federacja zielonych

www.zieloni.w.pl

POLITYKA I ŚRODOWISKO....CZYLI "BEZRADNOŚĆ: I DZIAŁANIE NA SZKODĘ SPOŁECZNĄ OSÓB I INSTYTUCJI SPRAWUJĄCYCH FUNKCJE PUBLICZNE ?

Zapraszam do dyskusji i nadsyłania opinii na ten temat - e-mail: : fzbialystok@wp.pl

Al Gore w książce "Earth in the Balance - Ecology and the Human Spirit (Ziemia na skraju katastrofy - ekologia a natura ludzka), ostrzegał przed nasilającym się kryzysem ekologicznym na świecie i zamieścił znacząca uwagę:

"Im głębiej sięgam w poszukiwaniu przyczyn ogólnoziemskiego kryzysu ekologicznego, tym mocniej się przekonuję, że jest on przejawem kryzysu wewnętrznego, który z braku lepszego słowa nazwę duchowym" (to stwierdzenie to raczej niestety sprytny wybieg polityczny odwracający uwagę od prawdziwych przyczyn kryzysu - lekceważenia prawa, dobra społecznego, działalności lobby politycznego i przemysłowego - kryzys ma jasne przyczyny, i winni, oraz wyraźne są kierunki zmian, by poprawić sytuację - np. światowe wydatki militarne przewyższają zsumowane wydatki na ochronę środowiska, ochronę zdrowia i edukację... - www.zieloni.w.pl)

Profesor Kennedy Jr, uważa że równowadze przyrodniczej najbardziej zagraża kryzys etyczny i moralny prowadzenia biznesu, polegający na uznaniu zysku i stopy zwrotu kapitału za wyłączne kryterium działalności gospodarczej.

(NADESŁANE PRZEZ: Jurek Duszyński "Pomoc Ludziom i Zwierzętom" Ruch Społeczno-Ekologiczny 60-655 Poznań ul. Lazurowa 14/74 tel.kom. 0-504 609 797 j.duszynski@rsepliz.most.org.pl)

Poznań, dnia 19 lipca 2003 roku Szanowni Państwo ! W kontekście naszej wcześniejszej korespondencji na temat zagrożeń ze strony wielkich korporacji i koncernów hodowlanych,które już są w Polsce, udało się nam zaprosić p. Roberta Kennedyego jr. W związku z powyższym uprzejmie zapraszamy do wzięcia udziału w Międzynarodowej Konferencji nt.: "OCHRONA ŚRODOWISKA W ASPEKCIE ZAGROŻEŃ ZE STRONY PRZEMYSŁOWYCH FERM TRZODY CHLEWNEJ".Termin: 21 lipca (poniedziałek) 2003 r. od godziny 10:00. Miejsce konferencji: Część I - sesja referatowa - Akademia Rolnicza w Poznaniu, Kolegium Rungiego, ul. Wojska Polskiego 52 , Dla ułatwienia podaję ,że Kolegium Rungego mieści się w zabytkowej wilii tuż przy trasie Niestachowskiej. Część II - sesja wyjazdowa - Gmina Dopiewo (okolice Jeziora Niepruszewskiego oraz sala sesyjna Rady Gminy w Dopiewie). Pełen tekst zaproszenia zamieszczam poniżej. Koordynatorem samej wizyty p. Roberta Kennedyego jr. w Polsce jest Instytut Ochrony Zwierząt w Warszawie , tel. kom.do p. Marka Krydy 0-608 458011.

Korzystając z okazji chcę również zainteresować zeszłorocznym wykładem p. prof. dr hab.Teofila Mazura, który wygłosił po otrzymaniu tytułu doctora honoris causa Akademii Rolniczej we Wrocławiu: http://www.ar.wroc.pl/polish/aktualnosci/2002_10/wyklad_hc.html , dorobek p. prof. dr hab. T.Mazura : http://www.ar.wroc.pl/glos/111/relacje.html. Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa prof. zw. dr hab. Teofilowi Mazurowi odbędzie się również 18 września 2003 r w Akademii Rolniczej w Krakowie. Łącze wyrazy szacunku,

ZAPROSZENIE do wzięcia udziału w Międzynarodowej Konferencji nt.: "OCHRONA ŚRODOWISKA W ASPEKCIE ZAGROŻEŃ ZE STRONY PRZEMYSŁOWYCH FERM TRZODY CHLEWNEJ".Termin: 21 lipca (poniedziałek) 2003 r. Organizatorzy: Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu Waterkeeper Alliance, Nowy Jork, USA, Instytut Ochrony Zwierząt, Waszyngton USA, Urząd Wielkopolski w Poznaniu, Wydz. Środowiska i Rolnictwa, Wójt Gminy Dopiewo, Wójt Gminy Suchy Las. Miejsce konferencji: ^ część I - sesja referatowa - Akademia Rolnicza w Poznaniu, Kolegium Rungiego, ul. Wojska Polskiego 52. Część II - sesja wyjazdowa - Gmina Dopiewo (okolice Jeziora Niepruszewskiego oraz sala sesyjna Rady Gminy w Dopiewie). Patronat: Andrzej Nowakowski - Wojewoda Wielkopolski; Uczestnicy: posłowie, radni, pracownicy samorządów Gmin i Starostw, pracownicy urzędów wojewódzkich; przedstawiciele: W10Ś, PIOŚ i instytucji weterynaryjnych; przedstawiciele organizacji pozarządowych, dziennikarze.

Szanowni Państwo Do Wielkopolski przybywa grupa wybitnych osobistości ze Stanów Zjednoczonych Ameryki - na czele z profesorem Robertem Francisem Kennedym Juniorem (synem Roberta Kennedyego), którzy podzielą się z Państwem wiedzą z zakresu celowości i konieczności podjęcia ekologizacji rolnictwa w skali lokalnej, regionalnej i ponadregionalnej. Profesor Robert F. Kennedy Junior, pełni obecnie funkcję pełnomocnika Rady Ochrony Zasobów Naturalnych USA. Profesor Kennedy Jr, uważa że równowadze przyrodniczej najbardziej zagraża kryzys etyczny i moralny prowadzenia biznesu, polegający na uznaniu zysku i stopy zwrotu kapitału za wyłączne kryterium działalności gospodarczej.

Temat Konferencji ma dla Polski w tym Wielkopolski niezwykłe znaczenie, gdyż wynika z konieczności powstrzymania nieobliczalnej ekspansji wielkich ferm szczególnie tuczu trzody chlewnej realizowanej metodami przemysłowymi. Problem ten wiąże się bowiem z rosnącymi wydatkami z budżetów samorządowych na naprawę środowiska oraz trudnymi do oszacowania środkami przeznaczonymi na ochronę zdrowia i godnego życia mieszkańców.

Program konferencji-- część I referatowa

(Kolegium Rungego AR w Poznaniu) Sesję prowadzi: prof. Emil Wąsowicz Rektor Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu.

10 °° - Rozpoczęcie konferencji z udziałem m. in. Pana Andrzeja Nowakowskiego

Wojewody Wielkopolskiego.

10 lc - Referat programowy wygłasza: Prof. Robert F. Kennedy Jr. nt: "Ocena zagrożeń w aspekcie ekspansji przemysłowych metod produkcji zwierząt w tym trzody chlewnej".

10 55 - Tezy do referatu programowego przedstawiają:

2 - Prof. Stanisław Winnicki, Kat Weterynarii rolniczej AR w Poznaniu; - Prof. Julian Piotr Kluczek, Kat. Zo o higieny A TR w Bydgoszczy -"Zagrożenia epizootyczne środowiska wokół ferm".

- Prof. Aleksandra Samcka, Kat Mikrobiologii Rolniczej AR w Poznaniu;

- Dr Edward Wieland Instytut Inżynierii Rolniczej AR w Poznaniu - "Badania mikrobiologiczne w otoczeniu fermy w Więckowicach (Gmina Dopiewo)".

- Dr Andrzej Łysko, Kat. Ekologii i Ochrony Środowiska AR w Szczecinie- "Próba przeciwdziałania projektowanej inwestycji przemysłowej fermy trzody chlewnej w Gminie Czaplinek z uwzględnieniem lokalnych przesłanek przyrodniczych^.

- Prof. Jacek Czekała, Kat Gleboznawstwa AR w Poznaniu - "Ekologiczne zagrożenia stosowania gnojowicy".

- Dr Edward Wieland, Instytut Inżynierii Rolniczej AR w Poznaniu - "Sposoby redukcji emisji gazowych i pyłowych z produkcji zwierzęcej".

- Prof. Janusz Buczynski, Kat. Hodowli Trzody Chlewnej AR w Poznaniu -"Możliwości towarowej produkcji trzody chlewnej z uwzględnieniem przesłanek przyrodniczych na przykładzie świni złotnickiej".Istotą przedmiotowych tez zwierają artykuły poszczególnych autorów opublikowane w zbiorze materiałów konferencyjnych wydanych przez Akademią Rolniczą w Poznaniu - z przeznaczeniem m. in. dla uczestników Międzynarodowej Konferencji Poznań 21 lipca 2003 r.

11 3 -przerwa, poczęstunek,

11 4S - dyskusja i wnioski.

Program konferencji -- część II sesja wyjazdowa do Gminy Dopiewo.

Sesję prowadzi: Andrzej Strażyński Wójt Gminy Dopiewo.

12 3D - przyjazd w okolice jeziora Niepruszewskiego - próba indywidualnej oceny oddziaływania olbrzymiej pryzmy obornika z fermy Więckowice należącej do Animex Wielkopolska Sp. z o. o.;

13 °° - spotkanie z samorządem Gminy Dopiewo ( W Gminie Dopiewo znajdują się dwie przemysłowe fermy tuczu trzody chlewnej w Wieckowicach i w Trzcielinie).

13 2G - przerwa i poczęstunek;

13 30 - Konferencja prasowa i zakończenie Międzynarodowej Konferencji.

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszam

Dr inż. Edward Wieland Instytut Inżynierii Rolniczej Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu

PYTANIA DOTYCZĄCE INFORMACJI I PORAD NA TEMAT EKOLOGII, OCHRONY ŚRODOWISKA, CYWILIZACJI, ZDROWIA, SPOŁECZEŃSTWA, CYWILIZACJI, ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PROSIMY KIEROWAĆ DO: Stowarzyszenie Federacja Zielonych w Białymstoku SIEDZIBA: ul. Rumiankowa 14/4 15 - 665 Białystok tel. (085) 66 11 434 BIURO: ul. Rumiankowa 20, 15 - 665 Białystok tel. (085) 66 11 812 ("ZIELONY TELEFON FEDERACJI ZIELONYCH") e - mail: fzbialystok@wp.pl

Zostań członkiem wspierającym Stowarzyszenia Federacja Zielonych w Białymstoku: wpłać składkę (20 pln) lub dowolną darowiznę (najlepiej przelewem na konto Stowarzyszenia: BANK OCHRONY ŚRODOWISKA ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU nr r-ku: 15401216 - 50412 - 27006 - 00), otrzymasz ulotki, plakaty, foldery, nalepki, kolorowanki, biuletyny, koszulki itp.

Jeśli chcesz aktywnie zaangażować się w prace Stowarzyszenia Federacja Zielonych w Białymstoku po próbnym okresie członkowstwa wspierającego możesz zostać członkiem zwyczajnym: brać udział w szkoleniach, wycieczkach, praktykach, stypendiach, stażach, uzyskać możliwości pracy, (tworząc lokalny odział Stowarzyszenia Federacja Zielonych) doradztwa, nauki...

Zawarte powyżej stwierdzenia są subiektywnymi opiniami autorów, których ocenę i wiarygodność pozostawiamy czytelnikowi. Prezentujemy je zgodnie z prawem do swobody wypowiedzi i wolności posiadania własnych przekonań i poglądów. Zastrzegamy, że z tego powodu nie ponosimy jakiejkolwiek odpowiedzialności za faktyczne i domniemane szkody spowodowane (jakoby) poprzez przedstawienie tych subiektywnych przekonań i poglądów. W razie jakichkolwiek wątpliwości ZAMIESZCZAMY SPROSTOWANIA. KOPIOWANIE, REPRODUKOWANIE, POWIELANIE I WYKORZYSTYWANIE CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W TYM DOKUMENCIE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ. MECHANICZNEJ CZY JAKIEJKOLWIEK INNEJ BEZ PISEMNEJ ZGODY WYDAWCY JEST ZABRONIONE I PODLEGA OCHRONIE PRAWA AUTORSKIEGO. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE - RAFAŁ KOSNO I STOWARZYSZENIE FEDERACJA ZIELONYCH W BIAŁYMSTOKU (C) 2002 r i 2003 r. KOPIOWANIE, POWIELANIE W JAKIKOLWIEK SPOSÓB I W JAKIEJKOLWIEK FORMIE CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI (W TYM TEKSTÓW, ZDJĘĆ, GRAFIK, WYKRESÓW, DANYCH ITD.) WYŁĄCZNIE PO UZYSKANIU PISEMNEJ ZGODY.