federacja zielonych

www.zieloni.w.pl

STACJA PALIW "STATOIL" PRZY UL. POLESKIEJ I JAGIENKI W BIAŁYMSTOKU POWSTAJE Z NARUSZENIEM PRZEPISÓW OCHRONY ŚRODOWISKA, STANOWIĄC ZAGROŻENIE DLA ZDROWIA I ŻYCIA LUDZI. "KURIER PORANNY" POPRZEZ SERIĘ KŁAMLIWYCH, NIEOBIEKTYWNYCH PUBLIKACJI NARUSZAJĄCYCH ZASADY OBIEKTYWNEJ INFORMACJI WPROWADZA W BŁĄD OPINIĘ PUBLICZNĄ, UKRYWAJĄC TEN FAKT I PRZEDSTAWIAJĄC "STATOIL" JAKO FIRMĘ RZEKOMO "PRZYJAZNĄ ŚRODOWISKU" CO JEST SPRZECZNE Z PRAWDĄ. Wiele stacji paliw w Polsce powstaje zgodnie z przepisami ochrony środowiska, nie stanowiąc zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi-nie są bowiem lokalizowane np. w sąsiedztwie miejsca wykolejenia sie kolejowych cystern z chlorem (Białystok, 9 marca 1989 r.) i w sposób, który doprowadziłby do kumulacji skutków katastrofy ekologicznej w razie podobnego zdarzenia. TO TAKŻE NARUSZENIE PRZEPISÓW USTAWY "PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA: Art. 80. Reklama lub inny rodzaj promocji towaru lub usługi NIE powinny zawierać treści propagujących model konsumpcji sprzeczny z zasadami ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, a w szczególności wykorzystywać obrazu dzikiej przyrody do promowania produktów i usług negatywnie wpływających na środowisko przyrodnicze. Art. 78. Środki masowego przekazu są obowiązane kształtować pozytywny stosunek społeczeństwa do ochrony środowiska oraz popularyzować zasady tej ochrony w publikacjach i audycjach.

EKOLOGICZNY SKANDAL I OSZUSTWO: "WYBUCHOWY STATOIL", NIEOBIEKTYWNY "KURIER PORANNY"...?

Prawdopodobnie lokalizacja stacji paliw 'STATOIL" w zaproponowanym miejscu i kształcie (przy ul. Poleskiej i Jagienki w Białymstoku) wbrew przepisom spowoduje możliwość wystąpienia katastrofy ekologicznej w związku z sąsiedztwem linii kolejowej i drogi, którymi może i odbywa się transport substancji niebezpiecznych, łatwopalnych wybuchowych związków chemicznych (np. gaz, paliwa, inne sub.chem.), oraz kumulację skutków ewentualnego wypadku przy transporcie tych substancji np. ryzyka ponownego wykolejenia się cystern kolejowych, (planowana stacja znajduje sie w sąsiedztwie miejsca pamiętnego wykolejenia się cystern z chlorem 9 marca 1989 r.) które z wysokiego nasypu kolejowego stoczyłyby się prosto na zbiorniki paliwowe stacji paliw-utrudnienia akcji ratunkowej w tym przypadku i zagrożenia okolicznych mieszkańców. Dzisiaj tak samo bylibyśmy bezradni, dlaczego nie poprawiono błędów ?

Pomysł takiej lokalizacji to zadziwiające łamanie prawa, skandal korupcji, zaniedbań i niekompetencji urzędów, pospolitej głupoty i zaściankowości oraz tego, że przy pomocy władzy i pieniędzy poza kontrolą społeczną można kupić przychylność prasy, telewizji, wprowadzając w błąd opinię publiczną na temat rzekomej "ekologiczności" tykającej bomby zegarowej... NIEWIEDZA, POŚPIECH, CHCIWOŚĆ I BRAK WYOBRAŹNI DOPROWADZA DO ZAGROŻENIA LUDZI....

MIESZKAŃCY BIAŁEGOSTOKU; RADA MIASTA BIAŁEGOSTOKU; ZARZĄD MIASTA BIAŁEGOSTOKU; PRACOWNICY URZĘDU MIEJSKIEGO W BIAŁYMSTOKU; WYDZIAŁ ARCHITEKTURY URZĘDU MIEJSKIEGO W BIAŁYMSTOKU

NAJWIĘKSZY SKANDAL EKOLOGICZNY W BIAŁYMSTOKU-LIST OTWARTY I INFORMACJA PRASOWA W SPRAWIE LOKALIZACJI STACJI PALIW STATOIL PRZY UL. POLESKIEJ I JAGIENKI W BIAŁYMSTOKU

Z informacji uzyskanych przez Stowarzyszenie Federacja Zielonych w Białymstoku wynika, że Urząd Miasta w Białymstoku przygotował projekt Uchwały o "Przystąpieniu do Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Części Osiedla Sienkiewicza (Rejon ul. Jagienki) w Białymstoku", umożliwiającego zmianę układu komunikacyjnego terenu przy ul. Poleskiej, Jagienki poprzez zmianę dotychczas obowiązującego nakazu w "Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego" "obsługi komunikacyjnej od ul. Kaszubskiej" na możliwość budowy dojazdów z ul. Poleskiej i Jagienki. Projekt (związany z projektowaną w tym miejscu Stacją Paliw STATOIL) został przyjęty na Sesji Rady Miasta.

Nastąpiło to na wniosek inwestora - firmy STATOIL Polska.

Warto wspomnieć, że w wyniku protestów mieszkańców okolicznych bloków Osiedla Sienkiewicza, przekazanych w formie petycji kilkuset podpisów do Zarządu Miasta, Urząd Miasta do dzisiaj nie podjął żadnych kroków w kierunku takiej zmiany "Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Części Osiedla Sienkiewicza (Rejon ul. Jagienki) w Białymstoku, aby (zgodnie z wolą i na wniosek mieszkańców) uniemożliwić lokalizację inwestycji stanowiącej realne zagrożenie potencjalnej katastrofy ekologicznej (w szczególności dotyczy to części terenu będącego własnością Gminy Białystok, jak wynika z "Uzasadnienia Projektu Uchwały o Przystąpieniu do Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Części Osiedla Sienkiewicza (Rejon ul. Jagienki) w Białymstoku" koniecznego do realizacji zmiany układu komunikacyjnego na zasadzie "wymiany pomiędzy wnioskodawcą, właścicielem większości terenu (>>Firmą STATOIL<<) a Gminą Białystok, która jest właścicielem części terenu").

Pracownicy Urzędu Miasta oraz Zarząd Miasta wybrani przez miejscową społeczność i opłacani z miejscowych podatków, winni reprezentować przede wszystkim interes mieszkańców, a dopiero potem prywatnego Koncernu Paliwowego, i to w stopniu służącym dobru lokalnej społeczności.

Wydane wstępne pozwolenie lokalizacyjne w postaci "Decyzji o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu" na budowę Stacji Paliw, zaskarżone przez mieszkańców okolicznych bloków Osiedla Sienkiewicza i Stowarzyszenie Federacja Zielonych w Białymstoku do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, Naczelnego Sądu Administracyjnego w Białymstoku i planowanego do kolejnych instancji odwoławczych, zdaniem Stowarzyszenia Federacja Zielonych w Białymstoku jest nieprawomocne ze względów uchybień merytorycznych i proceduralnych. Zdaniem Stowarzyszenia Federacja Zielonych w Białymstoku przejawem niekompetencji i niedbalstwa jest mamienie firmy "STATOIL Polska" możliwością zlokalizowania w tym miejscu Stacji Paliw. W/w Decyzja wydana została zdaniem Stowarzyszenia Federacja Zielonych w Białymstoku na podstawie nierzetelnie przeprowadzonej procedury "Oceny Oddziaływania na Środowisko", opartej na fałszywych założeniach, dokonanych przez zdaniem Stowarzyszenia Federacja Zielonych w Białymstoku niewłaściwy podmiot (jak w przypadku "Oceny na Środowisko" "przebiegu" trasy Obwodnicy Augustowa).

Stowarzyszenie i mieszkańcy Osiedla Sienkiewicza nie są przeciwni lokalizacji i budowie Stacji Paliw w ogólności. Jednak lokalizacja w tym miejscu, z planowaną zmianą układu komunikacyjnego Drogi Krajowej i istniejącą linią kolejową przypomina tykającą bombę zegarową.

Rzetelnie przeprowadzona procedura "Oceny Oddziaływania na Środowisko" obiektu i całości sytuacji zdaniem Stowarzyszenia Federacja Zielonych w Białymstoku daje jasną odpowiedź o braku możliwości lokalizacji Stacji Paliw w tym miejscu. Zdaniem Stowarzyszenia nie istnieją żadne środki techniczne i organizacyjne mogące zapobiec spotęgowaniu sytuacji potencjalnych zagrożeń katastrofy ekologicznej, co związane jest ze specyficzną sytuacja tego miejsca-w skrócie: teren leży przy linii kolejowej, przez którą transportowane są cysternami kolejowymi substancje niebezpieczne, w odległości ok. 300 metrów od miejsca wykolejenia się cysterny z chlorem ponad 10 lat temu. w przypadku wykolejenia się cysterny z np. propanem - butanem (stanowiącym ok. 90 % przewozów kolejowych na tej trasie) i stoczenia się wykolejonej cysterny z bardzo wysokiego w tym miejscu nasypu kolejowego cysterna praktycznie znajduje się na granicy projektowanej Stacji Paliw. Ul. Poleska - Przebieg Drogi Krajowej na trasie Warszawa - Białystok - Bobrowniki/Lublin, po której drogą kołową odbywają się transporty podobnych substancji niebezpiecznych przy pomocy samochodów TIR.

Rozwiązanie w postaci włączenia ruchu drogowego w tym miejscu ze wzlędu na słabą widoczność, kształt ulicy (Poleska - na tym odcinku - wzdłuż nasypu kolejowego ma kształt łuku), skrzyżowania "na zakręcie" to zaprojektowanie idealnego tzw. "czarnego punktu" - miejsca skomasowania kolizji drogowych, w tym z udziałem samochodów ciężarowych w ruchu tranzytowym (TIR). z punktu widzenia bezpieczeństwa drogowego rozwiązanie takie to zdaniem Stowarzyszenia czysty absurd.

Zarząd Miasta ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo i zapobieganie nadzwyczajnym zagrożeniom, katastrofom i zagadnienia obrony cywilnej na terenie miasta, prowadzenia polityki zagospodarowania przestrzennego w celu unikania konfliktów społecznych, pogarszania się stanu środowiska, zdrowia ludzi i warunków życia.

"Ustawa o Ochronie i Kształtowaniu Środowiska" stwierdza "Kto narusza obowiązek ochrony środowiska (...) chociażby nieumyślnie (...) tak, że może to narazić na niebezpieczeństwo życie lub zdrowie ludzkie (...) albo wyrządzić poważne szkody gospodarcze podlega karze pozbawienia wolności (...) do lat 3".

Naszym zdaniem Gmina natychmiast powinna podjąć zdecydowane kroki w kierunku zakończenia sprzecznej z przepisami prawa lokalizacji inwestycji o znikomym znaczeniu dla funkcjonowania miasta, a stwarzającej ryzyko katastrofy o skali porównywalnej z wykolejeniem cystern kolejowych przed 10 laty, wskazać inną lokalizację Stacji Paliw (korzystną dla firmy STATOIL Polska), co byłoby także korzystne dla mieszkańców miasta, oraz wizerunku władz miasta (praworządności i demokratycznych zasad, logiki podejmowanych decyzji).

Wnosimy o UNIEWAŻNIENIE Decyzji o warunkach zagospodarowania i zabudowy terenu

Decyzja niniejsza wydana została na podstawie niekompletnej dokumentu Ocen i Raportów Odziaływania na Środowisko, w którym brakuje m.in. :

Badań poziomu hałasu w okolicy w/w terenu

Brak oceny związanej z Nadzwyczajnymi Zagrożeniami Środowiska, ze względu na sąsiedztwo linii kolejowej oraz przebiegu drogi krajowej nr 19, po których odbywa się transport substancji niebezpiecznych (uwaga: Urząd Miasta powinien zwrócić się o uzupełnienie dokumentacji Oceny Oddziaływania na Środowisko przed wydaniem niniejszej decyzji ze względu na sprzeczność z odpowiednimi przepisami: Ustawy o Ochr. Środowiska; rozporządzeniami o dopuszczalnym poziomie hałasu w środowisku).

Decyzja niniejsza została wydana na podstawie zapisu z planu zagospodarowania przestrzennego miasta Białegostoku - uchwała z 1994 r., który stoi w sprzeczności z Polityką Transportową Miasta Białegostoku, przyjętą uchwałą w 1997r, zakładającą “usuwanie uciążliwości związanych z komunikacją i jej obsługą poza obręb centralnej strefy miasta” w której znajduje się wzmiankowany obszar. Uchybienie polegało na braku skorygowania zapisów w planie zagospodarowania przestrzennego z przyjętą późniejszą uchwałą Polityką Transportową Miasta. W związku z powyższym zapis w planie zagospodarowania znajduje się w sprzeczności z innymi uchwałami dot. terenu Miasta Białegostoku.

Planowana lokalizacja może zawierać szereg uchybień ze względu na wymagania obrony cywilnej oraz zapobiegania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska, katastrofom i klęskom żywiołowym (problem ten nie został rozstrzygnięty w okazanej w niniejszej sprawie dokumentacji, brak jest uzgodnień związanych z tą lokalizacją)

W związku z planowanym zakresem prac (przebudowa skrzyżowania) wpływ inwestycji nie ograniczy się tylko do granic wyznaczonego w planie terenu, w związku z czym wykonana Ocena Oddziaływania na Środowisko i wydana na jej podstawie decyzja jest sprzeczna z odpowiednimi przepisami

Poważne wątpliwości pod względem architektonicznym budzi skierowanie ruchu na ulicę Jagienki, jak również cała koncepcja przebudowy skrzyżowania.

10 LAT PO KATASTROFIE...

W odległości 300 metrów od miejsca katastrofy cystern z chlorem mimo protestów mieszkańców i organizacji ekologicznych władze miasta i firma STATOIL chcą wybudować stację paliw. Czy niczego nie nauczyliśmy się po katastrofie?)

Co Trzeba Poprawić w Sytuacji Ekologicznej Miasta Białegostoku

1. Niebezpieczne substancje dalej jeżdżą przez miasto.

2. Biała – Dolina rzeki jest zabudowywana, chociaż miała być terenami sportowymi, rekreacyjnymi, parkami i terenami chronionymi zgodnie z ustaleniami planu z 1994r.

3. Hałas przekracza dopuszczalne normy na większości ulic.

4. Nie ma w pełni efektywnego systemu selektywnej zbiórki odpadów.

5. Niewykorzystana linia kolejowa do wewnątrzmiejskiej komunikacji kolejowej, gdy komunikacja autobusowa pęka w szwach.

6. Ul. Lipowa dalej nie jest deptakiem.

7. Przy przebudowie, modernizacji ulic i chodników nie tworzy się ścieżek rowerowych, choć ustalenia planu z 1994r to nakazywały.

8 Woda pitna jest chlorowana.

9. Więcej zieleni.

10. Więcej terenów chronionych.

STATOIL - SKANDAL KORUPCJI I NIEKOMPETENCJI

Zdaniem STOWARZYSZENIA FEDERACJA ZIELONYCH W BIAŁYMSTOKU, lokalizacja Stacji Paliw STATOIL przy ul. Poleskiej i Jagienki w Białymstoku jest sprzeczna z prawem. Możliwa byłaby prawdopodobnie dopiero po zaprzestaniu transportu substancji niebezpiecznych przebiegającą obok linią kolejową (m.in. propan - butan, etc.). Oto kilka faktów trwającej od 1998 roku sprawy:

1. Sporządzone dwukrotnie dla inwestycji "korzystne" "Ocena" i "Raport" "Oddziaływania na Środowisko" zostały wykonane na zlecenie i opłacone przez Pełnomocnika STATOIL, stąd ich przychylność - Inwestor nie kupiłby niekorzystnego dla siebie opracowania. Zawierają braki określonych punktów wymaganych przepisami, których analiza świadczy na niekorzyść lokalizacji i przemawia za odmową wydania pozwolenia na lokalizację w tym miejscu. Sporządzone są przez skompromitowaną firmę "AREO" - m.in. autora skandalicznej oceny przebiegu obwodnicy Augustowa.

2. SANEPID, SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE, NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY "patrzą przez palce" na błędy i uchybienia, co jest swego rodzaju powszechną w Polsce normą urzędniczej arogancji, niekompetencji, wyrywkowego stosowania przepisów i strachu przed narażeniem się określonemu lobby, podważającą zaufanie do "Państwa Prawa" (przeważnie działającego zawsze na korzyść bogatych lub usprawiedliwiającego błędy biurokracji)

3. Urząd Miasta lekceważąc głos wyborców, zamiast działać w interesie wspólnoty samorządowej sprzyja prywatnym interesom przedstawicieli STATOIL, odrzucając wnioski mieszkańców, (m.in. o zmianę przeznaczenia terenu z wykluczeniem możliwości lokalizacji inwestycji uciążliwych), nie zwracając uwagi na uchybienia, próbując zmienić Plan Zagospodarowania w sposób sprzeczny z wymaganiami ochrony środowiska i obrony cywilnej - sprowadza ryzyko poważnej katastrofy ekologicznej i pożarowej.

4. Osoby bądź instytucje piętnujące bądź przeciwne opisanym działaniom są zastraszane (próba pobicia przewodniczącego Społecznego Komitetu Protestacyjnego), dyskryminowane (STOWARZYSZENIE FEDERACJA ZIELONYCH W BIAŁYMSTOKU od czasu poparcia protestu mieszkańców nie dostało żadnej dotacji z Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska w Białymstoku, co zaskutkowało m.in. zastopowaniem współfinansowanego przez PHARE programu tworzenia ścieżek rowerowych, brakiem corocznych imprez edukacyjno-kulturalnych "DNI ZIEMI', "DNI BEZ SAMOCHODU" oraz kompromitującego sposobu gospodarowania środkami Funduszu Ochrony Środowiska w Białymstoku ze szkodą dla miasta (np. Zakład Utylizacji Odpadów w Hryniewiczach, projekt modernizacji Oczyszczalni Ścieków z funduszem ISPA). W lokalnej prasie ukazują się artykuły nie przedstawiające istoty problemu i dyskredytujące osoby bądź instytucje piętnujące bądź przeciwne opisanym działaniom - np. "NIE CHCĄ NORWEGÓW" - Rafał Rudnicki - "GAZETA WSPÓŁCZESNA", "MIESZKAŃCY PRZEGRALI" Tomasz Żukowski - "KURIER PORANNY", sprawiającymi zdaniem STOWARZYSZENIA wrażenie "napisanych na zamówienie" - tendencyjnych, jednostronnych, korzystnych dla STATOIL, ukrywających inne niekorzystne dla STATOIL fakty i opinie.

5. Niekompetencja firmy STATOIL i bałagan planistyczno - architektoniczny w Białymstoku powoduje, że lokalizacje obiektów takich jak stacje paliw, w nieodpowiednich miejscach - blisko osiedli odbywają się ze szkodą dla mieszkańców, życia, zdrowia, bezpieczeństwa drogowego, z naruszeniem przepisów, co powoduje protesty, konflikty oraz co najmniej niejasne mechanizmy uzyskiwania tego typu pozwoleń, ( w przeciwieństwie do np. Radomia - stacje paliw powstają przy skrzyżowaniach i węzłach drogowych - terenach i tak narażonych na uciążliwości komunikacyjne, czy Łodzi), na skutek czego Białystok zyskuje opinię miasta odstraszającego inwestorów, zaściankowego, hamującego rozwój, i odwlekaniem realizacji tego typu inwestycji w czasie.

WZYWAMY DO GŁOSOWANIA PRZECIWKO BUDOWIE STACJI PALIW W TYM MIEJSCU - W INTERESIE MIESZKAŃCÓW, MIASTA I ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM. GŁOSY ZA BUDOWĄ STACJI PALIW - WBREW PRAWU, INTERESOWI MIASTA I MIESZKAŃCOM, W INTERESIE PRYWATNEJ FIRMY ZOSTANĄ ODPOWIEDNIO OCENIONE, PONIOSĄ PAŃSTWO ZA NIE PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ. -Za stacja głosowali radni tzw. "prawicy" (popierający Prezydenta Miasta), np. mimo że jedna z radnych przemawiała "przeciwko", zagłosowała "za" zgodnie z tzw. "dyscypliną klubową-w "grupie" (interesu?) traci się rozsądek?

WYJAŚNIENIE FAŁSZYWYCH POMÓWIEŃ O "ŁAPÓWKI DLA ZIELONYCH" NASTĄPIŁO NA KONKRETNYM PRZYKŁADZIE- STACJA PALIW STATOIL W BIAŁYMSTOKU

SWEGO RODZAJU WYJAŚNIENIU ULEGŁA SPRAWA BZDUR WYPISYWANYCH SWEGO CZASU PRZEZ GAZETY I TELEWIZJĘ NA TEMAT "ŁAPÓWEK DLA ZIELONYCH" SĄD PRZYZNAŁ RACJĘ ZE NIE BYŁY TO PRAWDZIWE INFORMACJE (W BEZPŁATNYM PROCESIE W TRYBIE WYBORCZYM).

NIESTETY, ABY UZYSKAĆ PRZEPROSINY, PUBLIKACJĘ SPROSTOWAŃ LUB ODSZKODOWANIE I ZADOŚĆUCZYNIENIE NALEŻAŁOBY WNIEŚĆ WYSOKĄ OPŁATĘ SADOWĄ I DOCHODZIĆ SWOICH PRAW W DRODZE DŁUGOTRWAŁEGO POSTĘPOWANIA CYWILNEGO, NA CO PO PROSTU STOWARZYSZENIA NIE STAĆ.

A O PRAWDZIWYCH INTENCJACH TYCH FAŁSZYWYCH OSKARŻEŃ ŚWIADCZY NASTĘPUJĄCY FAKT:

KILKA DNI PO WYGRANIU WYBORÓW PRZEZ DOTYCHCZASOWEGO PREZYDENTA BIAŁEGOSTOKU RYSZARDA TURA I PONOWNYM WYBORZE NA TO STANOWISKO STOWARZYSZENIE FEDERACJA ZIELONYCH DOWIEDZIAŁO SIĘ ŻE BEZ ROZGŁOSU I ZAINTERESOWANIA GAZET I TELEWIZJI (NP. TAK ZATROSKANEGO STANEM ŚRODOWISKA "KURIERA PORANNEGO", KTÓREGO WSPÓŁWŁAŚCICIELEM JEST NORWESKI KONCERN PRASOWY "ORKLA MEDIA" I DLA KTÓREGO RÓWNIEŻ TO NIE ORGANIZACJA EKOLOGICZNA ALE NORWESKI KONCERN PALIWOWY "STATOIL" I JEGO RZECZNIK PRASOWY KRYSTYNA ANTONIEWICZ-SAS JEST AUTORYTETEM W DZIEDZINIE ZABEZPIECZEŃ OCHRONY ŚRODOWISKA) Z UPOWAŻNIENIA PREZYDENTA MIASTA WYDANA ZOSTAŁA DECYZJA URZĘDU MIASTA W BIAŁYMSTOKU ZEZWALAJĄCA NA BUDOWĘ STACJI PALIW "STATOIL" W BIAŁYMSTOKU PRZY UL. POLESKIEJ I JAGIENKI W ODLEGŁOŚCI KILKUSET METRÓW OD MIEJSCA WYKOLEJENIA SIĘ KOLEJOWEJ CYSTERNY Z CHLOREM GROŻĄCEJ KATASTROFĄ EKOLOGICZNA, WBREW SŁUSZNYM PROTESTOM MIESZKAŃCÓW MIASTA I NARUSZENIU PRZEPISÓW OCHRONY ŚRODOWISKA.

MAŁO TEGO, WŁADZE BIAŁEGOSTOKU NAWET CHCĄ PRZEKAZAĆ KONCERNOWI DZIAŁKĘ, BY UŁATWIĆ WYKONANIE DOJAZDU DO STACJI. JAK WIDAĆ WSZYSTKO DA SIE ZAŁATWIĆ...

OCZYWIŚCIE OD DECYZJI ZEZWALAJĄCEJ NA BUDOWĘ STACJI PALIW "STATOIL" W BIAŁYMSTOKU PRZY UL. POLESKIEJ I JAGIENKI STOWARZYSZENIE FEDERACJA ZIELONYCH ODWOŁAŁA SIE DO WOJEWODY PODLASKIEGO, DOMAGAJĄC SIE JEJ UNIEWAŻNIENIA ZE WZGLĘDU NA NARUSZENIE PRZEPISÓW PRZY JEJ WYDAWANIU.

CZEKAM WIĘC NA "OBIEKTYWNIE KORZYSTNY" ARTYKUŁ PRASOWY O TYM JAKA TO STACJA PALIW BĘDZIE EKOLOGICZNA I JACY TO "ŹLI, PAZERNI I SKORUMPOWANI" SA EKOLODZY (NATOMIAST W DOMYŚLE: KOMPETENTNI SĄ URZĘDNICY, RZETELNI DZIENNIKARZE, BIZNESMENI DZIAŁAJĄ NIE Z CHĘCI ZYSKU I W POLSCE NIE MA RZECZOZNAWCÓW I EKSPERTÓW, KTÓRZY ZA ODPOWIEDNIĄ OPŁATĄ NA PAPIERZE UDOWODNIĄ NAJWIĘKSZY BEZSENS I UKRYJĄ NARUSZENIA PRZEPISÓW).

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYMI FAKTAMI KTÓRE PRAWDOPODOBNIE NIE SĄ PO PROSTU ZBIEGIEM OKOLICZNOŚCI STOWARZYSZENIE FEDERACJA ZIELONYCH W BIAŁYMSTOKU SKIEROWAŁO ZAWIADOMIENIE O PODEJRZENIU POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA DO PROKURATURY W BIAŁYMSTOKU. ROZWAŻAMY TAKŻE PRAWNE MOŻLIWOŚCI UKARANIA DZIENNIKARZY PRZYGOTOWUJĄCYCH NIEPRAWDZIWE INFORMACJE W TRYBIE URZĘDOWYM ZA PUBLICZNE ZNIESŁAWIENIE. PRASA I TELEWIZJA NIE POWINNY DEZINFORMOWAĆ I DZIAŁAĆ NA SZKODĘ SPOŁECZNĄ, POPIERAĆ ŁAMANIE PRAWA I POSTĘPOWANIE NISZCZĄCE ŚRODOWISKO, NARAŻAJĄCE BEZPIECZEŃSTWO, ZDROWIE I ŻYCIE LUDZI.

W Polsce nie ma "niezależnych" mediów, działających w interesie publicznym i dostarczającym rzetelnie, obiektywne informacje. Do takich wniosków można dojść śledząc ponad 5 - letnią historię społecznego protestu przeciwko łamaniu praw obywatelskich w związku z budową wbrew przepisom stacji paliw "Statoil" w Białymstoku przy ul. Poleskiej i Jagienki w sąsiedztwie miejsca wykolejenia sie kolejowych cystern z chlorem (Białystok, 9 marca 1989 r.). Są media państwowe, które reprezentując interesy grupy politycznej obecnie "sprawującej władzę", prezentują często demagogię polityczną, i media prywatne, które często w sposób tendencyjny prezentują materiały przygotowane "na zamówienie" konkretnych firm, osób lub grup interesu w celu uzyskania określonego efektu (wręcz "reklamowego").

KRÓTKA HISTORIA KAMPANII DEZINFORMACJI CZYTELNIKÓW W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ WBREW PRZEPISOM STACJI PALIW "STATOIL" W BIAŁYMSTOKU w sąsiedztwie miejsca wykolejenia sie kolejowych cystern z chlorem (Białystok, 9 marca 1989 r.) przy ul. Poleskiej i Jagienki PRZEZ m.in."KURIER PORANNY", czyli "TENDENCYJNY OBIEKTYWIZM":

Artykuły poświęcone sprawie skonstruowane były według następującego schematu, który opisałbym w następujący sposób: "mieszkańcy protestują (oni zawsze protestują, z powodu zazdrości, ciemnoty i zacofania, a nade wszystko zawiści" oraz "jak nie wiadomo o co chodzi to chodzi o pieniądze". Przecież "gdzieś te stacje trzeba budować", poza tym "na zachodzie stacje paliw są nawet pod budynkami". Pół-prawda to jednak nie prawda, a wręcz kłamstwo: lokalizując stacje paliw w sposób prawidłowy, zgodny z przepisami i zdrowym rozsądkiem wybiera się po prostu miejsca przy np. ruchliwych skrzyżowaniach (a więc i tak narażone na hałas i uciążliwości spowodowane ruchem drogowym), z daleka od budynków i miejsc mogących w razie awarii, pożaru lub katastrofy stacji paliw potęgować skutki takiego wydarzenia (analizując otoczenie, sąsiedztwo, obiekty). Zaś jeśli komukolwiek chodzi o pieniądze-to nie mieszkańcom, broniącym swojego prawa do życia i mieszkań w sąsiedztwie bez zagrożeń i uciążliwości, a przede wszystkim firmie prowadzącej działania w oparciu o maksymalizacje zysków i obniżeni wydatków. "Statoil" w Białymstoku przyjął dwukrotnie specyficzna strategię, próbując wybudować stacje paliw na terenach, które tak naprawdę nie nadają się na stację paliw, lecz prawdopodobnie były po prostu...dużo tańsze. (ponieważ znajdowały się przy np. "podrzędnych" skrzyżowaniach ze skomplikowanym dojazdem, z trudnym sąsiedztwem, skomplikowaną sytuacja prawną itp. inne firmy o np. "poważniejszej" renomie nie były nimi zainteresowane (patrz przypis 1). Następnie wykorzystując "wpływy "polityczno-biznesowe" "niemożliwe staje się możliwe" - naciągane ekspertyzy (patrz przypis 6)., "życzliwość" urzędników, Prezydenta Miasta, (którzy mimo protestu mieszkańców" nawet oddają ... kawałek ziemi należącej do Miasta, koniecznej do budowy stacji (w zamian za... inna działkę ? Pieniążki ? Po prostu wdzięczność ?)

Pozostają tylko mieszkańcy... OŚMIESZYĆ MIESZKAŃCÓW !!! Taka lokalizacja ma tylko jedną wadę...ale uciążliwą dla sąsiadów - nie dla firmy lub urzędników ... i oczywiście spowodowało to protesty mieszkańców: Podobnie jak po raz pierwszy na osiedlu "Zielone Wzgórza", po raz drugi przy ul. Poleskiej i Jagienki. Dla porównania: wybudowana stacja paliw "Statoil" przy wyjeździe na Warszawę i hotelu "Turkus" w Białymstoku nie wzbudziła żadnych kontrowersji i protestów (patrz przypis 2 i 7). Wykorzystując więc wszelkie zasoby urzędniczej arogancji, naciągania przepisów (w których wiele jeszcze pozostałości totalitarnego systemu chroniącego instytucje kosztem obywatela, umożliwiających lekceważenie własności prywatnej , stosowania uznaniowych i niejasnych interpretacji zależnej nie od faktów, lecz "przychylności" urzędników, doprowadzania do prób legalizacji absurdów pod pozorem np. ... zgodności terminów itp. Przykładowo: gdy mieszkańcy zwracają się pisemnie do urzędu o informacje w sprawie stacji paliw, otrzymują odpowiedź (zgodnie z prawdą) że "obecnie urząd nie prowadzi postępowania w tej sprawie". Jednak gdy chwilę później do urzędu wpływa wniosek od Statoil w tej sprawie, urząd nie uważa za stosowne powiadomić o tym mieszkańców (chociaż powinien po zmianie sytuacji). Takich zastanawiających "zbiegów okoliczności" na niekorzyść mieszkańców a korzystnych dla firmy będzie więcej ... (patrz przypis 3, 4).

Mieszkańcy są najpierw ubezwłasnowolnieni - okazuje się, że tak naprawdę jako członkowie "spółdzielni mieszkaniowej" "nie powinni mieć nic do powiedzenia" w sprawie swoich mieszkań i zagrożeń wynikających z projektowanego sąsiedztwa (reprezentować powinna ich "spółdzielnia" uwikłana w zależności od urzędu i praktycznie mogąca występować w imieniu osiedla, a nie reprezentować 1 lub 2 bloki. Potem zastraszani - przez np. "nieznanych sprawców" probą pobicia przewodniczącego społecznego komitetu mieszkańców. Niestety, nie mają się dokąd wynieść (mieszkanie w bloku dla wielu osób to właściwe największy życiowy majątek, jaki posiadają i gwarancja spokojnej starości) a ich zarzuty i obawy nie okazują się "wyssane z palca", lecz coraz bardziej w tej lokalizacji potwierdza się ich zasadność.

Istnieje jednak m.in. pewna białostocka gazeta, która znana jest z tego, że rzadko publikuje sprostowania. I chociaż w nagłówku widnieje określenie "dziennik niezależny", można uznać to za umyślne wprowadzanie w błąd czytelników. Powszechnym zwyczajem dziennikarskim jest bowiem, że na ogół dziennikarz "wie lepiej", co rozmówca "ma na myśli", co w praktyce sprowadza się do m.in. przypisywania w charakterze imiennych cytatów niewypowiedzianych słów lub stwierdzeń, zmiany i przekręcania ich sensu i znaczenia w celu udowodnienia z góry określonej tezy. Jeśli fakty "nie pasują" do tezy - tym gorzej dla faktów - po prostu zostają pominięte. Mieszkańcy zawsze "wychodzą na ciemniaków", ostatecznie przestaje się ich wogóle pytać o opinię i przedstawiać ich zdanie, zaś największym autorytetem w dziedzinie "ochrony środowiska" zostaje zdaniem "Kuriera Porannego" osoba odpowiedzialna za... reklamę i kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy ... Statoil. W prawie każdym artykule (jak zdarta płyta) pojawiać będzie się więc bezpodstawny i fałszywy slogan o tym jakoby "stacja była bezpieczna, nowoczesna i przyjazna dla środowiska". Drugą osobą która mogłaby pewnie ewentualnie tak stwierdzić, jest "rzeczoznawca" (wykonujący na zlecenie Statoil i otrzymujący za swoją "pozytywną ekspertyzę" od Statoil ... wynagrodzenie). Oczywiście wypowiedzi tego typu osób działających w interesie firmy Statoil nie są obiektywne. Tym bardziej, że bezstronna organizacja ekologiczna popiera zasadność zastrzeżeń mieszkańców, wskazując na konkretne naruszenia przepisów. OŚMIESZYĆ ORGANIZACJĘ EKOLOGICZNĄ !!! Także i opinia organizacji ekologicznej jest więc pomijana, by zaprzestać prezentacji krytycznych opinii. Do tego dziwnym zbiegiem okoliczności pojawią sie kilka wyssanych z palca artykułów i audycji, pełnych pomówień i nieprawdziwych insynuacji. Statutowa działalność organizacji ekologicznej, polegająca na doradztwie w zakresie ochrony środowiska i wdrażaniu rozwiązań z tej dziedziny gazeta określa jako jej zdaniem ... próby wymuszenia tzw. "ekoharaczu", czyli ... dotacji na rzecz organizacji. Oczywiście aby nadać temu kłamstwu pozory wiarygodności autorzy pomijają uzyskane efekty ekologiczne działalności organizacji służące poprawie stanu środowiska, tym bardziej, że wbrew insynuacjom jest to postępowanie zgodne z prawem, i właśnie cały spór dotyczy tego, że pewne firmy wolą zamiast finansowania rzeczywistych rozwiązań służących ochronie środowiska przeznaczyć pieniądze na np. łapówki dla urzędników lub fałszywe ekspertyzy (udowadniające w pseudo - naukowej hipotezie wyłącznie "na papierze", że np. skutkiem zwiększenia ruchu samochodowego będzie ... spadek poziomu hałasu). Dziennikarz nie pisze np. o bezprawnych szykanach organizacji ze strony samorządu, z powodu pomocy mieszkańcom i "nie przymykania oczu" na bezprawie. Taka przemyślana kampania podważania społecznego zaufania do organizacji jest zsynchronizowana z kolejnymi etapami wydawania decyzji na korzyść Statoil. Co decyzja - to "medialny paszkwil", czyli tzw. "fakt prasowy" (czy raczej zbiór niedopowiedzeń i pomówień). Szczytowym przykładem nierzetelności jest artykuł o tym , że rzekomo prezes organizacji chce dla swojej rodziny uzyskać "trzy miesięczne bilety komunikacji miejskiej" (sprawa dotyczyła propozycji reorganizacji komunikacji miejskiej, dzięki której nie tylko zmniejszono by koszty jej funkcjonowania, ale i wygodę pasażerów - tekst opracowania można zobaczyć m.in. pod adresem internetowym www.zieloni.osiedle.net.pl/fzbnocne.htm, dostały go także redakcje gazet, a sprawa "biletów" dotyczyła ... trzech ankieterów, i była jedynym kosztem przygotowania propozycji zmian). O tym ani słowa, co więcej ta sama gazeta, ale z ogromnym opóźnieniem napisze, że ... komunikacja miejska pomimo przynoszenia finansowych strat (i w ocenie organizacji pogarszającej się jakości usług na skutek braku zmian i ulepszeń w funkcjonowaniu) przeznaczała w wątpliwy sposób sumy wielkości kilkaset razy większe na np. działalność ... organizacji religijnych.

Sprawa obecnie wcale nie jest zakończona, a samowole budowlane podlegają m.in. rozbiórce. Do tego wraz z zaostrzaniem się przepisów prawdopodobnie wkrótce organizacja ekologiczna i mieszkańcy będą mogli ubiegać się o odszkodowanie i zadośćuczynienie od mediów, firm i instytucji za spowodowane zagrożenia i szkody...(Przypis 5).

PRZYPISY:

(Przypis 1): Renomowane firmy raczej nie decydują się na tego typu niepewne lokalizacje, mogące być przyczyną kłopotów, opóźnień itp. zgodnie ze zdrowym rozsądkiem wybierając lokalizacje przy np. dużych skrzyżowaniach, z dala od budynków mieszkalnych. Statoil moim zdaniem nie jest zbyt znacząca firmą na świecie, zarówno pod względem jakości paliwa, jak i oferty handlowo-usługowej w porównaniu do tzw. "liderów rynku" (np. Shell, BP..). Słabo wykształcony polski rynek przyciąga niestety takie firmy, towary i usługi, które są "wypychane" przez konkurencję z innych "lepszych" rynków-jak np. sztandarowym przykładem są np. przestarzałe okna i inne elementy budowlane z PCV, które masowo są wymieniane na np. wykonane z Polipropylenu (PP), ze względu na zakazy i ograniczenia ich stosowania w np. Europie (przepisy pożarowe, w trakcie pożaru chlor i zawarte dodatki powodują śmiertelne zatrucia, paraliż układu oddechowego. Obecnie okna , meble itp. elementy z tworzyw sztucznych są już bezpieczne i pozbawione takich substancji, niestety, nie w Polsce, gdzie przeniesiono przestarzałe technologie). Statoil nie oferuje w Białymstoku nawet Autogazu - prawdziwego przeboju paliwowego w Polsce ...

(Przypis 2): Może protesty w Polsce nie powstają tak jak próbują wmówić nam demagogicznie media "zawsze", lecz są sygnałem, że często w Polsce stosuje sie totalitarną manierę "dorabiania się czyimś kosztem", lekceważenia przepisów, konsultacji społecznych, i zwykłego zdrowego rozsądku, na szkodę słabszej strony ?

(Przypis 3): Któż wie lepiej od "życzliwych urzędników" jak obejść przepisy na straży przestrzegania których powinni działać w interesie społecznym ? Widocznie "bogatsza firma" ma tzw. "bardziej znaczący głos" i "większy dar przekonywania" niż "biedniejsi obywatele - podatnicy (a zgodnie ze zdrowym rozsądkiem władza "powinna" przecież działać w interesie ... bogatych, ponieważ "bogaci" "bardziej" "utrzymują" władzę niż ... "biedniejsi". Można to szumnie określić jako tzw. "życzliwość inwestorom", jednak faktycznie przypomina to raczej działanie na szkodę dużej grupy ludzi na czym zyskuje węższa grupa).

(Przypis 2): Jak wybiera się polityków ? Obecny Prezydent Białegostoku w wyborach uzyskał poparcie ... około 30 % uprawnionych do głosowania mieszkańców naszego miasta (około 60 % głosów przy około 50 % frekwencji). Tak więc pozostałe 60 % wszystkich uprawnionych do głosowania mieszkańców miasta (a więc 2 razy większa liczebnie grupa) nie zdecydowało się w głosowaniu udzielić mu poparcia. Przy sprawnym, rzetelnym sądownictwie możnaby się zastanowić nad składanych publicznie sądowym rozliczeniem np. "obietnic" wyborczych. A głosowanie powinno być jawne - odszkodowania za straty wynikłe z wyboru niewłaściwych osób na funkcje publiczne możnaby domagać się także od ... wyborców - osób odpowiedzialnych, które takiego wyboru dokonały - zwiększyłoby to poczucie odpowiedzialności ... i uniknięto by może "pomyłek wyborczych". Ja np. w żaden sposób nie upoważniłem co poniektórych osób do dokonywania decyzji w moim imieniu, na mój koszt i na moją szkodę ... pora zreformować ten "niby - przedstawicielski" niewolniczy system, uniemożliwiający skuteczną społeczna kontrolę, wyznaczający do pełnienia publicznych funkcji ludzi nie ze względu na ich wiedzę, i umiejętności, lecz np. arogancję, manipulacje i populizm, przymuszający nas do znoszenia paranoicznej niewiedzy i niekompetencji. Nie jest przypadkiem, że do pełnienia funkcji publicznych nie "garną się" ludzie skromni, kompetentni, posiadający doświadczenie w jakiejkolwiek dziedzinie. Osoby młode, przedsiębiorcze, odważne już świetnie radzą sobie prowadząc samodzielnie tego typu działalność na własny koszt i ryzyko, zarówno jako np. prywatni przedsiębiorcy (w sferze gospodarki), czy rozwiązując problemy społeczne znacznie lepiej niż marnotrawiące fundusze na nieskuteczne działania struktury biurokratyczne w ramach stowarzyszeń, fundacji (od szkolnictwa, nauki, ochronę zdrowia, , opiekę społeczną, ochronę społeczną, likwidacje biedy, patologii itp. itd.). Próby przedarcia się do świata nomenklatury politycznej (w celu zmiany np. przepisów chroniących interesy pewnych elit", republiki kolesi" zarówno z prawa, lewa, zależnych mediów, "pseudo-biznesu" itp. a nie działających na rzecz dobra publicznego) na ogół póki co są skazane na porażkę, ze względu na rzesze starych życiowych nieudaczników utrzymujących się dzięki posadom nie wymagającym np. ponoszenia odpowiedzialności za podejmowane błędne decyzje, popieranych za to przez wręcz mafijny układ nomenklatury gospodarczej, funkcjonującej tylko dzięki wpływom politycznym ("ustawionym" przetargom, załatwionym dzięki znajomością "zamówieniom publicznym" na żenującej jakości usługi i towary). Czy obecny układ polityczny wykształcił wyłącznie osoby z anty - ludzkim zbiurokratyzowanym "zacięciem totalitarnym", wyalienowanych od ludzkich potrzeb, i "opozycjonistów" o "etosie" z czasów, gdy cwaniactwo, oszustwa, kradzież, , spekulacje, nadużycia i łamanie prawa było świadectwem "działalności opozycyjnej i antypaństwowej" ? Nastąpić musi po prostu zmiana pokoleniowa, czyli po prostu pokolenie wychowane w duchu PRL (i to zarówno tzw. "elity" i "opozycji") wycofa się całkowicie z życia publicznego, i to bez pozostawienia następców wychowanych w podobnym aspołecznym duchu (chociaż szkolnictwo w Polsce także pełne jest totalitarnych pozostałości, jako cel edukacji stawiając wykształcenie uległości zamiast samodzielności, kształcąc masy "bezrobotnych mentalnie" niewolników, nie potrafiących odnaleźć swojego miejsca, celu i sensu w życiu, dla których "szczytem marzeń" jest praca w obecnie upadających wielkich firmach, zamiast samodzielnej. innowacyjnej i na własny rachunek). Sprawowanie funkcji społecznych nie jest okazją do wzbogacenia się kosztem publicznym, jest rodzajem służby, powołania w celu zapewnienia poszanowania podstawowych praw każdego człowieka. Wiele osób jest gotowych pracować bezinteresownie na rzecz społeczną, proponując innym rozwiązania sprawdzone w swoim życiu, co czynią już obecnie w ramach np. apolitycznych, świeckich stowarzyszeń i fundacji kształtując tzw. "społeczeństwo obywatelskie" (w odróżnieniu od ustrojów totalitarnych, czy pseudo-demokratycznych zakładających prymat władzy lub pieniądza, realizującym warunki do poszanowania praw obywatelskich). Póki co-mamy demagogiczne media (i to zarówno "państwowe" jak i "prywatne" - ale nie "publiczne" - rzetelnie i obiektywne), działalność gospodarczą przynoszącą straty społeczne i polityków działających na szkodę publiczną. (Więcej o społeczeństwie obywatelskim w naszym opracowaniu "Społeczność dla jednostki").

Przy okazji uważam, że ta mniejszościowa grupa 30 % powinna ponieść pełną odpowiedzialność (także finansową) za np. zadłużenie, nadużycia finansowe i błędne decyzje "swoich kandydatów", które spowodowały konkretne straty na niekorzyść poszkodowanych przez te decyzje mieszkańców (jak. np. powodowane zaściankowością deklaracje o niechęci do lokalizacji nowych centrów handlowych na terenie miasta).

(przypis 5): Pamiętajmy, że np. DDT (pestycydy-środki ochrony roślin mające być "receptą na głód światowy" a faktycznie powodujące skażenie żywności, zatrucia, choroby, niepowetowane skutki w środowisku i ostatecznie wręcz plagę uodpornionych "szkodników" według opinii mediów i producentów były "bezpiecznie" i nieszkodliwe" ... aż do momentu powszechnego zakazu ich stosowania. Poznawszy skomplikowane zależności w środowisku, zmieniając metody upraw (likwidacja monokultur, zachowanie różnorodności biologicznej) dzisiaj produkuje się żywność nieskażona, wyższej jakości i taniej niż z udziałem DDT, którego stosowanie uznano za błąd.

(przypis 6) Prawdopodobnie firma zdecydowała o lokalizacji i budowie stacji paliw w tym niefortunnym miejscu (kupując ziemię, zlecając projekty techniczne i budowlane) PRZED PRZEPROWADZENIEM OCENY WPŁYWU NA ŚRODOWISKO (zamiast przeprowadzenia oceny w celu ustalenia, czy miejsce lokalizacji w ogóle umożliwia budowę stacji paliw). Rzeczoznawca został postawiony wobec faktów dokonanych - prawdopodobnie firma nie była zainteresowana RZETELNĄ OCENĄ WPŁYWU NA ŚRODOWISKO (w związku z zaangażowaniem przygotowań negatywna ocena nie wchodziła w rachubę, firma zainteresowana była jedynie UZYSKANIEM POZYTYWNEJ (A NIE RZECZYWISTEJ) OPINII NA TEMAT OCENY WPŁYWU NA ŚRODOWISKO - szukała rzeczoznawcy, który wydał by opinię nawet nieprawdziwą lecz korzystną i oczekiwaną dla firmy. To dość częste do niedawna w Polsce zjawisko, kiedy przepisy o dokonywaniu traktowano jako jedynie "barierę formalną" (wymagająca wyprodukowania papierowego dokumentu bez znaczenia, w którym np. wnioski i podsumowanie sprzeczne jest z treścią i zawartymi informacjami itp.) zamiast jako przydatną metodą oceny np. dokonywanej na początku a nie końcu procesu planowania (negatywna opinia WPŁYWU NA ŚRODOWISKO przekreśla celowość dalszych działań) - np. przed kupnem terenu (czy jest on odpowiedni do lokalizacji danego typu obiektów, itp.). Efektem potraktowania OCENY WPŁYWU NA ŚRODOWISKO jako zbytecznej formalności jest stworzenie fałszywej, fikcyjnej opinii na temat lokalizacji stacji paliw w tym miejscu.

(przypis 7): ... z wyjątkiem niekorzystnej budowy geologicznej np. terenów podmokłych i znajdujących się w strefie spływu wód powierzchniowych, podziemnych do np. wód płynących (... tańsza ziemia ?) Wymaga to staranniejszych zabezpieczeń przy zapobieganiu wyciekom, a zgodnie z praktyczną zasadą "jeżeli coś niekorzystnego może się zdażyć, to się kiedyś zdarzy, i to w najmniej odpowiednim momencie". Ale póki co jakoś "ominięto" przepisy, które na szczęście podlegają stopniowej weryfikacji, także dotyczącej kontroli już istniejących obiektów powstałych przy mniejszych wymaganiach...

BIAŁYSTOK 23.04.2003 r.Dotyczy: pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego SR.I.6617/1-6/03 z dnia 26.03.2003 r. (RR.V.SDA.7111-30/02 z dnia 03.04.2003 r.)

WOJEWODA PODLASKI; PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI; WOJEWÓDZKA I KRAJOWA KOMISJA DO SPRAW ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO; MINISTERSTWO ŚRODOWISKA; GŁÓWNY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO; PREZYDENT, PREMIER RP; SEJM I SENAT; INNE INSTYTUCJE , ORGANIZACJE I OSOBY PRYWATNE

WEZWANIE DO USUNIĘCIA STANU NIEZGODNEGO Z PRAWEM-SKARGA NA BEZCZYNNOŚĆ-WNIOSEK O UNIEWAŻNIENIE DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH WYDANYCH Z NARUSZENIEM PRZEPISÓW (na podst. art 11 i 323 ustawy "Prawo Ochrony Środowiska") przez: Podlaski Urząd Wojewódzki oraz Urząd Miasta Białegostoku w sprawie: infrastruktury drogowej związanej ze stacjąi budową stacji paliw "Statoil" z infrastrukturą przy ul. Jagienki i Poleskiej w Białymstoku

Wnioskujemy o unieważnienie decyzji administracyjnych wydanych z naruszeniem przepisów (na podst. art 11 i 323 ustawy "Prawo Ochrony Środowiska")

UZASADNIENIE

Za unieważnieniem decyzji administracyjnych wydanych z naruszeniem przepisów (na podst. art 11 i 323 ustawy "Prawo Ochrony Środowiska") przemawia interes społeczny i dążenie do przestrzegania przepisów prawa.

Prawdopodobnie Lokalizacja Stacji Paliw (oraz związana z tym przebudowa dróg) w zaproponowanym miejscu i kształcie spowoduje zagrożenia z zakresu obrony cywilnej i możliwość wystąpienia katastrofy kolejowej i ekologicznej w związku z sąsiedztwem linii kolejowej i drogi, oraz kumulację skutków ewentualnego wypadku przy transporcie substancji niebezpiecznych w efekcie tej lokalizacji Stacji Paliw.

ODSTĄPIENIE OD SPORZĄDZENIA "Raportów Oddziaływania na Środowisko" w postępowaniu dotyczącym infrastruktury drogowej stoi w sprzeczności z prawem (na podst. art 51 ustawy) "1. Sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wymagają: 1) planowane przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko".

Sporządzone "Raporty i Oceny ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO" prawdopodobnie nie zawierają elementów świadczących o zagrożeniach wynikających z planowanej lokalizacji Stacji Paliw, przebudowy skrzyżowania w celu wykonania dojazdu do stacji, oraz wszystkich elementów wymaganych w treści "Raportów Oddziaływania na Środowisko" określonych w PRZEPISACH OCHRONY ŚRODOWISKA. (m.in. Art. 52 Ustawy "Prawo Ochrony Środowiska") - (m.in. brak porównania wariantów, oceny nadzwyczajnych zagrożeń środowiska, ryzyka awarii, wypadku, pożaru).

W w/w opracowaniach istnieje podstawowa sprzeczność, pomimo bowiem prawdopodobnie obecnego przekroczenia poziomu hałasu (przed przebudową skrzyżowania-w istniejącym stanie) przebudowa skrzyżowania służąca dojazdowi do stacji paliw i sama stacja paliw spowoduje wzrost ruchu samochodowego, a więc w rezultacie wzrost poziomu hałasu zamiast jego zmniejszenia.

Zgłoszone w trakcie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko zastrzeżenia wskazują, że "wynika zasadność realizacji przedsięwzięcia w wariancie innym niż proponowany" (na podst. art. 55 ustawy) (w tym przypadku nie powinno się lokalizować stacji paliw ani przebudowywać skrzyżowania w celu wykonania dojazdu do stacji, bowiem spowoduje to prawdopodobnie np. wzrost hałasu, nadzwyczajne zagrożenia środowiska katastrofą drogową, zwiększenie potencjalnych skutków katastrofy kolejowej. "Organ administracji, (powinien więc) za zgodą wnioskodawcy, (wskazać) wskazuje w decyzji, o której mowa w art. 46 ust. 4 pkt 1 i 3-8, wariant dopuszczony do realizacji (lokalizacja stacji paliw w innym miejscu UMOŻLIWIAJĄCA zachowanie standardów środowiska, i przebudowa skrzyżowania zmniejszająca a nie zwiększająca zanieczyszczenie środowiska) lub, w razie braku zgody wnioskodawcy, odmówi zgody na realizację przedsięwzięcia.

Organ administracji prowadząc postępowanie w sprawie wydania decyzji nie uwzględnił, że powinien poprzez m.in. "właściwą organizację ruchu" (na podst. art. 173 ustawy) "Ochronę przed zanieczyszczeniami powstającymi w związku z eksploatacją dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych, lotnisk oraz portów zapewnia się przez: 1) stosowanie rozwiązań technicznych ograniczających rozprzestrzenianie zanieczyszczeń, a w szczególności: a) zabezpieczeń akustycznych, b) zabezpieczeń przed przedostawaniem się zanieczyszczonych wód opadowych do gleby lub ziemi, c) środków umożliwiających usuwanie odpadów powstających w trakcie eksploatacji dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych, lotnisk oraz portów, 2) właściwą organizację ruchu" dążyć do m.in. zmniejszenia poziomu hałasu (na podst. art. 112 ustawy) "Ochrona przed hałasem polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego środowiska, w szczególności poprzez: 1) utrzymanie poziomu hałasu poniżej dopuszczalnego lub co najmniej na tym poziomie, 2) zmniejszanie poziomu hałasu co najmniej do dopuszczalnego, gdy nie jest on dotrzymany" (na podst. art. 174 ustawy) "1. Eksploatacja dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych, lotnisko oraz portów nie może powodować przekroczenia standardów jakości środowiska. 2. Emisje polegające na: 1) wprowadzaniu gazów lub pyłów do powietrza, 2) wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, 3) wytwarzaniu odpadów, 4) powodowaniu hałasu,powstające w związku z eksploatacją drogi, linii kolejowej, linii tramwajowej, lotniska oraz portu nie mogą, z zastrzeżeniem ust. 3, spowodować przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem, do którego zarządzający tym obiektem ma tytuł prawny. 3. Jeżeli w związku z eksploatacją drogi, linii kolejowej, linii tramwajowej lub  lotniska utworzono obszar ograniczonego użytkowania, eksploatacja nie może spowodować przekroczenia standardów jakości środowiska poza tym obszarze."

Ponieważ (na podst. art. 6 ustawy) "1. Kto podejmuje działalność mogącą negatywnie oddziaływać na środowisko, jest obowiązany do zapobiegania temu oddziaływaniu. 2. Kto podejmuje działalność, której negatywne oddziaływanie na środowisko nie jest jeszcze w pełni rozpoznane, jest obowiązany, kierując się przezornością, podjąć wszelkie możliwe środki zapobiegawcze." Organ administracji podejmując pozytywną decyzję dopuszczająca do planowanej lokalizacji Stacji Paliw, przebudowy skrzyżowania w celu wykonania dojazdu do stacji powodującą wbrew przytoczonym przepisom m.in. ustawy "Prawo Ochrony Środowiska") wymienione negatywne oddziaływania którym powinno się zapobiec poprzez odmowę wydania pozytywnej decyzji.

Lokalizacja stacji paliw jako w miejscu stwarzającym kumulację czynników powodujących możliwość poważnych awarii stoi w sprzeczności z art. 73 ustawy: "1. W granicach administracyjnych miast oraz w obrębie zwartej zabudowy wsi jest zabroniona budowa zakładów stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, a w szczególności zagrożenie wystąpienia poważnych awarii. Rozbudowa takich zakładów jest dopuszczalna pod warunkiem, że doprowadzi ona do ograniczenia zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wystąpienia poważnych awarii. 4. Zakłady stwarzające zagrożenie wystąpienia poważnych awarii powinny być lokalizowane w bezpiecznej odległości od siebie, od osiedli mieszkaniowych, od obiektów użyteczności publicznej, budynków zamieszkania zbiorowego i obszarów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3.

Stoi to w sprzeczności z m.in. Ustawą "Prawo Ochrony Środowiska" i powoduje że wydane decyzje są NIEWAŻNE (na podst. art 11 ustawy) "Decyzja wydana z naruszeniem przepisów dotyczących ochrony środowiska jest nieważna".

Zgodnie z Art. 323. Ustawy "1. Każdy, komu przez bezprawne oddziaływanie na środowisko bezpośrednio zagraża szkoda lub została mu wyrządzona szkoda, może żądać od podmiotu odpowiedzialnego za to zagrożenie lub naruszenie przywrócenia stanu zgodnego z prawem i podjęcia środków zapobiegawczych, w szczególności przez zamontowanie instalacji lub urządzeń zabezpieczających przed zagrożeniem lub naruszeniem; w razie gdy jest to niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, może on żądać zaprzestania działalności powodującej to zagrożenie lub naruszenie."

Wojewoda (pełniący funkcję nadzorczą nad działalnością samorządu) nie rozpatrzył także zgłoszonych nieprawidłowości przy Zmianie "Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Białegostoku", polegającej na likwidacji projektowanej ul. Kaszubskiej, umożliwiającej budowę stacji paliw. Nie została wyjaśniona kwestia pominięcia wniosku mieszkańców, Stowarzyszenia o "Zmianę Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Białegostoku" poprzez wprowadzenie zapisu umożliwiającego lokalizację stacji paliw, magazynów i obiektów uciążliwych dla środowiska i zdrowia ludzi na terenie inwestycji (Rada Miasta Białegostoku odrzuciła zarzuty mieszkańców, pozostała bezczynna wobec wniosku o "Zmianę Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Białegostoku" i rozpatrywała wyłącznie wniosek o "Zmianę Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Białegostoku" korzystna dla lokalizacji Stacji Paliw.

DECYZJA "POZWOLENIA NA BUDOWĘ" ZOSTAŁA WYDANA ZDANIEM STOWARZYSZENIA NA PODSTAWIE WYDANEJ W SPOSÓB NIEZGODNY Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI DECYZJI O "WARUNKACH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU" WYDANEJ NA PODSTAWIE STANU PRAWNEGO PRZED ZMIANĄ "MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO" DLA TERENU STACJI. NIE PRZEPROWADZONO PONOWNEGO POSTĘPOWANIA W SPRAWIE DECYZJI O "WARUNKACH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU" PO ZMIANIE "MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO" DLA TERENU STACJI.

DECYZJA "POZWOLENIA NA BUDOWĘ" ZOSTAŁA WYDANA Z NARUSZENIEM "MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO" (ZE WZGLĘDU NA SPORZĄDZONĄ "PROGNOZĘ SKUTKÓW ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO") W SPOSÓB NIEZGODNY Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI NIE UWZGLĘDNIAJĄCĄ M.IN. WYMAGAŃ OBRONY CYWILNEJ SŁUŻĄCĄ JAKO PODSTAWA DO DOKONANIA ZMIANY PLANU KORZYSTNEJ DLA PLANOWANEJ STACJI.

Nie została wyjaśniona kwestia zaniedbań Prezydenta miasta Białegostoku z zakresu obrony cywilnej i sprowadzenia zagrożenia katastrofy kolejowej i ekologicznej poprzez zlekceważenie wniosków o zakończenie postępowania w sprawie tej lokalizacji Stacji Paliw w związku z sąsiedztwem linii kolejowej i drogi, oraz kumulację skutków ewentualnego wypadku przy transporcie substancji niebezpiecznych w efekcie tej lokalizacji Stacji Paliw.

Przy przeprowadzeniu procedury ZMIANY "MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO" DLA TERENU STACJI i sporządzeniu "PROGNOZY SKUTKÓW ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO" naruszono m.in. następujące przepisy:

Art. 71. "1. Zasady zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska stanowią podstawę do sporządzania i aktualizacji koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju, strategii rozwoju województw, planów zagospodarowania przestrzennego województw, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W koncepcji, strategiach, planach i studiach, o których mowa w ust. 1, w szczególności: 1) określa się rozwiązania niezbędne do zapobiegania powstawaniu zanieczyszczeń, zapewnienia ochrony przed powstającymi zanieczyszczeniami oraz przywracania środowiska do właściwego stanu, 2) ustala się warunki realizacji przedsięwzięć, umożliwiające uzyskanie optymalnych efektów w zakresie ochrony środowiska.

Art. 72. "1. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego zapewnia się warunki utrzymania równowagi przyrodniczej i racjonalną gospodarkę zasobami środowiska, w szczególności przez: 6) uwzględnianie innych potrzeb w zakresie ochrony powietrza, wód, gleby, ziemi, ochrony przed hałasem, wibracjami i polami elektromagnetycznymi.

Dział VI Rozdział 1 "Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji planów i programów Art. 40. 1. Przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z przepisami niniejszego rozdziału, z zastrzeżeniem ust. 3, wymagają: 1) projekt koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju, projekty planów zagospodarowania przestrzennego oraz projekty strategii rozwoju regionalnego, 2. Przeprowadzenie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko,  zgodnie z przepisami niniejszego rozdziału, z zastrzeżeniem ust. 3, wymagane jest też w przypadku wprowadzania zmian do przyjętych dokumentów, o których mowa w ust. 1.

Art. 41. "1. Organ administracji opracowujący projekt dokumentu lub wprowadzający zmiany do przyjętego już dokumentu, o którym mowa w art. 40 ust. 1, sporządza prognozę oddziaływania na środowisko. 2. Prognoza oddziaływania na środowisko, o której mowa w ust. 1, powinna:

1) zawierać informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego powiązaniach z innymi dokumentami,

2) określać, analizować i oceniać istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu,

3) określać, analizować i oceniać stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem,

4) określać, analizować i oceniać istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów chronionych,

5) określać, analizować i oceniać cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym albo krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu,

6) określać, analizować i oceniać przewidywane znaczące oddziaływania na środowisko,

7) przedstawiać rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektowanego dokumentu,

8) przedstawiać rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru, w tym także wskazania napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy,

9) zawierać informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy,

10) zawierać informacje o przewidywanych metodach analizy realizacji projektowanego dokumentu,

11) zawierać informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,

12) zawierać streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym.

PONADTO:

WNIOSKUJEMY O SPORZĄDZENIE PRZEZ WOJEWODĘ (POPRZEZ POWOŁANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO) "KONTR" "RAPORTÓW I OCEN ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO" INWESTYCJI oraz unieważnienie "Raportów Oddziaływania na Środowisko" dotyczących sprawy z wykorzystaniem przepisów dotyczących m.in. Krajowej Komisji do Spraw Oddziaływania na Środowisko oraz wojewódzkich komisji do spraw ocen oddziaływania na środowisko.

Odpowiedź pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego (SR.I.6617/1-6/03 z dnia 26.03.2003 r.) DOTYCZĄCA ANALIZY I UNIEWAŻNIENIA "Raportów Oddziaływania na Środowisko" NALEŻY UZNAĆ ZA AROGANCKĄ, ŻENUJĄCĄ, SKANDALICZNĄ I RAŻĄCE NARUSZENIE PRZEPISÓW, ZANIECHANIE FUNKCJI KONTROLNEJ ORAZ DZIAŁANIE NA SZKODĘ SPOŁECZNĄ. W W/W NIECHLUJNYM "PIŚMIE" BRAK NAWET PRZYTOCZENIA PODSTAWY PRAWNEJ, CO STANOWI OBOWIĄZEK ORGANU ADMINISTRACJI.

Stowarzyszenie swoje zastrzeżenia dotyczące naruszenia prawa w sprawie wnosiło na kolejnym etapach postępowań zgodnie z przepisami.

Przeszkodą w podważeniu wydanych decyzji jest "pozytywną" opinia Państwowej Inspekcji Sanitarnej na temat "Raportów Oddziaływania na Środowisko".

Jak wynika z praktyki, na skutek wadliwej konstrukcji procedury opiniowania "Raportów" w obecnym prawie PIS ze względu na m.in. brak specjalistów nie sprawdza "Raportów" pod względem zgodności z przepisami ochrony środowiska.

Niestety organizacja ekologiczna zastrzeżenia do "Raportów" nie może składać do Państwowej Inspekcji Sanitarnej, lecz na etapie wyłożenia do wglądu "Raportów" w np. Urzędzie Miasta. Jednak urzędnik Urzędu Miasta nie może odmówić wydania decyzji ze względu na nie zgodny z przepisami "Raport" o czym informuje i o co wnioskuje stowarzyszenie, ponieważ nie może podważyć wydanej wcześniej pozytywnej opinii PIS na temat "Raportu".

Jako przykład można podać pozytywną opinię PIS dla wielu "Raportów" zawierających rażące błędy i braki, (np. pusta kartka pod nagłówkiem "Nadzwyczajne Zagrożenia Środowiska" w ""Raporcie Oddziaływania na Środowisko" stacji paliw).

Przytaczam poniżej m.in. przepisy mówiące o tym, że m.in. Wojewoda powinien zlecić Komisji analizę "Raportów" dotyczących sprawy jako budzących wątpliwości (Art. 395 ustawy) (...) Do zadań (...)Komisji należy w szczególności: 1) wydawanie opinii w sprawach przedłożonych przez ministra właściwego do spraw środowiska w związku z jego uprawnieniami wynikającymi z tytułu I działu VI ustawy, (to jest m.in.: Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć (...) Art. 46. 1. Wydanie decyzji w sprawie planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko wymaga, z zastrzeżeniem ust. 7, przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. 2. Ilekroć w przepisach niniejszego działu jest mowa o przedsięwzięciu, rozumie się przez to inwestycję budowlaną lub inną ingerencję w środowisko, polegającą na przekształceniu lub zmianie sposobu wykorzystania terenu, (...)wymagającą decyzji, o której mowa w ust. 4. 3. Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko stanowi część postępowania zmierzającego do wydania decyzji, o których mowa w ust. 4. 4. Decyzją, o której mowa w ust. 1, jest: 1) decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - wydawana na podstawie przepisów ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym. 2) decyzja o pozwoleniu na budowę (...)

2) monitorowanie funkcjonowania systemu ocen oddziaływania na środowisko oraz przedstawianie opinii i wniosków"

Art. 381."1. Organem ochrony środowiska właściwym w sprawach postępowania w sprawach oceny oddziaływania na środowisko dla planów i programów, o których mowa w ustawie, jest: (...) 1) minister właściwy do spraw środowiska - w stosunku do postępowań przeprowadzanych przez centralny organ administracji rządowej, 2) wojewoda - w stosunku do pozostałych postępowań.

2. Organem ochrony środowiska właściwym w sprawach postępowania w sprawach oceny oddziaływania na środowisko dla wskazań lokalizacyjnych autostrady jest minister właściwy do spraw środowiska.

Art. 384." Właściwi ministrowie zapewniają warunki niezbędne do realizacji przepisów o ochronie środowiska przez podległe i nadzorowane jednostki organizacyjne.

Dział II Rozdział 1 Art. 386. Instytucjami ochrony środowiska sąL (...) 2) komisje do spraw ocen oddziaływania na środowisko,

Rozdział 3 Komisje do spraw ocen oddziaływania na środowisko

Art. 394. Tworzy się Krajową Komisję do spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko oraz wojewódzkie komisje do spraw ocen oddziaływania na środowisko.

Art. 395. 1. Krajowa Komisja do spraw Ocen Oddziaływania na środowisko, zwana dalej "Krajową Komisją", jest organem opiniodawczo-doradczym ministra właściwego do spraw środowiska w zakresie ocen oddziaływania na środowisko. (...) 3. Do zadań Krajowej Komisji należy w szczególności: 1) wydawanie opinii w sprawach przedłożonych przez ministra właściwego do spraw środowiska w związku z jego uprawnieniami wynikającymi z tytułu I działu VI ustawy, 2) monitorowanie funkcjonowania systemu ocen oddziaływania na środowisko oraz przedstawianie opinii i wniosków, w tym dotyczących rozwoju metodologii i programów szkoleniowych w zakresie ocen oddziaływania na środowisko, 3) wydawanie opinii w sprawach projektów aktów prawnych dotyczących systemu ocen oddziaływania na środowisko, 4) współpraca z komisjami, o których mowa w art. 396 ust. 1. 4. Minister właściwy do spraw środowiska może, na wniosek wojewody, zwrócić się do Krajowej Komisji o wydanie opinii w sprawach należących na mocy tytułu I działu VI ustawy do kompetencji wojewody.

Art. 396. 1. Wojewódzkie komisje do spraw ocen oddziaływania na środowisko, zwane dalej "wojewódzkimi komisjami", s± organami opiniodawczo-doradczymi wojewodów w zakresie ocen oddziaływania na środowisko. 3. Do zadań wojewódzkich komisji należy w szczególności: 1) wydawanie opinii w sprawach przedłożonych przez wojewodę w związku z jego uprawnieniami wynikającymi z tytułu I działu VI ustawy, 2) przedstawianie opinii i wniosków dotyczących rozwoju programów szkoleniowych w zakresie ocen oddziaływania na środowisko, 3) współpraca z Krajową Komisją i innymi wojewódzkimi komisjami.

4. Wojewoda może, na wniosek starosty, zwrócić się do wojewódzkiej komisji o wydanie opinii w sprawach należących na mocy tytułu I działu VI ustawy do kompetencji starosty.

Art. 397. 1. Wydatki związane z działalnością Krajowej Komisji i wojewódzkich komisji są pokrywane z części budżetu państwa, której dysponentem jest odpowiednio minister właściwy do spraw środowiska albo wojewoda. 2. Obsługę biurową Krajowej Komisji i wojewódzkich komisji zapewnia odpowiednio minister właściwy do spraw środowiska albo wojewoda.

Art. 399. 1. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób funkcjonowania Krajowej Komisji oraz wojewódzkich komisji. 2. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, zostaną ustalone: 1) organizacja komisji, 2) tryb działania komisji.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu funkcjonowania Krajowej Komisji do Spraw Oddziaływania na Środowisko oraz wojewódzkich komisji do spraw ocen oddziaływania na środowisko. (Dz. U.02.134.1139 z dnia 27 sierpnia 2002 r.)

7. Realizując swoje zadania, Krajowa Komisja bierze pod uwagę opracowania, informacje i okoliczności, w szczególności prognozy oddziaływania na środowisko i raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, mogące przyczynić się do kompleksowej analizy opiniowanej sprawy.

§ 12. 1. Rozpatrywanie określonej sprawy w oparciu o prognozę oddziaływania na środowisko, raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub inne opracowanie Krajowa Komisja poprzedza co najmniej jedną opinią, której celem jest: 1) zbadanie kompletności opiniowanej dokumentacji w świetle obowiązujących przepisów; 2) ustosunkowanie się do opiniowanej dokumentacji, a także do wszystkich związanych z nią opinii i wniosków; 3) ocena przydatności opiniowanej dokumentacji do celów, jakim miała służyć; 4) przedstawienie wykazu zagadnień, które wymagają uzupełnienia lub uszczegółowienia niezbędnego dla wydania właściwej opinii.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do wojewódzkich komisji. 4) wybiera wykonawców opinii do raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i innych opracowań dotyczących rozpatrywanych spraw oraz autorów ekspertyz sporządzanych dla potrzeb Krajowej Komisji, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664 i Nr 113, poz. 984);

§ 4. 1. Stosownie do potrzeb, wynikających z rozpatrywanych spraw, w posiedzeniach plenarnych Krajowej Komisji oraz posiedzeniach jej zespołów roboczych mogą brać udział z głosem doradczym zaproszeni przez prezydium Krajowej Komisji przedstawiciele zainteresowanych organów administracji rządowej, jednostek samorządu terytorialnego, samorządów mieszkańców, organizacji społecznych, instytucji naukowych oraz przedsiębiorców.

2. W posiedzeniach plenarnych Krajowej Komisji oraz posiedzeniach jej zespołów roboczych poświęconych określonym przedsięwzięciom lub dokumentom mogą uczestniczyć wszyscy zainteresowani z głosem doradczym po uprzednim zgłoszeniu udziału odpowiednio u sekretarza Krajowej Komisji lub sekretarza zespołu roboczego.

W ocenie Stowarzyszenia w w/w sprawie w sposób rażący naruszono rzetelność i zgodność z przepisami procedury postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. SPRAWĘ LOKALIZACJI STACJI PALIW I TOWARZYSZĄCEJ INFRASTRUKTURY NIE MOŻNA ROZPATRYWAĆ W ODERWANIU OD OBECNEGO STANU TERENU, SĄSIEDZTWA LINII KOLEJOWEJ, DROGI, TRANSPORTU SUBSTANCJI, CO nastąpiło w wykonanych dotychczas "Raportach" które zawierają także liczne braki i niedomówienia, wbrew m.in. przytoczonym poniżej przepisom m.in. ustawy:

Art. 47. W postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko określa się, analizuje oraz ocenia: 1) bezpośredni i pośredni wpływ danego przedsięwzięcia na: a) środowisko oraz zdrowie i warunki życia ludzi, b) dobra materialne, c) dobra kultury, d) wzajemne oddziaływanie między czynnikami, o których mowa w lit. a)-c, (...)2) możliwości oraz sposoby zapobiegania i ograniczania negatywnego oddziaływania na środowisko, 3) wymagany zakres monitoringu.

Art. 52. 1. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien zawierać: 1) opis planowanego przedsięwzięcia, a w szczególności:

a) charakterystykę całego przedsięwzięcia i warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, b) główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych, c) przewidywane wielkości emisji, wynikające z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia,

2) opis elementów przyrodniczych środowiska, objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia, 3) opis analizowanych wariantów, w tym wariantu: a) polegającego na niepodejmowaniu przedsięwzięcia, b) najkorzystniejszego dla środowiska, wraz z uzasadnieniem ich wyboru, *(brak prezentacji innych wariantów i możliwości porównania w odniesieniu do nich)

4) określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów, w tym również w wypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a także możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko, , (nie ujęto m.in. zależności dotyczącej sąsiedztwa linii kolejowej i transportu substancji niebezpiecznych, ryzyka wykolejenia, skutków i sposobów akcji ratunkowej w tym przypadku, zagrożenia okolicznych mieszkańców).

5) uzasadnienie wybranego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego oddziaływania na środowisko, w szczególności na ludzi, zwierzęta, rośliny, powierzchnię ziemi, wodę, powietrze, klimat, dobra materialne, dobra kultury, krajobraz, oraz wzajemne oddziaływanie między tymi elementami (j.w.)

6) opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko, wynikające z:

a) istnienia przedsięwzięcia, b) wykorzystywania zasobów środowiska, c) emisji, oraz opis metod prognozowania, zastosowanych przez wnioskodawcę,

7) opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko,

8) jeżeli planowane przedsięwzięcie jest związane z użyciem instalacji, porównanie, z zastrzeżeniem ust. 2, proponowanej technologii z technologią spełniającą wymagania, o których mowa w art. 143,

9) wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia konieczne jest ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania oraz określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących obiektów budowlanych i sposobów korzystania z nich, (proponowana realizacja stacji paliw np. wymagałaby zaprzestania transportu substancji niebezpiecznych linia kolejową co jest niemożliwe w toku postępowania ze względu na to, że postępowanie w sprawie planowanej budowy stacji paliw nie może ograniczać korzystania z terenu linii kolejowych)

10) przedstawienie zagadnień w formie graficznej,

11) analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem,

12) przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie jego budowy i eksploatacji,

13) wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, jakie napotkano, opracowując raport,

14) streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie

15) nazwisko osoby lub osób sporządzających raport,

16) źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu.

PYTANIA DOTYCZĄCE INFORMACJI I PORAD NA TEMAT EKOLOGII, OCHRONY ŚRODOWISKA, CYWILIZACJI, ZDROWIA, SPOŁECZEŃSTWA, CYWILIZACJI, ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PROSIMY KIEROWAĆ DO: Stowarzyszenie Federacja Zielonych w Białymstoku SIEDZIBA: ul. Rumiankowa 14/4 15 - 665 Białystok tel. (085) 66 11 434 BIURO: ul. Rumiankowa 20, 15 - 665 Białystok tel. (085) 66 11 812 ("ZIELONY TELEFON FEDERACJI ZIELONYCH") e - mail: fzbialystok@wp.pl

Zostań członkiem wspierającym Stowarzyszenia Federacja Zielonych w Białymstoku: wpłać składkę (20 pln) lub dowolną darowiznę (najlepiej przelewem na konto Stowarzyszenia: BANK OCHRONY ŚRODOWISKA ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU nr r-ku: 15401216 - 50412 - 27006 - 00), otrzymasz ulotki, plakaty, foldery, nalepki, kolorowanki, biuletyny, koszulki itp.

Jeśli chcesz aktywnie zaangażować się w prace Stowarzyszenia Federacja Zielonych w Białymstoku po próbnym okresie członkowstwa wspierającego możesz zostać członkiem zwyczajnym: brać udział w szkoleniach, wycieczkach, praktykach, stypendiach, stażach, uzyskać możliwości pracy, (tworząc lokalny odział Stowarzyszenia Federacja Zielonych) doradztwa, nauki...

Zawarte powyżej stwierdzenia są subiektywnymi opiniami autorów, których ocenę i wiarygodność pozostawiamy czytelnikowi. Prezentujemy je zgodnie z prawem do swobody wypowiedzi i wolności posiadania własnych przekonań i poglądów. Zastrzegamy, że z tego powodu nie ponosimy jakiejkolwiek odpowiedzialności za faktyczne i domniemane szkody spowodowane (jakoby) poprzez przedstawienie tych subiektywnych przekonań i poglądów. W razie jakichkolwiek wątpliwości ZAMIESZCZAMY SPROSTOWANIA. KOPIOWANIE, REPRODUKOWANIE, POWIELANIE I WYKORZYSTYWANIE CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W TYM DOKUMENCIE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ. MECHANICZNEJ CZY JAKIEJKOLWIEK INNEJ BEZ PISEMNEJ ZGODY WYDAWCY JEST ZABRONIONE I PODLEGA OCHRONIE PRAWA AUTORSKIEGO. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE - RAFAŁ KOSNO I STOWARZYSZENIE FEDERACJA ZIELONYCH W BIAŁYMSTOKU (C) 2002 r i 2003 r. KOPIOWANIE, POWIELANIE W JAKIKOLWIEK SPOSÓB I W JAKIEJKOLWIEK FORMIE CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI (W TYM TEKSTÓW, ZDJĘĆ, GRAFIK, WYKRESÓW, DANYCH ITD.) WYŁĄCZNIE PO UZYSKANIU PISEMNEJ ZGODY.