federacja zielonych

www.zieloni.w.pl

JEŻELI SĄ PAŃSTWO W POSIADANIU MATERIAŁÓW LUB WIEDZĄ PAŃSTWO O FAKTACH, LUB OSOBACH MAJĄCYCH ZWIĄZEK Z PONIŻEJ OPISANYMI PODEJRZENIAMI O POPEŁNIENIE PRZESTĘPSTW DOTYCZĄCYCH NIEPRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW, ZŁEGO GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI PUBLICZNYMI NA SZKODĘ SPOŁECZNA PRZEZ SAMORZĄDY I INSTYTUCJE SAMORZĄDOWE W LATACH 1998-2002 PROSZĘ O ICH UJAWNIENIE:

ZAWIADOMIENIE O PODEJRZENIU POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA I. PRZEZ ZARZĄD MIASTA BIAŁEGOSTOKU W LATACH 1998-2002. II. PRZEZ ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W LATACH 1998-2002. III. PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W BIAŁYMSTOKU IV. PRZEZ WOJEWODĘ PODLASKIEGO VI. PRZEZ GENERALNĄ DYREKCJĘ DRÓG PUBLICZNYCH ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU (DAWNIEJ: DYREKCJĘ OKRĘGOWĄ DRÓG PUBLICZNYCH W BIAŁYMSTOKU) I INNE PODMIOTY VI. PRZEZ DZIENNIKARZY

PROKURATURA W BIAŁYMSTOKU

ZAWIADOMIENIE O PODEJRZENIU POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA

ZARZUTY DOTYCZĄ NIEPRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW, ZŁEGO GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI PUBLICZNYMI NA SZKODĘ SPOŁECZNA PRZEZ SAMORZĄDY I INSTYTUCJE SAMORZĄDOWE W LATACH 1998-2002:

I. PRZEZ ZARZĄD MIASTA BIAŁEGOSTOKU W LATACH 1998-2002.

1. PRZY POWSTAWANIU ZAKŁADU UTYLIZACJI ODPADÓW W HRYNIEWICZACH WYBIERAJĄC KONCEPCJĘ REALIZACYJNĄ NIE KIEROWANO SIĘ ZASADĄ GOSPODARNOŚCI I KOMPETENCJI. POWSTAŁY ZAKŁAD Z ZAŁOŻENIA NIE MOŻE FUNKCJONOWAĆ NA ZASADACH RYNKOWYCH I RACJONALNEJ GOSPODARKI ODPADAMI ZE WZGLĘDU NA PRZYJĘTĄ TECHNOLOGIĘ.

2. PRZY LOKALIZACJI INWESTYCJI "MOGĄCYCH MIEĆ WPŁYW NA ŚRODOWISKO I ZDROWIE LUDZI" OKREŚLONYCH W USTAWIE "PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA", "O DOSTĘPIE DO INFORMACJI O ŚRODOWISKU" "O OCHRONIE I KSZTAŁTOWANIU ŚRODOWISKA" NIE PRZESTRZEGANO PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH OCHRONY ŚRODOWISKA.

3. PRZY ZARZĄDZANIU MIASTEM NIE PRZESTRZEGANO PRZEPISÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ZDROWIA, OCHRONĄ ŚRODOWISKA - POMIMO WIELOLETNIEGO PRZEKROCZENIA POZIOMU HAŁASU NA ULICY LIPOWEJ I RYNEK KOŚCIUSZKI NIE DOKONANO ZMIAN W ORGANIZACJI RUCHU W CELU DOTRZYMANIA OBOWIĄZUJĄCYCH NORM (OGRANICZENIE PRĘDKOŚCI, OGRANICZENIE RUCHU KOŁOWEGO).

4. PRZY REALIZACJI INWESTYCJI MIEJSKICH M.IN. ZWIĄZANYCH Z DROGOWNICTWEM NIE KIEROWANO SIĘ ZASADĄ GOSPODARNOŚCI I KOMPETENCJI ORAZ NIE PRZESTRZEGANO PRZEPISÓW ZWIĄZANYCH Z ZAGOSPODAROWANIEM PRZESTRZENNYM-MARNOTRAWIĄC BEZ UZASADNIENIA ŚRODKI PUBLICZNE-NP. ZE WZGLĘDÓW AMBICJONALNYCH WYWŁASZCZONO KAMIENICĘ PRZY ULICY CZĘSTOCHOWSKIEJ PLANUJĄC JEJ POŁĄCZENIE AL. PIŁSUDSKIEGO ZAMIAST WYKONAĆ NAWIERZCHNIĘ ASFALTOWĄ ULICY KIJOWSKIEJ I POŁĄCZYĆ JĄ Z UL. KALINOWSKIEGO, CO ODCIĄŻYŁO BY RUCH W CENTRUM, STWARZAJĄC MOŻLIWOŚĆ OBJAZDU I ZAMKNIĘCIA DLA RUCHU UL. RYNEK KOŚCIUSZKI I LIPOWEJ. WDAJĄC SIĘ W DŁUGOTRWAŁY SPÓR Z UŻYTKOWNIKIEM KAMIENICY, CO OPÓŹNIANO (TRAKTOWANO JAKO PRETEKST DO ZWŁOKI) UTWORZENIE DEPTAKU NA ULICY LIPOWEJ I RYNEK KOŚCIUSZKI. BEZSENSOWNE INWESTYCJE JAK NP. FONTANNY PRZY TEATRZE DRAMATYCZNYM PRZY BRAKU MIEJSC PARKINGOWYCH W SĄSIEDZTWIE TEATRU, AKADEMII MEDYCZNEJ, UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU.

5. NARAŻANO ŻYCIE I ZDROWIE MIESZKAŃCÓW NIE PRZECIWDZIAŁAJĄC POTENCJALNIE MOŻLIWYM SYTUACJOM AWARYJNYM ZWIĄZANYM Z TRANSPORTEM SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH DROGAMI I LINIAMI KOLEJOWYMI PRZEBIEGAJĄCYMI PRZEZ TEREN MIASTA BIAŁEGOSTOKU, LOKALIZUJĄC M.IN. WBREW ZASTRZEŻENIOM ORGANIZACJI EKOLOGICZNYCH I MIESZKAŃCÓW ZAMIAST PODJĘCIA ODPOWIEDNICH USTALEŃ Z ZAKRESU OBRONY CYWILNEJ, ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA W NP. MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DOKONUJĄC SPECJALNYCH USTALEŃ DLA TERENÓW ZAGROŻONYCH POTENCJALNĄ AWARIĄ, KATASTROFĄ, WYPADKIEM UMOŻLIWIAJĄCYCH JEJ ZAPOBIEGANIE I EWENTUALNĄ LIKWIDACJĘ SKUTKÓW (NP. PLANOWANA LOKALIZACJA STACJI PALIW "STATOIL" PRZY UL. JAGIENKI I POLESKIEJ W BIAŁYMSTOKU, NIERZETELNA DOKUMENTACJA "PROGNOZY WPŁYWU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NA ŚRODOWISKO" "RAPORTÓW ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO", DECYZJE ADMINISTRACYJNE SPRZECZNE Z PRAWEM).

6. PRZY OGŁASZANIU KONKURSÓW, PRZETARGÓW, ZLECEŃ NA WYKONANIE STUDIÓW, PLANÓW, OPRACOWAŃ, PLANOWANIA ROZWOJU MIASTA I INWESTYCJI TZW. INFRASTRUKTURALNYCH NIE KIEROWANO SIĘ RACJONALNYMI PRZESŁANKAMI - M.IN. W WYNIKU OGŁOSZONEGO KONKURSU DOTYCZĄCEGO KONCEPCJI STREFY PIESZEJ W CENTRUM MIASTA PRZYZNANO NAGRODY PIENIĘŻNE I WYZNACZONO DO REALIZACJI KONCEPCJĘ UTWORZENIA DEPTAKA PO WYBUDOWANIU PODZIEMNEGO PRZEJŚCIA/PRZEJAZDU POD PLACEM PRZY UL. RYNEK KOŚCIUSZKI, POMIMO ŻE ZAMKNIĘCIE RUCHU W CENTRUM MIASTA NIE JEST KWESTIĄ DOBREJ WOLI SAMORZĄDU, LECZ WYNIKA Z PRZEKROCZENIA POZIOMU HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO, ZAŚ KWESTIE ORGANIZACJI RUCHU NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA (UL. RYNEK KOŚCIUSZKI I LIPOWA BYŁA WIELOKROTNIE ZAMYKANA DLA RUCHU). UTRZYMYWANIE "BAŁAGANU KOMUNIKACYJNEGO" SPOWODOWAŁO ZBYT SKOMPLIKOWANY PRZEBIEG TRAS LINII AUTOBUSOWYCH I KŁOPOTY KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ PRZY EKSPLOATACJI I BEZSKUTECZNYCH ZAKUPACH ZBYT DUŻEJ ILOŚCI NOWYCH AUTOBUSÓW.

7. PRZY PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI PROMOCYJNEJ FINANSOWANO Z PUBLICZNYCH ŚRODKÓW KOSZTY WYJAZDÓW URZĘDNIKÓW I OBSŁUGI TARGÓW, ETC. ZAMIAST PRZYGOTOWAĆ MIASTO DO OBSŁUGI RUCHU TURYSTYCZNEGO, ODMAWIANO M.IN. DOFINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ, POMIMO PRZYGOTOWYWANIA OFERTY MIASTA BIAŁEGOSTOKU NA TARGI INWESTYCYJNE UTRUDNIANO LOKALIZACJĘ NOWYCH INWESTYCJI NA TERENIE MIASTA.

8. PRZY WYDATKOWANIU ŚRODKÓW CELOWYCH NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA Z GMINNEGO (MIEJSKIEGO) FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA NIE KIEROWANO SIĘ CELOWOŚCIĄ -NP. ZAMIAST URZĄDZAĆ TERENY ZIELONE W DOLINIE RZEKI BIAŁEJ REGULOWANO RZEKĘ, NISZCZONO ROŚLINNOŚĆ BRZEGOWĄ RZEKI BIAŁEJ, ODRZUCANO WNIOSKI O FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ ZWIĄZANEJ Z POPRAWĄ STANU ŚRODOWISKA NA TERENIE MIASTA BIAŁEGOSTOKU STOWARZYSZENIA FEDERACJA ZIELONYCH W BIAŁYMSTOKU CHOCIAŻ MIEŚCIŁY SIĘ W CELACH DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU I DOTYCZYŁY NAJISTOTNIEJSZYCH ZAGADNIEŃ ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NA TERENIE MIASTA ZANIEDBYWANYCH PRZEZ SAMORZĄD MIASTA.

9. PRZY WYDAWANIU M.IN. DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH ZACHODZI PODEJRZENIE PŁATNEJ PROTEKCJI (KORUPCJI), PONIEWAŻ WYDAWANE DECYZJE (DOT. M.IN. HIPERMARKETU AUCHAN, HIPERMARKETU LEROY MERLIN, STACJI PALIW STATOIL, MODERNIZACJI BIAŁOSTOCKIEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW-STACJI WYTWARZANIA BIOGAZU I PRZEROBU OSADÓW ŚCIEKOWYCH) BYŁY WYDAWANE SZYBKO I W SPOSÓB KORZYSTNY DLA INWESTORA, CHOCIAŻ ZAWIERAŁY WADY PRAWNE, BYŁY WYDANE WBREW OBOWIĄZUJĄCYM PRZEPISOM, Z LEKCEWAŻENIEM INTERESÓW OSÓB TRZECICH I POZOSTAŁYCH STRON, DOBRA PUBLICZNEGO I MIASTA, Z NARAŻENIEM ZDROWIA I ŻYCIA MIESZKAŃCÓW MIASTA. PRACOWNICY WYDZIAŁU ARCHITEKTURY URZĘDU MIEJSKIEGO DZIAŁALI NA KORZYŚĆ NIEKTÓRYCH INWESTORÓW - NP. "PROGNOZA WPŁYWU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NA ŚRODOWISKO POD PLANOWANA STACJE PALIW "STATOIL" PRZY ULICY POLESKIEJ I JAGIENKI".

10. PRZY ORGANIZACJI WYBORÓW RAD OSIEDLOWYCH W BIAŁYMSTOKU NIE WYWIESZONO NA TERENACH MIASTA W SPOSÓB ZWYCZAJOWO PRZYJĘTY (PŁATNE SŁUPY OGŁOSZENIOWE) NALEŻYTYCH OBWIESZCZEŃ DOTYCZĄCYCH TERMINU, ZASAD ORAZ MIEJSCA GŁOSOWANIA (DOPIERO NA 2-3 DNI PRZED TERMINEM WYBORÓW, ZAMIAST MINIMUM 7 DNI), NA SKUTEK CZEGO (BRAKU INFORMACJI) W POŁOWIE OKRĘGÓW WYBORCZYCH FREKWENCJA NIE PRZEKROCZYŁA MINIMALNEGO PROGU 5 %, RADY OSIEDLOWE NIE ZOSTAŁY POWOŁANE (DOTYCZYŁO TO WIĘKSZOŚCI NAJWIĘKSZYCH OSIEDLI), CO MIAŁO BEZPOŚREDNI WPŁYW NA BRAK MOŻLIWOŚCI SPOŁECZNEJ KONTROLI NAD DZIAŁALNOŚCIĄ ZARZĄDU MIASTA BIAŁEGOSTOKU.

II. PRZEZ ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W LATACH 1998-2002.

1. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PRZEZNACZYŁ ŚRODKI BUDŻETOWE NA PLANY I OPRACOWANIA ZWIĄZANE Z PLANOWANYM LOTNISKIEM W TOPOLANACH (Z UDZIAŁEM ZAGRANICZNEGO KAPITAŁU PRYWATNEGO) ZAMIAST NA PRZYPISANE USTAWOWO WSPIERANIE PUBLICZNEGO TRANSPORTU (OPÓŹNIENIE REMONTU DWORCA PKP W BIAŁYMSTOKU, BRAK WPARCIA LOKALNYCH LINII KOLEJOWYCH - ZAKUP AUTOBUSÓW SZYNOWYCH, URUCHOMIENIE I UTRZYMANIE LINII NP. BIAŁOWIEŻA - HAJNÓWKA).`

2. DZIAŁANIA PROMOCYJNE TURYSTYKI OGRANICZAŁY SIĘ DO FINANSOWANIA Z PUBLICZNYCH ŚRODKÓW KOSZTÓW WYJAZDÓW URZĘDNIKÓW I OBSŁUGI TARGÓW, ETC. (NP. "EXPO" W NIEMCZECH) ZAMIAST PRZYGOTOWAĆ WOJEWÓDZTWO DO OBSŁUGI RUCHU TURYSTYCZNEGO, ODMAWIANO M.IN. DOFINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (M.IN. STOWARZYSZENIU FEDERACJA ZIELONYCH W BIAŁYMSTOKU POWOŁUJĄC SIĘ NA "BRAK ŚRODKÓW FINANSOWYCH" POMIMO ZŁOŻENIA W TERMINIE ODPOWIEDNIEGO WNIOSKU). OSIĄGNIĘTE EFEKTY BYŁY NIEWSPÓŁMIERNE DO PONIESIONYCH NAKŁADÓW.

3. BRAK NADZORU NAD WOJEWÓDZKIM FUNDUSZEM OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W BIAŁYMSTOKU - NIEPRAWIDŁOWOŚCIAMI ZWIĄZANYMI Z POWOŁANIEM PRZEDSTAWICIELA "POZARZĄDOWYCH ORGANIZACJI EKOLOGICZNYCH" BYŁEGO WOJEWODĘ ŁOMŻYŃSKIEGO MIECZYSŁAWA BAGIŃSKIEGO (LEGITYMUJĄCEGO SIĘ 2 NIEWAŻNYMI POPARCIAMI: - TOWARZYSTWA NAUKOWEGO IM. WAGÓW, KTÓRE ZGODNIE Z CELAMI DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ NIE JEST ORGANIZACJĄ EKOLOGICZNĄ -UDZIELAJĄC POPARCIA PRZEKROCZYŁO ZAKRES SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI OKREŚLONEJ W STATUCIE, ORAZ STOWARZYSZENIA GMIN DORZECZA NARWI, KTÓRE PO ZAREJESTROWANIU NIE ZŁOŻYŁO W SĄDZIE W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH SKŁADU ZARZĄDU STOWARZYSZENIA, WIEC ZGODNIE Z PRAWEM NIE POSIADAŁO ZARZĄDU, KTÓRY REPREZENTUJE STOWARZYSZENIE NA ZEWNĄTRZ I NIE MOGŁO UDZIELIĆ WAŻNEGO POPARCIA.

4. SKUTKOWAŁO TO BRAKIEM NADZORU NAD WOJEWÓDZKIM FUNDUSZEM OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W BIAŁYMSTOKU - NIEWŁAŚCIWYM PODZIAŁEM ŚRODKÓW, I LEKCEWAŻENIEM TEGO FAKTU POMIMO PISEMNYCH SKARG SKŁADANYCH DO ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. CAŁA UCHWAŁA O POWOŁANIU RADY NADZORCZEJ WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W BIAŁYMSTOKU BYŁA NIEWAŻNA, JAK I PODEJMOWANE PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ DECYZJE. OSOBY POWOŁANE W SKŁAD RADY NADZORCZEJ WBREW PRZEPISOM POBIERAŁY NIENALEŻNE DIETY, DZIAŁAJĄC NA MATERIALNĄ SZKODĘ OSÓB NIE POWOŁANYCH W SKŁAD RADY NADZORCZEJ PRZEZ ZARZĄD WOJEWÓDZTWA, A UPRAWNIONYCH DO TEGO, M.IN. RAFAŁA KOSNO - PREZESA STOWARZYSZENIA FEDERACJA ZIELONYCH W BIAŁYMSTOKU. NIE PRZYZNAWAŁY TAKŻE DOFINANSOWANIA OKREŚLONYM ORGANIZACJOM, PRZYZNAWAŁY INNYM, I JAKO RADA NADZORCZA NIE REAGOWAŁY NA NIEPRAWIDŁOWOŚCI W ZARZĄDZANIU WOJEWÓDZKIM FUNDUSZEM OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W BIAŁYMSTOKU DZIAŁAJĄC NA SZKODĘ SPOŁECZNĄ.

III. PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W BIAŁYMSTOKU

1. UZNANIOWE PRZYZNAWANIE ŚRODKÓW FUNDUSZU, BRAK WYPŁATY KWOTY 4000 PLN Z PRZYZNANEJ DOTACJI STOWARZYSZENIU FEDERACJA ZIELONYCH W BIAŁYMSTOKU POMIMO DOSTARCZENIA ROZLICZENIA ZGODNEGO Z PRELIMINARZEM I HARMONOGRAMEM WYDATKÓW STANOWIĄCEGO ZAŁĄCZNIK DO UMOWY DOTACJI, BEZPODSTAWNE ODRZUCANIE WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DZIAŁAŃ STOWARZYSZENIA FEDERACJA ZIELONYCH W BIAŁYMSTOKU (NP. ZE WZGLĘDU NA RZEKOME WPŁYNIĘCIE "PO TERMINIE" POMIMO WYSŁANIA WNIOSKU POCZTĄ - DECYDUJĄCA W TYM PRZYPADKU JEST DATA NADANIA PRZESYŁKI - LISTU POLECONEGO), NIERZETELNE I SPRZECZNE Z PRZEPISAMI DECYZJE O WYBORZE PRZEDSIĘWZIĘĆ UZYSKUJĄCYCH DOFINANSOWANIE, DOTACJE, KREDYTY, POŻYCZKI ITD.

2. BRAK WYBORU JAKO PRZEDSTAWICIELA RAFAŁA MARCINA KOSNO LUB MARCINA KORNILUKA I POWOŁANIE INNYCH OSÓB WBREW USTALONEMU REGULAMINOWI WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W BIAŁYMSTOKU DO KOMISJI OCENIAJĄCEJ WNIOSKI O DOFINANSOWANIE ZADAŃ NIEINWESTYCYJNYCH Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA.

3. MARNOTRAWIENIE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH POZOSTAJĄCYCH W DYSPOZYCJI WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W BIAŁYMSTOKU - DECYZJE PODEJMOWANE PRZEZ OSOBY POWOŁANE WBREW OBOWIĄZUJĄCYM PRZEPISOM W SKŁAD RADY NADZORCZEJ, BRAK NADZORU NA ZARZĄDEM FUNDUSZU, WYBÓR PRZESTARZAŁYCH TECHNOLOGII, BRAK UZYSKANIA ZAMIERZONYCH EFEKTÓW EKOLOGICZNYCH, NIEGOSPODARNOŚĆ - NP. DOFINANSOWANIE SPALARNI ODPADÓW MEDYCZNYCH NA TERENIE MIASTA BIAŁEGOSTOKU, DOFINANSOWANIE INSTALACJI POMP CIEPŁA I MODERNIZACJI UKŁADU GRZEWCZEGO SZKOŁY W UHOWIE BEZ WYKONANIA WYMIANY OKIEN I TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU, NIEPRAWIDŁOWOŚCI W ROZLICZANIU DOTACJI, KREDYTÓW, NIERÓWNE TRAKTOWANIE PODMIOTÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ŚRODKI Z FUNDUSZU.

IV. PRZEZ WOJEWODĘ PODLASKIEGO

1. BRAK NADZORU NAD DZIAŁALNOŚCIĄ: ZARZĄDU MIASTA BIAŁEGOSTOKU, ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO, WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W BIAŁYMSTOKU NA SZKODĘ PUBLICZNĄ, TOLEROWANIE NADUŻYĆ I NIEPRAWIDŁOWOŚCI.

2. LEKCEWAŻENIE SKARG PODMIOTÓW I OBYWATELI NA NIEPRAWIDŁOWOŚCI (W TYM PISEMNYCH, M.IN. STOWARZYSZENIA FEDERACJA ZIELONYCH W BIAŁYMSTOKU) ZŁOŻONYCH W ZWIĄZKU NP. SPRAWAMI WYBORU PRZEDSTAWICIELA POZARZĄDOWYCH ORGANIZACJI EKOLOGICZNYCH DO RADY NADZORCZEJ WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W BIAŁYMSTOKU, LOKALIZACJI INWESTYCJI MOGĄCYCH MIEĆ WPŁYW NA ŚRODOWISKO, ZDROWIE LUDZI, MOGĄCYCH POGORSZYĆ JEGO STAN (W NP. PRZYPADKACH OPISANYCH W NINIEJSZYM PIŚMIE I PODOBNYCH).

VI. PRZEZ GENERALNĄ DYREKCJĘ DRÓG PUBLICZNYCH ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU (DAWNIEJ: DYREKCJĘ OKRĘGOWĄ DRÓG PUBLICZNYCH W BIAŁYMSTOKU) I INNE PODMIOTY

1. ZAANGAŻOWANIE PUBLICZNYCH ŚRODKÓW W BUDOWĘ DWUPOZIOMOWEGO WIADUKTU SŁUŻĄCEGO DOJAZDOWI DO HIPERMARKETU "AUCHAN" W BIAŁYMSTOKU - POMIMO ŻE SŁUŻY ON WYŁĄCZNIE BEZKOLIZYJNEMU DOJAZDOWI KLIENTÓW DO HIPERMARKETU "AUCHAN" I JAKO TAKI POWINIEN BYĆ W CAŁOŚCI SFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW HIPERMARKETU "AUCHAN" JAKO ELEMENT INFRASTRUKTURY DROGOWEJ HIPERMARKETU "AUCHAN". ZE WZGLĘDU NA BLISKOŚĆ MIEJSKIEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW MIASTO BIAŁYSTOK W NAJBLIŻSZYM CZASIE NIE BĘDZIE ROZWIJAĆ SIĘ POZA OBRĘB TRASY OBWODOWEJ MIASTA NA TYM OBSZARZE, PLANOWANIE ROZWOJU MIASTA POZA OBRĘB TRASY OBWODOWEJ ZAPRZECZA ZASADOM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - TRASA OBWODOWA PRZESTAJE PEŁNIĆ FUNKCJĘ OBWODNICY. BEZ BUDOWY HIPERMARKETU "AUCHAN" NA TYM WĘŹLE WYSTĘPUJĄCE NATĘŻENIE RUCHU DROGOWEGO NIE DECYDOWAŁO O POTRZEBIE WYKONANIA TEGO TYPU INWESTYCJI. TAK WIĘC ŚRODKI PUBLICZNE STANOWIŁY DOTACJĘ DLA PRYWATNEGO PODMIOTU NA SKUTEK BŁĘDNYCH DECYZJI LOKALIZACYJNYCH DOTYCZĄCYCH HIPERMARKETU "AUCHAN" I TOWARZYSZĄCEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ.

2. INFRASTRUKTURA DROGOWA ZOSTAŁA WYKONANA SPRZECZNIE Z PRZEPISAMI - NP. GOSPODARKA WODAMI OPADOWYMI, BRAK ŚCIEŻEK ROWEROWYCH WYMAGANYCH PRZY BUDOWIE NOWYCH I MODERNIZACJI DRÓG PRZEZ "MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BIAŁEGOSTOKU".

3. NIEPRAWIDŁOWOŚCI PRZY SPORZĄDZANIU SPRZECZNEJ Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI DOKUMENTACJI I KONCEPCJI, PLANOWANIU PRZEBIEGU TRASY DOTYCZĄCEJ PROJEKTOWANEJ OBWODNICY AUGUSTOWA (M.IN. "OCEN ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO", DECYZJE ADMINISTRACYJNE SPRZECZNE Z PRAWEM.

4. NIEPRZESTRZEGANIE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH HAŁASU, OCHRONY ŚRODOWISKA, OCHRONY WÓD, GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ, BEZPIECZEŃSTWA NA ZARZĄDZANYCH DROGACH, NIEWYKORZYSTYWANIE MOŻLIWOŚCI ZWIĄZANYCH Z ORGANIZACJĄ RUCHU, STOSOWANIEM ODPOWIEDNICH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH (USPOKAJANIE RUCHU, EKRANY AKUSTYCZNE, STREFY OGRANICZANIA ZABUDOWY W SĄSIEDZTWIE DRÓG).

 

VI. PRZEZ DZIENNIKARZY

1. UKRYWAJĄCYCH WIADOMOŚCI O PODEJRZENIU PRZESTĘPSTW I WPROWADZAJĄCYCH W BŁĄD OPINIĘ PUBLICZNĄ, PRZEMILCZAJĄC FAKTY OPISANE W NP. NINIEJSZYM PIŚMIE, O KTÓRYCH WIELOKROTNIE STOWARZYSZENIE FEDERACJA ZIELONYCH W BIAŁYMSTOKU INFORMOWAŁO MEDIA, W CELU WYKORZYSTANIA MOŻLIWOŚCI ICH WERYFIKACJI NIEDOSTĘPNYCH ORGANIZACJI SPOŁECZNEJ ZE WZGLĘDU NA OGRANICZONE ŚRODKI I MOŻLIWOŚCI CZASOWE

2. UTRUDNIAJĄCYCH KONTROLĘ SPOŁECZNĄ I WERYFIKACJĘ PODEJRZEŃ DOTYCZĄCYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI W ZARZĄDZANIU, ROZPOWSZECHNIANIU POMÓWIEŃ, DZIAŁANIEM NA SZKODĘ SPOŁECZNĄ, STOWARZYSZENIA FEDERACJA ZIELONYCH W BIAŁYMSTOKU, JEGO CZŁONKÓW I SYMPATYKÓW.

3. STOSOWANIEM GRÓŹB I PRÓBAMI PRZEKUPSTWA M.IN. W STOSUNKU DO RAFAŁA KOSNO - PREZESA STOWARZYSZENIA FEDERACJA ZIELONYCH W BIAŁYMSTOKU.

PROKURATURA W BIAŁYMSTOKU

Po zapoznaniu się ze zgromadzonymi do tej pory dokumentami i zeznaniami świadków uważam, że (...) Prawdopodobieństwo zasadności podejrzenia nie zostało podważone przez zgromadzone materiały i zeznania świadków. Niektóre materiały i zeznania świadków zdają się potwierdzać podejrzenia, szczególnie w świetle nowych wątków związanych z treścią podejrzeń.

Nie przesłuchano do tej pory wszystkich świadków oraz nie wyjaśniono wszystkich okoliczności sprawy zawartych w "zawiadomieniu" (...) pomijając w pytaniach do świadków wyjaśnienie najistotniejszych podejrzeń dotyczących m.in. zagrożenia zdrowia i życia przy lokalizacji stacji paliw Statoil przy ul. Poleskiej i Jagienki w Białymstoku obok linii kolejowej i miejsca wykolejenia cystern z chlorem 9.03.1989 r.

W celu właściwego wyjaśnienia okoliczności spraw zawartych w "zawiadomieniu" informuję o następujących faktach, podejrzeniach i wątpliwościach oraz proponuję podjęcie wymienionych poniżej czynności:

I. DOTYCZY: UZUPEŁNIENIE MATERIAŁÓW DOTYCZĄCYCH ZAWIADOMIENIA O PODEJRZENIU POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA PRZEZ ZARZĄD MIASTA BIAŁEGOSTOKU

1. Odnośnie informacji w sprawie podejrzenia nieprawidłowości i naruszenia przepisów dotyczących ZAKŁADU UTYLIZACJI ODPADÓW, PRZYJĘTEJ TECHNOLOGII, wątpliwego efektu ekonomicznego (kosztów ponoszonych po realizacji obiektu w wykonanym kształcie), gospodarki odpadami (braku wprowadzenia systemu zbiórki na terenie miasta) oraz DODATKOWO PRAWDOPODOBNYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI dotyczących działalności p.o. prezesa WFOŚiGW Mieczysława Ilkowskiego (m.in. funkcjonowania tzw. "organizacji odzysku" związanej z w/w) może udzielić pan (xxxxxxx xxxxxxxxxxx), który zgodził się złożyć zeznania w charakterze świadka (...). Wątpliwości budzi fakt, że pominięto prawdopodobnie tańsze, skuteczne i sprawdzone rozwiązania z dziedziny gospodarki odpadami proponowane przez organizacje ekologiczne. Zarząd Miasta Białegostoku powinien przedstawić porównanie kosztów poniesionych po realizacji obiekty w dotychczasowym kształcie i przy tzw. "wariancie zerowym" (braku realizacji obiektu - z wstępnej oceny organizacji ekologicznych wynika, że w zrealizowanym kształcie i przy wyborze niewłaściwej technologii sumując wszystkie koszty i efekty ekologiczne - prośrodowiskowe właściwym rozwiązaniem byłoby niezrealizowanie Zakładu w wykonanym kształcie, ponieważ przychody ze sprzedaży odzyskanych z odpadów surowców oraz bilans opłat ekologiczno - depozytowych nie uzasadnia kosztów Zakładu" zaciągniętych pożyczek na budowę, kosztów funkcjonowania-wynagrodzeń ponad 50 pracowników, ogromnych kosztów energii elektrycznej - przestarzała technologia). Po wybudowaniu Zakładu do dzisiaj nie wdrożono systemu zbiórki odpadów na terenie miasta (pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów lub proponowany przez organizacje ekologiczne tzw. system dualny - dwupojemnikowy - podział na odpady. "mokre" - żywnościowe do kierowane kompostowania i "suche" - pozostałe odpady nadające się do selektywnego odzysku i przetworzenia. W związku ze zmianami przepisów dotyczących odpadów w Polsce i integracją z prawem Unii Europejskiej koszty przetwórstwa odpadów ponosić będzie ich producent (poprzez tzw. "organizacje odzysku", system depozytowo - kaucyjny), tak więc zadłużenie budżetu miasta (w związku z tym, że Zakład nie może ze sprzedaży odzyskanych surowców pokryć kosztów swojej działalności i utworzenia, w przeciwieństwie do podmiotów rynkowych zajmujących sie w sposób profesjonalny i uzasadniony ekonomicznie) stanowiło prawdopodobnie niewłaściwe rozporządzenie środkami publicznymi.

2. Odnośnie WIELOLETNIEGO PRZEKROCZENIA POZIOMU HAŁASU NA ULICY LIPOWEJ I RYNEK KOŚCIUSZKI - przekazujemy kopię pisma (w załączeniu) Stowarzyszenia Federacja Zielonych w Białymstoku do prezydenta Miasta Białegostoku z potwierdzoną datą wpływu 26.04.1996 r. informującą o przekroczeniu POZIOMU hałasu i zanieczyszczeń. (bez reakcji i odpowiedzi do dnia dzisiejszego) oraz badania hałasu - wyniki wieloletniego przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu przy ul. Lipowej w Białymstoku znajdują się w Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku, ul. Ciołkowskiego.

Niemożliwe jest wyasfaltowanie ul. Lipowej, Rynek Kościuszki ze względu na zabytkowy charakter kostki brukowej (ochrona konserwatora zabytków).

Zarząd Dróg wielokrotnie udowodnił zamykając dla ruchu samochodowego na kilka dni ul. Lipową, Rynek Kościuszki, że rozwiązanie takie jest możliwe bez dodatkowych inwestycji - w ramach tzw. "organizacji ruchu" (ustawienia znaków, wytyczenie miejsc parkingowych, ewentualnie zmiany np. ruchu jednokierunkowego na dwukierunkowego na sąsiadujących ulicach (dojazdowych do m.in. zaplecza budynków- Malmeda, Nowy Świat, Białówny, Suraskiej. Zgodnie z prawem Zarząd Miasta powinien wdrożyć takie zmiany leżące w możliwościach Zarządu Dróg w celu jak najszybszego obniżenia poziomu hałasu do wymaganej normami, przy użyciu najprostszych i dostępnych środków nie odwlekając takiej decyzji od ponad 6 lat. Ulica Lipowa i Rynek Kościuszki nie są ulicami o charakterze tranzytowym, ani nie maja znaczenia komunikacyjnego dla miasta (w przeciwieństwie do ulic Al. Piłsudskiego, Legionowej, Sienkiewicza). Na zlecenie Urzędu Miasta opracowano do tej pory szereg dokumentów jak np. Polityka Transportowa Białegostoku, która została przyjęta do realizacji jako Uchwała, zawierając dane na temat przekroczenia poziomu hałasu i wytyczne co do zmiany organizacji ruchu -zakazu i ograniczenia poruszania się samochodami w wybranych porach na określonych ulicach, co sprzyjałoby m.in. uproszczeniu i poprawie funkcjonalności przebiegu linii autobusowych poprzez określenie Al. Piłsudskiego jako głównej ulicy miasta, i nadanie Ulicom Lipowej i Rynek Kościuszki charakteru spacerowo - deptakowo - handlowego.

Dodatkowo na skutek prawdopodobnie zaniedbań Prezydenta Miasta Białegostoku (obecnie brak WAŻNEGO "Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Białegostoku") niemożliwa jest obecne wykonanie przebicia ul . Częstochowskiej.

3. Odnośnie BRAKU MIEJSC PARKINGOWYCH W SĄSIEDZTWIE TEATRU DRAMATYCZNEGO nie została wyjaśniona kwestia tzw. "wskaźnika ilości miejsc parkingowych" określonej w "Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego miasta Białegostoku" w zależności od kubatury obiektu, położenia w strefie miasta, ilości przebywających osób. Z pobieżnych danych wynika, że ze względu na ilość miejsc widowiskowych ilość miejsc parkingowych wyłącznie dla widzów Teatru Dramatycznego powinna wynosić ok. 200 -250 samochodów osobowych lub 10-30 autobusowych. Inne miejsca parkingowe - przy Akademii Medycznej (zamknięte) Zakładzie Energetycznym, Urzędzie Wojewódzkim (dla pracowników i dla interesantów) służą innym obiektom.

Zapis "Miejscowego Planiu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Białegostoku" brzmi: 9.6. Ustalenia w zakresie miejsc postojowych dla samochodów: 9.6.1. Zaleca się następujące wskaźniki miejsc postojowych dla poszczególnych programów zagospodarowania w zależności od strefy: (...)teatry - Jednostka odniesienia: 100 miejsc widowiskowych Strefa centralna: 15-17 Strefa pośrednia: 18-20. Ponieważ Teatr Dramatyczny dysponuje łączną ilością 750 miejsc widowiskowych (502 sala duża, 150 sala mała, 100 foyer), ilość miejsc parkingowych wg. powyższego zapisu "MPZP m. B-stoku" powinna wynosić 115 - 150 miejsc parkingowych wyłącznie na potrzeby Teatru. Niewłaściwa jest zdaniem Stowarzyszenia interpretacja, że UM Białystok realizując Plac przed Teatrem Dramatycznym jako inwestycję miejską "niezależną i niezwiązaną z funkcjonowaniem Teatru" nie był zobowiązany do stosowania powyższych zaleceń ogólnych zapisu "MPZP m. B-stoku" dot. wskaźników miejsc postojowych, oraz że "budowany/modernizowany był Plac, nie Teatr, a powyższe zalecenia dotyczą budowy nowych obiektów /modernizacji istniejących, ponieważ zapis nie mówi o "obiektach" lecz "programach zagospodarowania". UM Bialystok realizując założenie zagospodarowania przestrzeni parku i placu przy Teatrze powinien dążyć do wzorcowego wywiązania sie z zaleceń "MPZP m. B-stoku", w powiązaniu funkcji realizowanego "programu zagospodarowania" okolic Teatru z sąsiadującymi obiektami, ich funkcjami, przeznaczeniem i sposobem użytkowania. Tłumaczenie o likwidacji niezbędnych miejsc parkingowych uznanych jako "nielegalne" przez UM Bialystok prawdopodobnie narusza zalecenia "MPZP m. B-stoku", prawdopodobnie stoi także w sprzeczności i innymi dokumentami np. Uchwałą m. B-stoku "Polityka Transportowa m. B-stoku" zalecającą likwidację deficytu miejsc parkingowych, tworzenie nowych szczególnie w sąsiedztwie strefy centrum w celu możliwości wyłączenia jej z ruchu kołowego.

Podobne wątpliwości budzi pozwolenie na obiekt pełniący funkcje widowiskowo - rozrywkowe - Lodowisko przy przy ul. 11-go Listopada, przy lokalizacji którego prawdopodobnie nie zapewniono miejsc parkingowych (dodatkowo w sąsiedztwie znajduje się zespół obiektów sportowych - stadion lekkoatletyczny.

4. Odnośnie NIE PODJĘCIA ODPOWIEDNICH USTALEŃ Z ZAKRESU OBRONY CYWILNEJ, ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA W NP. MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DOKONUJĄC SPECJALNYCH USTALEŃ DLA TERENÓW ZAGROŻONYCH POTENCJALNĄ AWARIĄ, KATASTROFĄ, WYPADKIEM UMOŻLIWIAJĄCYCH ZAPOBIEGANIE I EWENTUALNĄ LIKWIDACJĘ SKUTKÓW POTENCJALNIE MOŻLIWYCH SYTUACJI AWARYJNYCH ZWIĄZANYCH Z TRANSPORTEM SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH DROGAMI I LINIAMI KOLEJOWYMI PRZEBIEGAJĄCYMI PRZEZ TEREN MIASTA BIAŁEGOSTOKU, LOKALIZUJĄC M.IN. WBREW ZASTRZEŻENIOM ORGANIZACJI EKOLOGICZNYCH I MIESZKAŃCÓW PLANOWANĄ STACJĘ PALIW "STATOIL" PRZY UL. JAGIENKI I POLESKIEJ W BIAŁYMSTOKU - brak zeznań świadków w tej sprawie związanych z wymaganiami określonymi w przepisach obrony cywilnej.

5. Odnośnie WYDAWANIA DECYZJI (DOT. M.IN. HIPERMARKETU AUCHAN, HIPERMARKETU LEROY MERLIN, STACJI PALIW STATOIL, MODERNIZACJI BIAŁOSTOCKIEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW-STACJI WYTWARZANIA BIOGAZU I PRZEROBU OSADÓW ŚCIEKOWYCH), ZAWIERAJĄCYCH WADY PRAWNE, WBREW OBOWIĄZUJĄCYM PRZEPISOM, Z LEKCEWAŻENIEM INTERESÓW OSÓB TRZECICH I POZOSTAŁYCH STRON, DOBRA PUBLICZNEGO I MIASTA, Z NARAŻENIEM ZDROWIA I ŻYCIA MIESZKAŃCÓW MIASTA. DZIAŁANIA PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU ARCHITEKTURY URZĘDU MIEJSKIEGO NA KORZYŚĆ NIEKTÓRYCH INWESTORÓW - NP. "PROGNOZA WPŁYWU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NA ŚRODOWISKO POD PLANOWANA STACJE PALIW "STATOIL" PRZY ULICY POLESKIEJ I JAGIENKI":

Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Białegostoku" umożliwiająca likwidację planowanej ulicy Kaszubskiej przebiegającej przez teren planowanej Stacji Paliw "Statoil" przy ul. Jagienki i Poleskiej w Białymstoku odbyła się na podstawie nierzetelnej dokumentacja "Prognozy Wpływu Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Na Środowisko" (nie ujmującego skutków sytuacji awaryjnych związanych z transportem substancji niebezpiecznych sąsiadującymi drogą i linią kolejową).

Wyjaśnień w sprawie podejrzenia o prawdopodobne braki w w/w dokumentacji powinien zdaniem Stowarzyszenia udzielić (w charakterze świadka) prawdopodobnie autor "Prognozy Wpływu Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Na Środowisko"- Piotr Mioduszewski - pracownik Urzędu Miasta w Białymstoku.

Stowarzyszenie Federacja Zielonych w Białymstoku z powodu braku powiadomienia przez Urząd Miasta Białegostoku wymaganego przepisami nie uczestniczyło na przysługujących mu prawach strony w postępowaniu dotyczącym lokalizacji i budowy Hipermarketu "Auchan" (Stowarzyszenie zgodnie z przepisami powiadomiło pisemnie Urząd Miasta Białegostoku o tym, że zgodnie z przepisami powinno uczestniczyć we wszystkich postępowaniach administracyjnych dotyczących lokalizacji inwestycji i obiektów mogących mieć wpływ na środowisko i zdrowie ludzi określonych w przepisach ochrony środowiska na terenie miasta Białegostoku.

Jak wynika ze zgromadzonych dokumentów, podczas modernizacji ul. Produkcyjnej nie wykonano ścieżki rowerowej, chociaż nakazywał to zapis w "Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego miasta Białegostoku".

Gdyby nie budowa Hipermarketu "Auchan", natężenie ruchu samochodowego na skrzyżowaniu ul. Produkcyjnej i obwodnicy Białegostoku nie wymagałoby budowy skrzyżowania wielopoziomowego (z zeznania przesłuchanego świadka). Tak więc koszty budowy skrzyżowania wielopoziomowego powinen w całości ponieść Hipermarket "Auchan". Lokalizacja obiektu będącego celem podróży mieszkańców miasta poza strefa miasta (ograniczoną obwodnicą celowo omijającą zabudowę aglomeracji) jest sprzeczna z zasadami planowania przestrzennego.

Teren, na którym zlokalizowane jest supermarket "Auchan" z parkingiem oznaczony jest w "Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego miasta Białegostoku" jako: 1.3 PU z określonym "zakazem lokalizacji urządzeń przemysłu spożywczego" (prawdopodobnie ze względu na bliskość oczyszczalni ścieków wraz z odkrytymi składowiskami osadów pościekowych mogących wpływać okresowo - okresy letnie, wilgotne na skażenia bakteriologiczne i uciążliwości zapachowe. Tak więc zdaniem Stowarzyszenia prawdopodobnie lokalizacja supermarketu wraz z urządzeniami przemysłu spożywczego (wypiek pieczywa, przygotowanie i obróbka mięsa) stoi w sprzeczności z "Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego miasta Białegostoku".

Parking przy Hipermarkecie "Leroy Merlin" posiada około 260 miejsc parkingowych, przy czym oznakowanie (brak np. zakazu wjazdu samochodów ciężarowych) dopuszcza wjazd samochodów ciężarowych (tj. pojazdów samochodowych o wadze powyżej 3,5 tony). Nawet po takim oznakowaniu parking może pomieścić ponad 200 samochodów ciężarowych, tak więc zgodnie z przywołanym przez zeznającego świadka "Rozporządzeniu Ministra Środowiska o rodzaju obiektów podlegających procedurze oceny oddziaływania na środowisko" budowany parking powinien być poddany tej procedurze, ze sporządzeniem "Oceny oddziaływania na środowisko".

Stowarzyszenie Federacja Zielonych w Białymstoku z powodu braku przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko parkingu ponad 200 samochodów ciężarowych przy Hipermarkecie "Leroy Merlin" nie uczestniczyło na przysługujących mu prawach strony w postępowaniu dotyczącym lokalizacji i budowy w/w/ parkingu.

Odnośnie decyzji administracyjnych związanych z lokalizacją i budową Spalarni odpadów Medycznych na terenie Szpitala Zakaźnego przy ul. Żurawiej w Białymstoku - w "Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego miasta Białegostoku" (obowiązującym przypuszczalnie w momencie budowy spalarni) dla terenu szpitala znajduje się zapis: "modernizacje, wymiana, uzupełnienie zabudowy pod warunkiem wykluczenia lokalizacji obiektów uciążliwych dla środowiska".

Zdaniem Stowarzyszenia, prawdopodobnie wyklucza to lokalizację spalarni na terenie szpitala, co zresztą zgodne byłoby z praktyką przyjętą w krajach Unii Europejskiej (zamiast spalarni na terenie szpitali znajdują się sterylizatornie odpadów prowadzące nietermiczne procesy wyjaławiania, spalarnie lokalizuje się w innych miejscach, szczególnie jeżeli dopuszczalne jest oprócz spalania resztek pooperacyjnych i materiałów organicznych spalanie w nich nieposegregowanych odpadów powodujących rakotwórcze emisje dioksyn jak opakowania po lekach, strzykawki, resztki leków itp.).

Wyjaśnienia wymaga fakt, że prawdopodobnie w powyższym postępowaniu nie przeprowadzono procedury "Oddziaływania na środowisko" polegającej na sporządzeniu i udostępnieniu do publicznego wglądu po publicznym powiadomieniu (m.in. na stronach internetowych urzędu) "Raportów Oddziaływania na Środowisko" lub procedury "Oceny ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO".

6. ODNOŚNIE DECYZJI DOTYCZĄCYCH LOKALIZACJI INWESTYCJI I OBIEKTÓW MOGĄCYCH MIEĆ WPŁYW NA ŚRODOWISKO I ZDROWIE LUDZI (OKREŚLONYCH W PRZEPISACH OCHRONY ŚRODOWISKA) NA TERENIE MIASTA BIAŁEGOSTOKU BYŁY PODEJMOWANYCH Z NARUSZENIEM PRZEPISÓW PRAWA (...) PONIEWAŻ PRAWDOPODOBNIE OPIERAŁY SIĘ NA NIERZETELNEJ DOKUMENTACJI "OCEN I RAPORTÓW ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO".

Wyjaśnień w sprawie podejrzenia o prawdopodobne braki w w/w dokumentacji powinien zdaniem Stowarzyszenia prawdopodobnie udzielić autor - rzeczoznawca Krzysztof Nytko (tel. 085 732 56 23, 0603 889 517, "AREO", ul. Branickiego 29, Białystok).

"Oceny i Raporty ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO" nie zawierały prawdopodobnie wymaganych informacji (określonych w przepisach ochrony środowiska) dotyczących:

A. Oceny Nadzwyczajnych Zagrożeń Środowiska, ryzyka awarii, katastrofy, pożaru, wybuchu, ryzyka katastrofy ekologicznej (pożaru, eksplozji, skażenia), sposobów minimalizacji zagrożenia, możliwości prowadzenia ewentualnej akcji ratunkowej, likwidacji skutków wydarzenia.

B. Porównania wariantów: "zerowego" (nie podejmowanie przedsięwzięcia, ocena stanu istniejącego), "najkorzystniejszego dla środowiska" (idealny, modelowy z zastosowaniem najlepszych rozwiązań) oraz "proponowanego do realizacji" (w wyniku np. ograniczeń ekonomicznych, prawnych, technicznych lub organizacyjnych) : w celu właściwej oceny wpływu na środowisko i zdrowie ludzi oraz wyboru najlepszych dostępnych środków i rozwiązań przy lokalizacji i budowie inwestycji i obiektów mogących mieć wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

Prawdopodobnie pominięcie w w/w dokumentacji "Ocen i Raportów ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO" wymaganych informacji (określonych w przepisach ochrony środowiska) stwarzało brak możliwości pełnej oceny, ponieważ prawdopodobnie niejako "z góry" (z założenia) wskazywało rozwiązania zaplanowane przez inwestora jako "najkorzystniejsze dla środowiska", co stanowi zaprzeczenie uzasadnienia procedury wyboru najlepszych rozwiązań dla środowiska i zdrowia ludzi poprzez "Ocenę Oddziaływania Na Środowisko".

Przy wydawaniu decyzji administracyjnych przez Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta w Białymstoku z upoważnienia Prezydenta Miasta Białegostoku dotyczących stacji Paliw "STATOIL" przy ul. Poleskiej i Jagienki w Białymstoku opierając się na prawdopodobnie niezgodnych z przepisami ustawy "O ochronie środowiska" opracowaniach sporządzanvch przez rzeczoznawcę Krzysztofa Nytko: "Ocenie oddziaływania na środowisko" i "Raportach oddziaływania na środowisko" prawdopodobnie narażono życie i zdrowie mieszkańców, powodując ryzyko katastrofy ekologicznej (pożaru, eksplozji, skażenia) związane z zagrożeniem np. wykolejenia i stoczenia się z nasypu kolejowego przy ul. Poleskiej cysterny kolejowej przewożącej tą trasą substancje niebezpieczne (wybuchowe i łatwopalne) na teren stacji i zbiorniki paliwowe. W wykonanej przez pracownika Urzędu Miasta w Białymstoku Piotra Mioduszewskiego "Prognozie wpływu na środowisko Zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego" związanego z postępowaniem administracyjnym dotyczącym lokalizacji powyższej stacji paliw prawdopodobnie pominięto niekorzystne aspekty lokalizacji stacji paliw jak: wspomniane zagrożenia katastrofy związane z sąsiedztwem trasy transportu substancji wybuchowych i łatwopalnych (linią kolejową, ul. Poleską), przekroczenie poziomu hałasu, zakaz lokalizacji stacji paliw w "terenach nie przewiewnych i zagłębieniach terenu" (Rozporządzenie Ministra Gospodarki), ustalenia obrony cywilnej. Prezydent Miasta Białegostoku prawdopodobnie jako osoba odpowiedzialna za zagadnienia obrony cywilnej na terenie miasta Białegostoku poprzez brak nadzoru i zaniedbania spowodował możliwość wystąpienia katastrofy (pożaru, eksplozji, skażenia) związane z zagrożeniem np. wykolejenia i stoczenia się z nasypu kolejowego przy ul. Poleskiej cysterny kolejowej przewożącej tą trasą substancje niebezpieczne (wybuchowe i łatwopalne) na teren stacji i zbiorniki paliwowe.

7. Odnośnie: OGŁASZANIA KONKURSÓW, PRZETARGÓW, ZLECEŃ NA WYKONANIE STUDIÓW, PLANÓW, OPRACOWAŃ, PLANOWANIA ROZWOJU MIASTA I INWESTYCJI TZW. INFRASTRUKTURALNYCH NIE KIEROWANO SIĘ RACJONALNYMI PRZESŁANKAMI - M.IN. W WYNIKU OGŁOSZONEGO KONKURSU DOTYCZĄCEGO KONCEPCJI STREFY PIESZEJ W CENTRUM MIASTA PRZYZNANO NAGRODY PIENIĘŻNE I WYZNACZONO DO REALIZACJI KONCEPCJĘ UTWORZENIA DEPTAKA PO WYBUDOWANIU PODZIEMNEGO PRZEJŚCIA/PRZEJAZDU POD PLACEM PRZY UL. RYNEK KOŚCIUSZKI, POMIMO ŻE ZAMKNIĘCIE RUCHU W CENTRUM MIASTA NIE JEST KWESTIĄ DOBREJ WOLI SAMORZĄDU, LECZ WYNIKA Z PRZEKROCZENIA POZIOMU HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO, ZAŚ KWESTIE ORGANIZACJI RUCHU NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA (UL. RYNEK KOŚCIUSZKI I LIPOWA BYŁA WIELOKROTNIE ZAMYKANA DLA RUCHU). UTRZYMYWANIE "BAŁAGANU KOMUNIKACYJNEGO" SPOWODOWAŁO ZBYT SKOMPLIKOWANY PRZEBIEG TRAS LINII AUTOBUSOWYCH I KŁOPOTY KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ PRZY EKSPLOATACJI I BEZSKUTECZNYCH ZAKUPACH ZBYT DUŻEJ ILOŚCI NOWYCH AUTOBUSÓW - ponieważ jak wspomniano w punkcie 2 niniejszego pisma zamknięcie dla ruchu ul. Lipowej i Rynek Kościuszki wielokrotnie było przeprowadzane prze Zarząd Dróg w ramach kompetencji pracowników Urzędu Miasta, a opracowania dotyczące strefy pieszej nie mają prawdopodobnie żadnej wartości praktycznej (nie są możliwe do zastosowania i wdrożenia), prawdopodobieństwo zasadności podejrzenia nie zostało podważone przez zgromadzone materiały i zeznania świadków. Niektóre materiały i zeznania świadków zdają się potwierdzać podejrzenia, szczególnie w świetle nowych wątków związanych z treścią podejrzeń.

Wyjaśnienia wymaga np. zasadność zaangażowania Miasta Białystok w planowaną inwestycję budowy lotniska w Topolanach (Gmina Michałowo), chociaż planowaną inwestycja znajduje się poza terenem Miasta Białegostoku (prawdopodobnie bez zawarcia np. porozumienia w tej sprawie z gminą Michałowo). Możliwe, że przy tym Zarząd Miasta przyczynił się do naruszenia bezpieczeństwa lotniczego poprzez istnienie sztucznego wyniesienia ziemnego - pozostałości po tzw. "ołtarzu papieskim" na terenie lotniska na Krywlanach w Białymstoku.

8. Odnośnie: PRZY PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI PROMOCYJNEJ (...) POMIMO PRZYGOTOWYWANIA OFERTY MIASTA BIAŁEGOSTOKU NA TARGI INWESTYCYJNE UTRUDNIANO LOKALIZACJĘ NOWYCH INWESTYCJI NA TERENIE MIASTA - podczas kampanii wyborczej Prezydent Miasta Białegostoku Ryszard Tur prawdopodobnie publicznie deklarował swoją niechęć do budowy centrów handlowych, super i hipermarketów na terenie miasta ,w tym szczególnie w centrum, twierdząc, że Białystok posiada ich wystarczająca ilość., pomimo że prawdopodobnie w jego kompetencjach i w interesie społecznym leży zachęcanie inwestorów do budowy tego typu obiektów na terenie miasta (dla przykładu w mieście o porównywalnej liczbie mieszkańców - Łodzi istnieje ponad 15 tego typu obiektów, w Białymstoku 1).

9. Odnośnie: PRZY WYDATKOWANIU ŚRODKÓW CELOWYCH NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA Z GMINNEGO (MIEJSKIEGO) FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA (...) ODRZUCANO WNIOSKI O FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ ZWIĄZANEJ Z POPRAWĄ STANU ŚRODOWISKA NA TERENIE MIASTA BIAŁEGOSTOKU STOWARZYSZENIA FEDERACJA ZIELONYCH W BIAŁYMSTOKU CHOCIAŻ MIEŚCIŁY SIĘ W CELACH DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU I DOTYCZYŁY NAJISTOTNIEJSZYCH ZAGADNIEŃ ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NA TERENIE MIASTA ZANIEDBYWANYCH PRZEZ SAMORZĄD MIASTA - użyteczne byłoby zestawienie przyznanych dotacji wraz z osiągniętym tzw. "efektem ekologicznym" (zmniejszeniem ilości zanieczyszczeń, pozyskanych surowców itp.). zeznania świadka Joanny Łempickiej o rzekomej "uznaniowości" zdają się zbyt ogólnikowe, by podważyć zgłoszone podejrzenia szczególnie w świetle punktu 1 niniejszego pisma.

10. Odnośnie: PRZY ORGANIZACJI WYBORÓW RAD OSIEDLOWYCH W BIAŁYMSTOKU NIE WYWIESZONO NA TERENACH MIASTA W SPOSÓB ZWYCZAJOWO PRZYJĘTY (PŁATNE SŁUPY OGŁOSZENIOWE) NALEŻYTYCH OBWIESZCZEŃ DOTYCZĄCYCH TERMINU, ZASAD ORAZ MIEJSCA GŁOSOWANIA (DOPIERO NA 2-3 DNI PRZED TERMINEM WYBORÓW, ZAMIAST MINIMUM 7 DNI) - POMIMO ŻE ŚWIADEK Anna Wróblewska zeznał, że ogłoszenia zostały wywieszone z tygodniowym wyprzedzeniem na słupach przez wyspecjalizowana firmę, faktem naocznie potwierdzonym (m.in. przez autora niniejszego pisma) jest, że np. na osiedlu Zielone Wzgórza nastąpiło to DOPIERO NA 2-3 DNI PRZED TERMINEM WYBORÓW, ZAMIAST MINIMUM 7 DNI NA SKUTEK CZEGO (BRAKU INFORMACJI) W POŁOWIE OKRĘGÓW WYBORCZYCH FREKWENCJA NIE PRZEKROCZYŁA MINIMALNEGO PROGU 5 %, RADY OSIEDLOWE NIE ZOSTAŁY POWOŁANE (DOTYCZYŁO TO WIĘKSZOŚCI NAJWIĘKSZYCH OSIEDLI)

II. DOTYCZY: UZUPEŁNIENIE MATERIAŁÓW DOTYCZĄCYCH ZAWIADOMIENIA O PODEJRZENIU POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA PRZEZ ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

1. Odnośnie wyboru przedstawiciela pozarządowych organizacji ekologicznych (stowarzyszeń i fundacji) do Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku - Mieczysława Bagińskiego:

2. Nie uznanie poparć organizacji ekologicznych dla Rafała Kosno (dokumentacja dostarczona przez p. Alinę Tugeman) nie posiadających siedziby na terenie województwa podlaskiego nie ma podstaw prawnych, ponieważ organizacje te posiadają w statucie obszar działalności określony jako terytorium Rzeczpospolitej (więc także woj. Podlaskiego), a Art. 88e ust. 5 pkt 7 mowi o organizacjach "działających na terenie danego województwa".

3. Pomijając różną interpretację niejasnego przepisu, który wg. niektórych opinii prawnych niekoniecznie nakazuje powołanie osoby posiadającej największa liczbę poparć od organizacji ekologicznych (Art. 88e ust. 5 pkt 7. Ustawy "O Ochronie i Kształtowaniu Środowiska" z 31 stycznia 1980 r.) - Rafał Kosno otrzymał najwięcej poparć, prawdopodobnie wszystkie (2) poparcia Mieczysława Bagińskiego są nieważne gdyż:

a) Towarzystwo Naukowe im. Braci Wagów z Łomży w dniu wydania pisemnego poparcia dla Mieczysława Bagińskiego w związku z wyborem przedstawiciela pozarządowych organizacji ekologicznych (stowarzyszeń i fundacji) do Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Białymstoku według dokumentacji znajdującej się w Rejestrze Stowarzyszeń prowadzonym wówczas przez Sąd Okręgowy w Łomży I Wydział Cywilny ul. Dworna 16, 18-400 Łomża (Sygn. Akt Rej St. 2) w celach statutowych działalności nie miało spraw związanych z ochroną środowiska. Wydanie poparcia było więc prawdopodobnie przekroczeniem uprawnień Towarzystwa. Dopiero po wyborach Rady Nadzorczej Towarzystwo prawdopodobnie dokonało poprawek w swoim statucie (dodając punkt o ogólnych działaniach związanych z rozwojem regionalnym) - proponujemy złożenie wyjaśnień w tej sprawie przez osobę podpisaną pod poparciem dla Mieczysława Bagińskiego w związku z wyborem przedstawiciela pozarządowych organizacji ekologicznych w związku z przekroczeniem statytowych celow działalnosci Towarzystwa (poparcie prawdopodobnie było nieważne).

b) Stowarzyszenie Gmin Ekorozwój Dorzecza Narwi z Łomży w dniu wydania pisemnego poparcia dla Mieczysława Bagińskiego w związku z wyborem przedstawiciela pozarządowych organizacji ekologicznych (stowarzyszeń i fundacji) do Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Białymstoku według dokumentacji znajdującej się w Rejestrze Stowarzyszeń prowadzonym wówczas przez Sąd Okręgowy w Łomży I Wydział Cywilny ul. Dworna 16, 18-400 Łomża (Sygn. Akt Rej St. 433) prawdopodobnie nie zarejestrowało Zarządu Stowarzyszenia. Ponieważ jak wynika ze statutu Stowarzyszenia tylko Zarząd mógł reprezentować Stowarzyszenie na zewnątrz, w związku z brakiem zarejestrowanego Zarządu prawdopodobnie wystawione poparcie było nieważne - proponujemy złożenie wyjaśnień w tej sprawie przez osobę podpisaną pod poparciem dla Mieczysława Bagińskiego w związku z wyborem przedstawiciela pozarządowych organizacji ekologicznych wobec braku wpisania do Rejestru Stowarzyszeń Zarządu upoważnionego zgodnie ze statutem do reprezentacji Stowarzyszenia na zewnątrz. (poparcie prawdopodobnie było nieważne).

4. Proponujemy złożenie wyjaśnień przez ówczesnego Przewodniczącego Sądu Okręgowego w Łomży I Wydział Cywilny mgr. Włodzimierza Wójcickiego, który prawdopodobnie z naruszeniem przepisów (być może w celu ukrycia braku wpisu Zarządu Stowarzyszenia Gmin Ekorozwój Dorzecza Narwi z Łomży w Rejestrze Stowarzyszeń) na pisemny wniosek wraz z wniesiona opłatą Rafała Kosno o wydanie wyciągu z powyższego rejestru potwierdzającego nieprawidłowości w rejestrach powyższego Stowarzyszenia odmówił wydania wyciągu, ukrywając zaistniałe nieprawidłowości, chociaż na podstawie Ustawy "Prawo o Stowarzyszeniach": "każdy ma prawo do wglądu i uzyskania wyciągów z Rejestrów Stowarzyszeń".

III. DOTYCZY: UZUPEŁNIENIE MATERIAŁÓW DOTYCZĄCYCH ZAWIADOMIENIA O PODEJRZENIU POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W BIAŁYMSTOKU

1. Przy rozliczeniu dotacji WFOŚiGW w Białymstoku nr 111/00/BEE/PO-0143/D "Organizacja Dnia Ziemi w Białymstoku" dla Stowarzyszenia Federacja Zielonych w Białymstoku decyzją p.o. Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Białymstoku Mieczysława Ilkowskiego (pisma WFOŚiGW w Białymstoku do Stowarzyszenia Federacja Zielonych w Białymstoku WF III 145/2001 z 15.03.3001 r. i WF III 345/2001 z 02.03.2001 r.) prawdopodobnie bez podstawy prawnej nie zwrócono kosztów przedstawionych umów o dzieło nr: 1/12/2000 (dotyczących >>organizacji konkursu "chroń środowisko" - wykonania kolorowanek, naklejek zakup i wykonanie nagród - koszulek dla uczestników konkursu<< na kwotę 2000 zł brutto) i 2/12/2000 (dotyczących >>prowadzenia zajęć edukacyjnych w ośrodku ekologicznym i podczas festynu - przygotowanie zajęć edukacyjnych, materiałów dydaktycznych, konkursów, gier<< na kwotę 2000 zł brutto) zawartych pomiędzy Stowarzyszeniem Federacja Zielonych w Białymstoku a Rafałem Kosno, pomimo że przedstawione umowy są zgodne z >>KOSZTORYSEM "DNIA ZIEMI" ORGANIZOWANEGO W 2000 r. W BIAŁYMSTOKU<< SPORZĄDZONYM PRZEZ Stowarzyszenie Federacja Zielonych w Białymstoku i będącym dokumentem wiążącym obie strony umowy dotacji WFOŚiGW w Białymstoku nr 111/00/BEE/PO-0143/D "Organizacja Dnia Ziemi w Białymstoku" dla Stowarzyszenia Federacja Zielonych w Białymstoku. Prawdopodobnie naraziło to poprzez uzasadnienie zawarte w pismach WFOŚiGW w Białymstoku do Stowarzyszenia Federacja Zielonych w Białymstoku WF III 145/2001 z 15.03.3001 r. i WF III 345/2001 z 02.03.2001 r. Stowarzyszenie Federacja Zielonych w Białymstoku na łączną stratę w wysokości 4000 zł. \

W ZŁOŻONYCH ZEZNANIACH PODNOSZONA RZEKOMA KWESTIA "UZNANIOWOŚCI" NIE ZNAJDUJE POTWIERDZENIA W FAKTACH: PRZEDSTAWIONE UMOWY SĄ ZGODNE Z KOSZTORYSEM BĘDĄCYM ZAŁĄCZNIKIEM DO UMOWY nr 111/00/BEE/PO-0143/D "Organizacja Dnia Ziemi w Białymstoku", TAK WIĘC PRAWDOPODOBNIE ODMOWA ICH POKRYCIA STANOWI NARUSZENIE UMOWY I NARAŻA STOWARZYSZENIE ORAZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W BIAŁYMSTOKU NA STRATY FINANSOWE.

a) Pismem WFOŚiGW w Białymstoku W.F. III 275/2002 z dnia 02.04.2002 r. p.o. Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Białymstoku Mieczysław Ilkowski poinformował Stowarzyszenie Federacja Zielonych w Białymstoku, że wniosek Stowarzyszenia "Program Ekologiczny 2002" zgłoszony na konkurs na zadania nie inwestycyjne z dziedziny edukacji ekologicznej WFOŚiGW w Białymstoku >>uchwałą zarządu WFOŚiGW w Białymstoku z dnia 29.03.2002 r. został odrzucony ze względu na to że wpłynął po terminie ustalonym regulaminem<<. Ponieważ wniosek nie został złożony w siedzibie WFOŚiGW w Białymstoku a został wysłany listem poleconym drogą pocztową, a >>Regulamin konkursu na zadania nie inwestycyjne z dziedziny edukacji ekologicznej WFOŚiGW w Białymstoku<< nie reguluje szczegółowo kwestii sposobu składania wniosków, prawdopodobnie WFOŚiGW w Białymstoku zobowiązany jest przestrzegać przepisów i ogólnych zaleceń obowiązujących WFOŚiGW w Białymstoku jako jednostkę administracji zawartych w m.in. Kodeksie Postępowania Administracyjnego, zgodnie z którymi o ile nie jest to wyraźnie zaznaczone inaczej, o dotrzymaniu urzędowego terminu decyduje termin nadania listu na poczcie, a nie wpływu do siedziby jednostki administracji. Ponieważ wniosek Stowarzyszenia był nadany na poczcie ostatniego dnia terminu składania wniosków na konkurs WFOŚiGW w Białymstoku (co jest równoważne ze złożeniem wniosku w siedzibie WFOŚiGW w Białymstoku) uchwała zarządu WFOŚiGW w Białymstoku z dnia 29.03.2002 r. o odrzuceniu wniosku Stowarzyszenia "Program Ekologiczny 2002" zgłoszonego na konkurs na zadania nie inwestycyjne z dziedziny edukacji ekologicznej WFOŚiGW w Białymstoku ze względu na to >>że wpłynął po terminie ustalonym regulaminem<< prawdopodobnie jest sprzeczna z prawem i spowodowała szkodę Stowarzyszenia Federacja Zielonych w Białymstoku w wysokości kwoty wnioskowanej dotacji (do 335 000 zł).

W ZŁOŻONYCH ZEZNANIACH BRAK WYJAŚNIENIA TEJ KWESTII - PRAWDOPODOBNIE DECYZJA TA ZOSTAŁA WYDANA Z NARUSZENIEM PRAWA I NARAŻA STOWARZYSZENIE ORAZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W BIAŁYMSTOKU NA STRATY FINANSOWE.

b) Społeczna komisja oceniająca wnioski na konkurs na zadania nie inwestycyjne z dziedziny edukacji ekologicznej WFOŚiGW w Białymstoku prawdopodobnie została powołana wbrew >>regulaminowi konkursu na zadania nie inwestycyjne z dziedziny edukacji ekologicznej WFOŚiGW w Białymstoku<<, ponieważ jako przedstawiciele społecznych organizacji ekologicznych w komisji zostały wybrane przez Zarząd WFOŚiGW w Białymstoku osoby które prawdopodobnie nie złożyły pisemnych poparć co najmniej 10 organizacji ekologicznych z terenu województwa podlaskiego wbrew regulaminowi konkursu (pkt IV.3 i pismu WFOŚiGW w Białymstoku WF.III 143/2001 z 07.02.2001 r., a nie zostały wybrane osoby, które zgodnie z regulaminem przedstawiły pisemne poparcia co najmniej 10 organizacji ekologicznych z terenu województwa podlaskiego - Marcin Korniluk oraz Rafał Kosno (Rafał Kosno za zgodą pracownika WFOŚiGW w Białymstoku Henryka Leńca złożył pisemne poparcia co najmniej 10 organizacji ekologicznych z terenu województwa podlaskiego po wstępnie ustalonym terminie). Decyzja Zarządu WFOŚiGW w Białymstoku o powołaniu osób nieuprawnionych i pominięciu uprawnionych prawdopodobnie spowodowała inny podział środków finansowych, niewłaściwą ocenę wniosków konkursowych, prawdopodobnie wpłynęła na wyniki konkursu i nieprawidłowe niezgodne z prawem rozporządzenie środkami finansowymi WFOŚiGW w Białymstoku na szkodę publiczną, stowarzyszeń i fundacji.

c) Wskutek powyższej decyzji Zarządu WFOŚiGW w Białymstoku i niezgodnego z prawem funkcjonowania społecznej komisja oceniająca wnioski na konkurs na zadania nie inwestycyjne z dziedziny edukacji ekologicznej WFOŚiGW w Białymstoku prawdopodobnie został niewłaściwie oceniony wniosek Stowarzyszenia Federacja Zielonych w Białymstoku na konkurs na zadania nie inwestycyjne z dziedziny edukacji ekologicznej WFOŚiGW w Białymstoku (prawdopodobnie bez podstawy prawnej odmówiono dofinansowania wniosku Stowarzyszenia Federacja Zielonych w Białymstoku uchwałą Zarządu WFOŚiGW w Białymstoku - pismo WFOŚiGW w Białymstoku do Stowarzyszenia Federacja Zielonych w Białymstoku W.F. III 275/2002 z dnia 27.06.20002 r. na szkodę społeczna i Stowarzyszenia Federacja Zielonych w Białymstoku). Prawdopodobnie rzekoma "zbyt niska ocena punktowa" nie ma żadnego uzasadnienia prawnego oraz wniosek był oceniany przez komisję oceniającą złożoną z osób do tego nieuprawnionych (w związku powołaniem przedstawicieli społecznych organizacji ekologicznych w komisji przez Zarząd WFOŚiGW w Białymstoku z naruszeniem pkt IV.3 regulaminu konkursu na zadania nie inwestycyjne z dziedziny edukacji ekologicznej WFOŚiGW w Białymstoku - załącznik do uchwały nr 1/2001 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Białymstoku z dnia 16 stycznia 2001 r.).

W ZGROMADZONEJ DO TEJ PORY DOKUMENTACJI BRAK 10 POPARĆ DLA KANDYDATÓW - PROPONUJEMY ICH DOŁĄCZENIE LUB WYJAŚNIENIE ICH BRAKU

Odnośnie decyzji administracyjnych związanych z lokalizacją i budową Spalarni odpadów Medycznych na terenie Szpitala Zakaźnego przy ul. Żurawiej w Białymstoku - w "Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego miasta Białegostoku" (obowiązującym przypuszczalnie w momencie budowy spalarni) dla terenu szpitala znajduje się zapis: "modernizacje, wymiana, uzupełnienie zabudowy pod warunkiem wykluczenia lokalizacji obiektów uciążliwych dla środowiska".

Zdaniem Stowarzyszenia, prawdopodobnie wyklucza to lokalizację spalarni na terenie szpitala, co zresztą zgodne byłoby z praktyką przyjętą w krajach Unii Europejskiej (zamiast spalarni na terenie szpitali znajdują się sterylizatornie odpadów prowadzące nietermiczne procesy wyjaławiania, spalarnie lokalizuje się w innych miejscach, szczególnie jeżeli dopuszczalne jest oprócz spalania resztek pooperacyjnych i materiałów organicznych spalanie w nich nieposegregowanych odpadów powodujących rakotwórcze emisje dioksyn jak opakowania po lekach, strzykawki, resztki leków itp.).

Wyjaśnienia wymaga fakt, że prawdopodobnie w powyższym postępowaniu nie przeprowadzono procedury "Oddziaływania na środowisko" polegającej na sporządzeniu i udostępnieniu do publicznego wglądu po publicznym powiadomieniu (m.in. na stronach internetowych urzędu) "Raportów Oddziaływania na Środowisko" lub procedury "Oceny ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO".

IV. DOTYCZY: UZUPEŁNIENIE MATERIAŁÓW DOTYCZĄCYCH ZAWIADOMIENIA O PODEJRZENIU POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA PRZEZ WOJEWODĘ PODLASKIEGO

1. Wyjaśnienie podejrzeń w części dotyczącej WOJEWODY PODLASKIEGO (w związku z brakiem nadzoru) może nastąpić po ewentualnym potwierdzeniu podejrzeń w stosunku do wydawanych decyzji budowlanych na podstawie prawdopodobnie niezgodnej z prawem dokumentacji związanej z ochroną środowiska przy lokalizacji inwestycji mających wpływ na środowisko - "Raportów Oddziaływania Na Środowisko" i "Ocen Oddziaływania Na Środowisko" (wyjaśnieniach rzeczoznawcy Krzysztofa Nytko), podejrzeniach nieprawidłowości przy powołaniu i funkcjonowaniu Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej W Białymstoku i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej W Białymstoku (w związku z podejrzeniem o brak nadzoru nad m.in. Zarządem Miasta Białegostoku, Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej W Białymstoku)

V. DOTYCZY: UZUPEŁNIENIE MATERIAŁÓW DOTYCZĄCYCH ZAWIADOMIENIA O PODEJRZENIU POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA PRZEZ GENERALNĄ DYREKCJĘ DRÓG PUBLICZNYCH ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU (DAWNIEJ: DYREKCJĘ OKRĘGOWĄ DRÓG PUBLICZNYCH W BIAŁYMSTOKU

Jak wynika ze zgromadzonych dokumentów, podczas modernizacji ul. Produkcyjnej nie wykonano ścieżki rowerowej, chociaż nakazywał to zapis w "Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego miasta Białegostoku".

Gdyby nie budowa Hipermarketu "Auchan", natężenie ruchu samochodowego na skrzyżowaniu ul. Produkcyjnej i obwodnicy Białegostoku nie wymagałoby budowy skrzyżowania wielopoziomowego (z zeznania przesłuchanego świadka). Tak więc koszty budowy skrzyżowania wielopoziomowego powinien w całości ponieść Hipermarket "Auchan". Lokalizacja obiektu będącego celem podróży mieszkańców miasta poza strefa miasta (ograniczoną obwodnicą celowo omijającą zabudowę aglomeracji) jest sprzeczna z zasadami planowania przestrzennego.

Proponowane działania wiążą się z ewentualnym potwierdzeniem podejrzeń dotyczących niezgodnej z prawem dokumentacji związanej z ochroną środowiska przy lokalizacji inwestycji mających wpływ na środowisko - "Raportów Oddziaływania Na Środowisko" i "Ocen Oddziaływania Na Środowisko" (wyjaśnieniach rzeczoznawcy Krzysztofa Nytko).

Co do dokumentacji dotyczącej ewentualnych nieprawidłowości przy WYBORZE WARIANTU PLANOWANEJ OBWODNICY AUGUSTOWA: najbardziej istotne było pominięcie w "OCENACH ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO" WARIANTÓW PRZEBIEGU PLANOWANEJ OBWODNICY AUGUSTOWA występowania rzadkich gatunków zwierząt, roślin (w tym szczególnie chronionych) znajdujących się na terenie projektowanego Rezerwatu Doliny Rzeki Rospudy.

W ocenie Stowarzyszenia szereg wątpliwości budzi wybór WARIANTU PRZEBIEGU PLANOWANEJ OBWODNICY AUGUSTOWA,

Prawdopodobnie podstawowym błędem był fakt, że procedura "OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO" WARIANTÓW PRZEBIEGU PLANOWANEJ OBWODNICY AUGUSTOWA PRAWDOPODOBNIE NIE BYŁA PRZEPROWADZONA RZETELNIE - WYBÓR WARIANTU PRZEBIEGU PLANOWANEJ OBWODNICY AUGUSTOWA PRAWDOPODOBNIE nie został dokonany w wyniku PRZEPROWADZENIA PROCEDURY "OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO" (analizy, porównania i wskazania najlepszego WARIANTU PRZEBIEGU pod względem ochrony środowiska, ekonomiki i uwarunkowań społecznych) LECZ przypuszczalnie sporządzona dokumentacja ("Oceny Oddziaływania na Środowisko") powstała PO WCZEŚNIEJSZYM WYBORZE WARIANTU PRZEBIEGU PLANOWANEJ OBWODNICY AUGUSTOWA W SPOSÓB "UWIARYGADNIAJĄCY" WCZEŚNIEJSZY WYBÓR.

Na skutek odwrócenia procedury (niezgodnie ze zdrowym rozsądkiem) prawdopodobnie osoby sporządzające "Oceny Oddziaływania na Środowisko" nie miały wpływu na WYBÓR WARIANTU PRZEBIEGU PLANOWANEJ OBWODNICY AUGUSTOWA, a sporządzone "Oceny Oddziaływania na Środowisko" prawdopodobnie mogły co najwyżej próbować uwiarygodnić WYBÓR WARIANTU i prawdopodobnie stwarzać pozory zachowania wymogów formalno - prawnych przy WYBORZE WARIANTU i projektowaniu inwestycji, poprzez m.in. braki, błędy, luki, nieprawidłowe dane, błędne założenia, nieprawidłową wycenę wartości gruntów, sposób oceny wykorzystania terenów itp.

Dosyć powszechną praktyką w Polsce do pewnego momentu (dopóki inwestycje mające wpływ na środowisko nie zaczęły być oprotestowywane przez organizacje ekologiczne i obywateli - nawet pomijając motywy tych protestów i ich zasadność) było sporządzanie "Ocen Oddziaływania na Środowisko" "pod życzenie" inwestorów, z góry ustaloną pozytywną opinią, z zawartością niezgodną z PRZEPISAMI OCHRONY ŚRODOWISKA (tzn. czasem nawet formalnie były przeanalizowane wszystkie wymagane punkty, lecz np. poprzez pominięcia, niedopowiedzenia lub manipulacyjne zestawienia w sposób tendencyjny "uwiarygadniały" z góry ustalony wynik, zamiast dokonania wiarygodnej i zgodnej z obowiązującymi normami oceny wpływu inwestycji przy zastanym stanie lokalnego środowiska.

Takiemu pseudonaukowemu "naciąganiu faktów" służyła duża ilość tytułów naukowych na okładce oraz niejasne przepisy - SANEPID nie dysponujący specjalistami z zakresu ochrony środowiska w większości uzgadniał "Oceny Oddziaływania na Środowisko" zawierające błędy i niedociągnięcia "pozytywnie", nie istniał też prawdopodobnie w mojej opinii skuteczny system weryfikacji tzw. "rzeczoznawców" - osób upoważnionych do sporządzania "Oceny Oddziaływania na Środowisko", które po uzyskaniu uprawnień mogły korzystać z nich prawie że "dożywotnio" (w końcu tzw. "listy rzeczoznawców" zniesiono).

W mojej opinii prawdopodobnie rzetelną procedurą wyboru WARIANTU PRZEBIEGU PLANOWANEJ OBWODNICY AUGUSTOWA byłoby porównanie POD WZGLĘDEM:

  • KOSZTÓW EKONOMICZNYCH,
  • CZASU REALIZACJI,
  • PRZYDATNOŚCI WYBRANEGO WARIANTU PRZEBIEGU W DŁUŻSZYM OKRESIE CZASU
  • WARTOŚCI I ZNACZENIA GRUNTÓW ZAJĘTYCH POD EWENTUALNA BUDOWĘ (UDZIAŁ GRUNTÓW LEŚNYCH, ROLNYCH - KLASA GLEB, O WARTOŚCI TURYSTYCZNEJ)

NASTĘPUJĄCYCH WARIANTÓW:

  • "WARIANT ZEROWY" - niepodejmowanie żadnych działań, i ocena stanu środowiska obecnie i w przyszłości)
  • "WARIANT MODELOWY - NAJKORZYSTNIEJSZY DLA ŚRODOWISKA" - idealny, lecz nie zawsze możliwy do realizacji - ze względu na np. bariery ekonomiczne, prawne, czasowe
  • "WARIANT PROPONOWANY DO REALIZACJI PRZEZ INWESTORA" - ze względu na np. koszty, możliwości prawne, czasowe lecz np. wcale nie najtańszy a np. preferowany ze względu na "łatwość" pozyskania gruntów Skarbu Państwa i uzyskania prawnego zmiany przeznaczenia terenu i sposobu zagospodarowania np., zmianę przeznaczenia gruntów rolnych, leśnych (zgoda na wycinkę lasu, odrolnienie).

Moim zdaniem obecny przebieg trasy tranzytu samochodów przez Augustów (przebiegający obrzeżami miasta, nie np. przez jego ścisłe centrum np. Rynek) może być przy pomocy małych nakładów i co najważniejsze w krótkim czasie doprowadzony do stanu odpowiadającego wymaganiom ochrony środowiska i zdrowia ludzi - poprzez rozwiązania techniczne takie jak spowolnienie ruchu, poprawa bezpieczeństwa, ustawienie ekranów akustycznych, ewentualne przeniesienie mieszkańców najbliżej położonych budynków do lepszych lokali.

Sprawa "wyprowadzenia ruchu poza miasto" jest w dużym stopniu raczej zastępczym tematem politycznym, umożliwiającym prezentację "dobrej woli lokalnych władz" (i materiał na postulaty i sukcesy wyborczy).

Oczywiście każdego typu "inwestycje" może stać się okazją i pretekstem do wydatkowania środków publicznych, co często czynione jest w sposób nieracjonalny, dający szerokie pole do nadużyć grup interesów uzyskujących różnorodne korzyści w wyniku podziału środków, otrzymanych zleceń itp. Biurokracja zawsze cos zbiera i dzieli , a dystrybucja środków publicznych to stałe pole do nieprawidłowości, obojętnie czy podejmowane działania są najistotniejsze z punktu widzenia społecznego.

Ze względu na powszechny w Polsce bałagan planistyczny budowa jakiejkolwiek drogi (w związku z np. zakazem zabudowy w sąsiedztwie nowo powstałej "trasy obwodowej") błyskawicznie podnosi "atrakcyjność" przyległych terenów, które w krótkim czasie zostają wykupione i...zabudowane (najlepszym lokalnym przykładem jest "obwodnica" Białegostoku z 3 centrami handlowymi, hurtowniami, osiedlem komunalnym, osiedlem domków jednorodzinnych, zakładami pracy, salonami samochodowymi itp.

Wobec powyższego wybudowana w jakimkolwiek wariancie przebiegu "obwodnica" Augustowa prawdopodobnie w przeciągu np. 5 lat "obrośnie" dzielnicami willowymi, stając się znaczącą lokalną arterią komunikacyjną, co tylko spotęguje problemy ze względu na kolizje ruchu lokalnego i tranzytowego.

Jeżeli rozpatrywałbym jakikolwiek wariant przebiegu planowanej obwodnicy Augustowa, to ze względu na uwarunkowania urbanistyczne, planistyczne i architektoniczne oraz społeczno - gospodarcze zrezygnowałbym z wariantu przebiegu planowanej obwodnicy Augustowa od strony północnego zachodu (Raczki, Janówka itp ze względu na jednocześnie występujące duże obszary leśne oraz korzystne tereny i istniejący kierunek rozwoju zabudowy Augustowa w kierunku Suwałk) na zupełnie nowy wariant przebiegu od południowego i północnego wschodu (modernizacja istniejących dróg na kierunku Sajenek, Lipowiec ze względu na m.in w przyszłości możliwe wyprowadzenie ruchu w kierunku Lipszczan lub poprzez Przewięź w kierunku Ogrodnik - utworzenie przejść granicznych).

Można jeszcze wspomnieć o wymarzonej sytuacji, w której tranzytowy ruch towarowy (TIR-ów) przez Polskę odbywał by się przy pomocy kolei (idea transportu kombinowanego przy pomocy platform kolejowych mogących transportować ciągnik siodłowy z naczepą).

System ten łączący najlepsze cechy transportu kolejowego i drogowego z upływem czasu zyskuje na atrakcyjności (ze względu na np. przepisy określające maksymalny czas pracy kierowców, które uniemożliwiają pokonanie Polski w krócej niż 2 dni droga kołową, podczas gdy transport na platformie kolejowej byłby zaliczany do czasu odpoczynku kierowcy).

VI. DOTYCZY: UZUPEŁNIENIE MATERIAŁÓW DOTYCZĄCYCH ZAWIADOMIENIA O PODEJRZENIU POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA PRZEZ DZIENNIKARZY

1. Wyjaśnienie podejrzeń w części dotyczącej DZIENNIKARZY MOŻE NASTĄPIĆ PO EWENTUALNYM POTWIERDZENIU PODEJRZEŃ W STOSUNKU DO POZOSTAŁYCH PODMIOTÓW - w szczególności związków i inspiracji niepotwierdzonych pomówień publikowanych przez m.in. Tomasza Żukowskiego ("Kurier Poranny") z wydawaniem decyzji przez np. Urząd Miasta w Białymstoku, oraz traktowaniem powyższych artykułów jako "usprawiedliwienie" działalności np. Urzędu Miasta w Białymstoku (przesłanie ich przez Prezydenta Białegostoku w charakterze "wyjaśnień" wraz ze zbieżnością dat ich ukazywania się w zależności od wydawania decyzji dotyczących m.in. projektowanej stacji paliw Statoil przy ul. Poleskiej i Jagienki w Białymstoku).

PYTANIA DOTYCZĄCE INFORMACJI I PORAD NA TEMAT EKOLOGII, OCHRONY ŚRODOWISKA, CYWILIZACJI, ZDROWIA, SPOŁECZEŃSTWA, CYWILIZACJI, ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PROSIMY KIEROWAĆ DO: Stowarzyszenie Federacja Zielonych w Białymstoku SIEDZIBA: ul. Rumiankowa 14/4 15 - 665 Białystok tel. (085) 66 11 434 BIURO: ul. Rumiankowa 20, 15 - 665 Białystok tel. (085) 66 11 812 ("ZIELONY TELEFON FEDERACJI ZIELONYCH") e - mail: fzbialystok@wp.pl

Zostań członkiem wspierającym Stowarzyszenia Federacja Zielonych w Białymstoku: wpłać składkę (20 pln) lub dowolną darowiznę (najlepiej przelewem na konto Stowarzyszenia: BANK OCHRONY ŚRODOWISKA ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU nr r-ku: 15401216 - 50412 - 27006 - 00), otrzymasz ulotki, plakaty, foldery, nalepki, kolorowanki, biuletyny, koszulki itp.

Jeśli chcesz aktywnie zaangażować się w prace Stowarzyszenia Federacja Zielonych w Białymstoku po próbnym okresie członkowstwa wspierającego możesz zostać członkiem zwyczajnym: brać udział w szkoleniach, wycieczkach, praktykach, stypendiach, stażach, uzyskać możliwości pracy, (tworząc lokalny odział Stowarzyszenia Federacja Zielonych) doradztwa, nauki...

Zawarte powyżej stwierdzenia są subiektywnymi opiniami autorów, których ocenę i wiarygodność pozostawiamy czytelnikowi. Prezentujemy je zgodnie z prawem do swobody wypowiedzi i wolności posiadania własnych przekonań i poglądów. Zastrzegamy, że z tego powodu nie ponosimy jakiejkolwiek odpowiedzialności za faktyczne i domniemane szkody spowodowane (jakoby) poprzez przedstawienie tych subiektywnych przekonań i poglądów. W razie jakichkolwiek wątpliwości ZAMIESZCZAMY SPROSTOWANIA. KOPIOWANIE, REPRODUKOWANIE, POWIELANIE I WYKORZYSTYWANIE CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W TYM DOKUMENCIE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ. MECHANICZNEJ CZY JAKIEJKOLWIEK INNEJ BEZ PISEMNEJ ZGODY WYDAWCY JEST ZABRONIONE I PODLEGA OCHRONIE PRAWA AUTORSKIEGO. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE - RAFAŁ KOSNO I STOWARZYSZENIE FEDERACJA ZIELONYCH W BIAŁYMSTOKU (C) 2002 r i 2003 r. KOPIOWANIE, POWIELANIE W JAKIKOLWIEK SPOSÓB I W JAKIEJKOLWIEK FORMIE CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI (W TYM TEKSTÓW, ZDJĘĆ, GRAFIK, WYKRESÓW, DANYCH ITD.) WYŁĄCZNIE PO UZYSKANIU PISEMNEJ ZGODY.