dnia 28 kwietnia 2003 r., przekazanego przez Biuro Ministra Środowiska przy piśmie z dnia 6 maja 2003 r. znak: BM.sw.l05/d703, w sprawie ekspansji działalności firmy Animex Wielkopolska S.A na obszar kilku województw oraz skargi dotyczącej działalności Wielkopolskiego WIOŚ w Poznaniu odnośnie przemysłowej hodowli trzody chlewnej prowadzonej przez firmę Animex Wielkopolska S. A na terenie województwa wielkopolskiego uprzejmie informuję: Główny Inspektor Ochrony Środowiska, realizując ustalenia z posiedzenia Rady Ministrów, które odbyło się w dniu 20 lutego 2003 r., polecił wykonanie Inspekcji Ochrony Środowiska z Państwową Inspekcją Sanitarną, Inspekcją Weterynaryjną oraz Nadzorem Budowlanym wspólnych kontroli ferm należących do amerykańskiego koncernu Smithfieid Foods. W oparciu o wyniki przeprowadzonych kontroli w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska została opracowana "Informacja o ustaleniach kontroli Inspekcji Ochrony Środowiska przeprowadzonych wspólnie z Państwową Inspekcją Sanitarną, Inspekcją Weterynaryjną i Nadzorem Budowlanym w przemysłowych fermach trzody chlewnej należących do amerykańskiego koncernu Smithfieid Foods położonych na terenie trzech województw: warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiegoff. Z przeprowadzonego rozpoznania wynika, iż objęte kontrolą fermy naruszyły przepisy ochrony środowiska, prawa budowlanego oraz nie zastosowały się do wymagań wynikających z przepisów sanitarnych i weterynaryjnych. Rodzaj i skala tych naruszeń w poszczególnych jednostkach objętych kontrolą były zróżnicowane. Wskazać należy, iż fermy trzody chlewnej m.in. na terenie województwa wielkopolskiego prowadziły działalność bez uzyskania stosownych decyzji z zakresu prawa budowlanego. Dokonywano istotnych zmian budowlanych (budowa dodatkowych silosów na paszę), zmian w rodzaju i liczbie inwentarza, zgłaszając jedynie organom architektoniczno-budowlanym remont obiektów. W ten sposób ominięto procedurę, jaka obowiązuje przy zmianie przeznaczenia obiektu. Procedura ta obejmuje m.in.: wykonanie raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz określenie wymagań związanych z ochroną środowiska, a także udział społeczeństwa w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. W oparciu o ustalenia kontroli wszystkie inspekcje podjęły określone działania pokontrolne zgodnie z przysługującymi kompetencjami. W dniu 28 maja b.r. w Ministerstwie Środowiska odbyło się spotkanie przedstawicieli Inspekcji uczestniczących w kontrolach ferm trzody chlewnej, w celu wypracowania dalszych działań wobec zarządzających fermami. W wyniku spotkania ustalono, iż wszelkie dalsze działania Inspekcji Ochrony Środowiska, Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Inspekcji Weterynaryjnej uzależnione są od zakończenia wszczętych przez Nadzór Budowlany postępowań administracyjnych w zakresie eksploatacji ferm trzody chlewnej. Przewiduje się, iż postępowania te zostaną rozstrzygnięte do końca 2003 r. w stosunku do wszystkich ferm objętych kontrolą. Inspekcja Ochrony Środowiska na bieżąco przeprowadzać będzie kontrole sprawdzające w fermach trzody chlewnej realizację nałożonych obowiązków. Ponadto stwierdzono, iż aby ograniczyć budowę ferm trzody chlewnej w bliskim sąsiedztwie, pożądane jest wprowadzenie zmian w przepisach prawa budowlanego, w zakresie uszczegółowienia wymagań i parametrów, dla hodowli ferm trzody chlewnej, m.in. dotyczących odległości między powstającymi fermami oraz odległości od budynków mieszkalnych. Jednocześnie uprzejmie informuję, iż ważnym czynnikiem przesądzającym o realizacji tego rodzaju przedsięwzięć jest plan zagospodarowania przestrzennego danej gminy. W sporządzaniu planu zagospodarowania przestrzennego istotną rolę odgrywa zasada utrzymania równowagi przyrodniczej i racjonalnej gospodarki zasobami środowiska. W planie uwzględnia się zwłaszcza walory architektoniczno-krąj obrazowe, wymagania ochrony środowiska przyrodniczego, zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, walory ekonomiczne przestrzeni i dóbr kultury. Kompetencjom organów architektoniczno-budowlanych przy sporządzaniu planu zagospodarowania przestrzennego podlega przeznaczenie terenów na określone cele, m.in. w zakresie realizacji przedsięwzięć związanych z hodowlą trzody chlewnej. Odnosząc się do podnoszonego w skardze zarzutu dotyczącego działalności Wielkopolskiego WIO S w Poznaniu w sprawie przemysłowej hodowli trzody chlewnej prowadzonej przez Animex Wielkopolska SA w zakresie deponowanego obornika w pobliżu Jeziora Niepruszewskiego uprzejmie informuję, iż Wielkopolski WIOŚ podjął stosowne działania pokontrolne, zgodnie z przysługującymi kompetencjami. W wyniku podjętych przez Wielkopolski WIOŚ oraz Starostę Poznańskiego działań pokontrolnych Animex Wielkopolska S.A. usunął zdeponowane pryzmy obornika w pobliżu brzegu Jeziora Niepruszewskiego. Przedmiotowe pryzmy zostały rozplantowane na polach i przyorane zgodnie z decyzją Starosty Poznańskiego z dnia 12 sierpnia 2002 r. znak:OS-VT-6022-13/2002. Ustosunkowując się do kolejnego zagadnienia podnoszonego w Pana piśmie, dotyczącego stanowiska Ministra Środowiska zawartego w piśmie z dnia 23.08.2002 r. znak: PEpz-073-5083-2002ws w sprawie prowadzenia w przyszłości bezściółkowego chowu trzody chlewnej przez Animex Wielkopolska S.A na terenie województwa wielkopolskiego pragnę wyjaśnić, iż Animex Wielkopolska S.A w piśmie z dnia 6.06.2003 r. znak: L.dz.234/06/03 skierowanym do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu poinformował, że odstępuje od zamiaru przejścia na hodowlę bezściółkową z budową zbiorników na gnojowicę oraz powiększenia produkcji trzody na terenie fermy w Więckowicach. Przekazując powyższe, uprzejmie informuję, iż w celu zintegrowanego podejścia do przestrzegania wymagań w zakresie korzystania ze środowiska przez fermy trzody chlewnej należących do Animex Wielkopolska na terenie województwa wielkopolskiego. Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska podjął nadzór nad realizacją przez kontrolowane podmioty nałożonych obowiązków, mających doprowadzić do funkcjonowania zgodnego z przepisami ochrony środowiska. Ponadto pragnę podkreślić, iż Wielkopolski WIOŚ prowadzi nadal badania monitoringowe wód Jeziora Niepruszewskiego.

GŁÓWNY INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA (-) Krzysztof Zaręba

Do wiadomości: 1. Biuro Ministra Środowiska (dotyczy sprawy znak: BM.sw.l05/d703)

2. Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Poznaniu

PYTANIA DOTYCZĄCE INFORMACJI I PORAD NA TEMAT EKOLOGII, OCHRONY ŚRODOWISKA, CYWILIZACJI, ZDROWIA, SPOŁECZEŃSTWA, CYWILIZACJI, ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PROSIMY KIEROWAĆ DO: Stowarzyszenie Federacja Zielonych w Białymstoku SIEDZIBA: ul. Rumiankowa 14/4 15 - 665 Białystok tel. (085) 66 11 434 BIURO: ul. Rumiankowa 20, 15 - 665 Białystok tel. (085) 66 11 812 ("ZIELONY TELEFON FEDERACJI ZIELONYCH") e - mail: fzbialystok@wp.pl

Zostań członkiem wspierającym Stowarzyszenia Federacja Zielonych w Białymstoku: wpłać składkę (20 pln) lub dowolną darowiznę (najlepiej przelewem na konto Stowarzyszenia: BANK OCHRONY ŚRODOWISKA ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU nr r-ku: 15401216 - 50412 - 27006 - 00), otrzymasz ulotki, plakaty, foldery, nalepki, kolorowanki, biuletyny, koszulki itp.

Jeśli chcesz aktywnie zaangażować się w prace Stowarzyszenia Federacja Zielonych w Białymstoku po próbnym okresie członkowstwa wspierającego możesz zostać członkiem zwyczajnym: brać udział w szkoleniach, wycieczkach, praktykach, stypendiach, stażach, uzyskać możliwości pracy, (tworząc lokalny odział Stowarzyszenia Federacja Zielonych) doradztwa, nauki...

Zawarte powyżej stwierdzenia są subiektywnymi opiniami autorów, których ocenę i wiarygodność pozostawiamy czytelnikowi. Prezentujemy je zgodnie z prawem do swobody wypowiedzi i wolności posiadania własnych przekonań i poglądów. Zastrzegamy, że z tego powodu nie ponosimy jakiejkolwiek odpowiedzialności za faktyczne i domniemane szkody spowodowane (jakoby) poprzez przedstawienie tych subiektywnych przekonań i poglądów. W razie jakichkolwiek wątpliwości ZAMIESZCZAMY SPROSTOWANIA. KOPIOWANIE, REPRODUKOWANIE, POWIELANIE I WYKORZYSTYWANIE CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W TYM DOKUMENCIE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ. MECHANICZNEJ CZY JAKIEJKOLWIEK INNEJ BEZ PISEMNEJ ZGODY WYDAWCY JEST ZABRONIONE I PODLEGA OCHRONIE PRAWA AUTORSKIEGO. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE - RAFAŁ KOSNO I STOWARZYSZENIE FEDERACJA ZIELONYCH W BIAŁYMSTOKU (C) 2002 r i 2003 r. KOPIOWANIE, POWIELANIE W JAKIKOLWIEK SPOSÓB I W JAKIEJKOLWIEK FORMIE CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI (W TYM TEKSTÓW, ZDJĘĆ, GRAFIK, WYKRESÓW, DANYCH ITD.) WYŁĄCZNIE PO UZYSKANIU PISEMNEJ ZGODY.