federacja zielonych

www.zieloni.w.pl www.zieloni.osiedle.net.pl

Strony Informacyjne prowadzone przez: Stowarzyszenie Federacja Zielonych w Białymstoku SIEDZIBA: ul. Rumiankowa 14/4 15 - 665 Białystok tel. (085) 66 11 434 BIURO: ul. Rumiankowa 20, 15 - 665 Białystok tel. (085) 66 11 812 ("ZIELONY TELEFON FEDERACJI ZIELONYCH") e - mail: fzbialystok@wp.pl zwięzłe informacje dotyczące ekologii, ochrony środowiska, ekorozwoju ,ścieżek rowerowych, transportu, ochrony przyrody, edukacji, zdrowia, gospodarki, wegetarianizmu, społeczeństwa, nauki, edukacji, cywilizacji, postępu, innowacji i doradztwa oraz informacje o Federacji Zielonych Białystok

PROGRAM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ "JA I ŚRODOWISKO"

PROGRAM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ “JA I ŚRODOWISKO” DLA KLAS I – III SZKOŁY PODSTAWOWEJ (autorski) - ELŻBIETA SZAMBORSKA i AGNIESZKA SZWED - ZATWIERDZONY DO UŻYTKU SZKOLNEGO PRZEZ DYREKTORA SZKOŁY NR 37 W BIAŁYMSTOKU

PREZENTACJA "ZIEMIA" WERSJA HTML (65 stron po około 150 kb)

PREZENTACJA "ZIEMIA" WERSJA HTML/ANIMACJE POWER POINT (nie na modem - około 7 Mb)

PREZENTACJA "ŻYCIE W LESIE" WERSJA HTML (51 stron po około 150 kb)

PREZENTACJA "ŻYCIE W LESIE" WERSJA HTML/ANIMACJE POWER POINT (nie na modem - około 6 Mb)

  PREZENTACJA "PARKI NARODOWE" WERSJA HTML (38 stron po około 150 kb)

PREZENTACJA "PARKI NARODOWE" WERSJA HTML/ANIMACJE POWER POINT (nie na modem - około 4 Mb)

SPIS TREŚCI

I. ŚRODOWISKO:1. ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA ZIEMI 2. OCHRONA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

II. EKOLOGIA JAKO NAUKA

III. CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU

IV. CELE, TREŚCI, FORMY PROGRAMU EKOLOGICZNEGO W NAUCZANIU ZINTEGROWANYM

V. FORMY I METODY PRACY STOSOWANE W TRAKCIE REALIZACJI PROGRAMU

VI. DZIECKO JAKO BADACZ PRZYRODY

VII. PROPOZYCJE METOD OCENY UCZNIA

VIII. PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ METODYCZNYCH

IX. PRZYKŁADOWE SLAJDY ZAWARTE W PREZENTACJACH

X. BIBLIOGRAFIA

EDUKACJA EKOLOGICZNA - ZNAĆ I ROZUMIEĆ (OTACZAJĄCY NAS) ŚWIAT.

EKOLOGIA - w szerszym kontekście to nauka o otaczającym nas świecie, nauka o życiu.

Wraz z rozwojem cywilizacji i postępem wiedzy EKOLOGIA przestała być rozumiana jako wąsko rozumiana dziedzina nauk biologicznych związana z ochroną przyrody. Stopniowo coraz bardziej poznajemy wzajemne współzależności pomiędzy elementami środowiska, oraz doświadczamy efektów i skutków naszych działań i postępowania w środowisku.

DZISIAJ EKOLOGIA - TO WIEDZA O TYM JAK ŻYĆ - robić zakupy, podróżować, mieszkać, dbać o zdrowie, spędzać czas, pracować, wypoczywać, zdobywać informacje - powiązana ze zdrowiem, stylem życia, rozwojem gospodarczym, bezpieczeństwem, znalezienia właściwego miejsca w życiu i odpowiedniego sposobu postępowania.

Warto zaznaczyć, wiedza o zmieniającym się wokół nas świecie nie jest stała i skończona, tak jak zmienna jest sytuacja w naszym otoczeniu - jest to proces ciągły, dynamiczny. Parafrazując slogan reklamowy popularnonaukowego pisma - EKOLOGIA TO ZNAĆ I ROZUMIEĆ (OTACZAJĄCY NAS) ŚWIAT.

Często nasze zachowania wynikają z uwarunkowań narzuconych przez otoczenie, stad też nie zawsze np. edukacja zachęcająca do segregacji odpadów przy jednoczesnym braku istniejącego sprawnego systemu zbiórki i przetwarzania jako nieautentyczna przynosi jakiekolwiek efekty.

Stworzenie odpowiednich warunków do właściwych zachowań sprzyjających właściwemu, zdrowemu stylowi życia, rozwojowi gospodarczemu, podniesieniu standardu i bezpieczeństwa opartych na zasadach EKOROZWOJU - DZIAŁALNOŚCI CZŁOWIEKA NIE PROWADZĄCEJ DO NEGATYWNYCH NASTĘPSTW NISZCZĄCYCH NASZE ŚRODOWISKO ŻYCIA WYMAGA WIEDZY O ŚWIECIE, WŁAŚCIWEGO ROZPOZNANIA SYTUACJI W CELU DOKONYWANIA TRAFNYCH DECYZJI.

Zamieszczane przez nas materiały edukacyjne mają charakter dyskusyjny i będą ulegać stałej aktualizacji.

Komentarze nie pochodzące od autorów i uzupełnienia Stowarzyszenia zaznaczone są tekstem napisanym kursywą.

Uwagi prosimy kierować do: Stowarzyszenie Federacja Zielonych w Białymstoku SIEDZIBA: ul. Rumiankowa 14/4 15 - 665 Białystok tel. (085) 66 11 434 BIURO: ul. Rumiankowa 20, 15 - 665 Białystok tel. (085) 66 11 812 ("ZIELONY TELEFON FEDERACJI ZIELONYCH")e - mail: fzbialystok@wp.pl

  PYTANIA DOTYCZĄCE INFORMACJI I PORAD NA TEMAT EKOLOGII, OCHRONY ŚRODOWISKA, CYWILIZACJI, ZDROWIA, SPOŁECZEŃSTWA, CYWILIZACJI, ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PROSIMY KIEROWAĆ DO: Stowarzyszenie Federacja Zielonych w Białymstoku SIEDZIBA: ul. Rumiankowa 14/4 15 - 665 Białystok tel. (085) 66 11 434 BIURO: ul. Rumiankowa 20, 15 - 665 Białystok tel. (085) 66 11 812 ("ZIELONY TELEFON FEDERACJI ZIELONYCH")e - mail: fzbialystok@wp.pl

Zostań członkiem wspierającym Stowarzyszenia Federacja Zielonych w Białymstoku: wpłać składkę (20 pln) lub dowolną darowiznę (najlepiej przelewem na konto Stowarzyszenia: BANK OCHRONY ŚRODOWISKA ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU nr r-ku: 15401216 - 50412 - 27006 - 00), otrzymasz ulotki, plakaty, foldery, nalepki, kolorowanki, biuletyny, koszulki itp.

Jeśli chcesz aktywnie zaangażować się w prace Stowarzyszenia Federacja Zielonych w Białymstoku po próbnym okresie członkowstwa wspierającego możesz zostać członkiem zwyczajnym: brać udział w szkoleniach, wycieczkach, praktykach, stypendiach, stażach, uzyskać możliwości pracy, (tworząc lokalny odział Stowarzyszenia Federacja Zielonych) doradztwa, nauki...

Autorkami PROGRAMU EDUKACJI EKOLOGICZNEJ "JA I ŚRODOWISKO" są Agnieszka Szwed i Elżbieta Szamborska. Zawarte powyżej stwierdzenia są subiektywnymi opiniami autorów, których ocenę i wiarygodność pozostawiamy czytelnikowi. Prezentujemy je zgodnie z prawem do swobody wypowiedzi i wolności posiadania własnych przekonań i poglądów. Zastrzegamy, że z tego powodu nie ponosimy jakiejkolwiek odpowiedzialności za faktyczne i domniemane szkody spowodowane (jakoby) poprzez przedstawienie tych subiektywnych przekonań i poglądów. W razie jakichkolwiek wątpliwości ZAMIESZCZAMY SPROSTOWANIA. KOPIOWANIE, REPRODUKOWANIE, POWIELANIE I WYKORZYSTYWANIE CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W TYM DOKUMENCIE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ. MECHANICZNEJ CZY JAKIEJKOLWIEK INNEJ BEZ PISEMNEJ ZGODY WYDAWCY JEST ZABRONIONE I PODLEGA OCHRONIE PRAWA AUTORSKIEGO. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE - Agnieszka Szwed i Elżbieta Szamborska, RAFAŁ KOSNO I STOWARZYSZENIE FEDERACJA ZIELONYCH W BIAŁYMSTOKU (C) 2002 r i 2003 r. KOPIOWANIE, POWIELANIE W JAKIKOLWIEK SPOSÓB I W JAKIEJKOLWIEK FORMIE CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI (W TYM TEKSTÓW, ZDJĘĆ, GRAFIK, WYKRESÓW, DANYCH ITD.) WYŁĄCZNIE PO UZYSKANIU PISEMNEJ ZGODY.