www.zieloni.w.pl www.zieloni.osiedle.net.pl

federacja zielonych jest grupą osób, których celem działania jest promocja rozwiązań społecznych i ekologicznych nie mieszczących sie w tradycyjnie rozumianych kategoriach nauki, polityki, czy ekonomii. wymaga to łączenia różnych dziedzin wiedzy i ludzi o różnych zainteresowaniach.

WYBORY...CZYLI EKSPERYMENT SPOŁECZNY 2002 R. (20.09.2002 r.)

ZIELONI. NIEZALEŻNA OBYWATELSKA INICJATYWA NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU REGIONU WWW.ZIELONI.W.PL, TEL. (085) 66 11 812

SZANSĄ DLA NIEZALEŻNYCH OTWARTYCH OSÓB CHCĄCYCH PRACOWAĆ SPOŁECZNIE !!!

W odróżnieniu od innych Komitetów Wyborczych, reprezentujących ugrupowania polityczne bądź określone grupy interesów Osoby pracujące społecznie i na rzecz naszego regionu i miasta od wielu lat postanowiły stworzyć możliwości i spróbować przywrócić działalności samorządowej ludzki wymiar - nie kierując się ideologią polityczną czy promocją interesów lobby zawodowego czy gospodarczego

- Poszukujemy niezależnych, otwartych kandydatów o wrażliwości na potrzeby społeczne do różnych szczebli samorządu

Których jedynym celem nie jest osiągnięcie osobistych korzyści

Lub realizacja programu czy sloganów

Lecz poprawa warunków i jakości życia, wyglądu otoczenia,

Funkcjonowania instytucji publicznych.

Stąd propozycja otwartej formuły Komitetu która może stać się szansą na

Organizację przeciwwagi do dotychczasowych propozycji partii, ugrupowań, lobby zawodowego czy gospodarczego,

Których skutki działalności i nieskuteczności działania (jak również negatywnych zjawisk na przykładzie Miasta i Regionu zarówno po stronie tzw. "rządzących" i " opozycji" możemy przytoczyć, jako osoby świadome zmarnowanych szans miasta i regionu pod względem likwidacji zacofania, rozwoju turystyki, rolnictwa, wykorzystania położenia przygranicznego...).

Dotychczasowe elity i establishment (jak wskazuję slogany wyborcze i ich dotychczasowa działalność) są nieprzygotowane do zmiany paradygmatu społecznego, w którym punktem odniesienia powinno być dobro człowieka i społeczeństwo obywatelskie - poszanowanie jego praw.

Demokracja i idea samorządności stopniowo powinna stwarzać możliwości działania i zwiększenia efektywności pracy społecznikom, którzy dotychczas nie mogli przebić się z realizacja działań dla dobra obywateli przez układ interesów, powiązań i niekompetencji dotychczasowego układu partii, ugrupowań, lobby zawodowego czy gospodarczego, próbując prowadzić swoją działalność pomimo utrudnień, nieprawidłowości, afer, wrogiego nastawienia ze strony partii, ugrupowań, lobby zawodowego czy gospodarczego - przykłady:

- Program Rozwoju Turystyki (sprowadzający się do bezzasadnych, kosztownych "wycieczek" urzędników na targi czy konferencje, brak środków na regionalne centra informacji turystycznej, utrudnienia i niszczenie oddolnych inicjatyw zmierzających w kierunku poprawy sytuacji w tej dziedzinie

- Program Rozwoju Rolnictwa w Regionie (lub jego brak)

- Historia tworzenia lotniska regionalnego, sytuacja dworca PKP w Białymstoku i połączeń regionalnych

- Zakład Utylizacji Odpadów - nie spełniający efektów ekologicznych powstały kosztem gigantycznych zmarnowanych bez uzasadnienia środków samorządowych i budżetowych

- Budowa obiektów stwarzających zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi oraz środowiska (Białystok, Region - np. Obwodnica Augustowa)

- Marnotrawienie środków publicznych i niszczenie dorobku społecznego - bezsensowne inwestycje jak np. Likwidacja miejsc parkingowych w sąsiedztwie Teatru Dramatycznego w Białymstoku, Uniwersytetu w Białymstoku i Akademii Medycznej w Białymstoku.

- Sytuacja obiektów sportowych kulturalnych - np. Próba sprzedaży Amfiteatru w Białymstoku

- Nagminne łamanie przepisów np. Dotyczących planowania przestrzennego, zdrowia, bezpieczeństwa publicznego i obrony cywilnej kosztem standardu życia obywateli

- Zaściankowość i brak perspektyw dla młodych ludzi, konieczność zarobkowej emigracji

- System szkolnictwa przekreślający szansę na lepsze życie

Przykłady te obrazują mechanizmy, sposób zachowania i niekompetencję zarówno "rządzących" i "opozycji"

Zdajemy sobie sprawę, że wielu osobom będzie przeszkadzać grupa ludzi pragnących normalizacji sytuacji w Polsce co może oznaczać utratę przez nich zawłaszczonych przywilejów, pojawiać też będą zarzuty co do dotychczasowych osiągnięć naszych przedstawicieli - obiektywnie jednak należy zauważyć, że w trudnej polskiej rzeczywistości wobec wręcz wrogiego nastawienia dotychczasowych "samorządowców" społecznicy praktycznie odcięci od należnych im środków i pomocy instytucji publicznych, w konfrontacji z urzędami przeżartymi korupcją i niekompetencją z powodzeniem potrafili występować

W obronie dóbr publicznych (jak zdrowie, bezpieczeństwo, przestrzeganie przepisów prawa czy zabezpieczeń życia i zdrowia ludzi pomijanych i lekceważonych przez biurokrację) i wspólnych interesów - np.

- Stacja Paliw "STATOIL" w Białymstoku (ZABLOKOWANIE PLANOWANEJ BUDOWY SPRZECZNEJ Z PRZEPISAMI)

- Obwodnica Augustowa (ZABLOKOWANIE PLANOWANEJ BUDOWY MARNOTRAWIĄCEJ ŚRODKI PUBLICZNE PRZY BRAKU ROZWIĄZANIA PROBLEMÓW TRANZYTU TIRÓW PRZEZ POLSKĘ)

Kontynuując swoją działalność wbrew przeciwnościom, narażając się na zarzuty o np. Korupcję - opartych jedynie na pomówieniach bez pokrycia w stwierdzonych obiektywnie faktach, w sytuacji której zarzuty tego typu faktycznie występują w samorządach i administracji pozostając od wielu lat bez odpowiedniej reakcji ze strony instytucji i społeczeństwa i powodując ogromne szkody społeczne - poprzez np. tworzenie wszechobecnej atmosfery lekceważenia prawdziwych wartości idei samorządności, demokracji, dorobku dobra publicznego i wspólnoty obywatelskiej.

W rzeczywistości wszystkie przypadki pogłosek i pomówień po analizie faktów dadzą jasny obraz intencji poszczególnych stron i potwierdzenie powyższej tezy: łamanie prawa, niekompetencja, korupcja i pośpiech administracji, lobby gospodarczego, i próba skłonienia do przestrzegania przepisów prawa oraz poszanowania dobra obywateli i wartości nadrzędnych jak życie, zdrowie, bezpieczeństwo przez organizacje społeczne.

Mówiąc w skrócie: "ryba psuje się od głowy", a władza początkowo przyciągą ludzi z najsilniejszymi łokciami i skrajnymi ideami, dopiero stopniowo zwycięża rozsądek, doświadczenie, i autentyczne, bezinteresowne zaangażowanie społeczne potwierdzone latami pracy, którego motywacją jest chęć podniesienia standardu i jakości życia wszystkich obywateli (a nie wybranej grupy czy elity kosztem pozostałej części społeczeństwa) i poprawy funkcjonowania instytucji publicznych. Takie są też różnice pomiędzy pracą społeczną na rzecz obywateli a realizacją interesów partii czy grup nacisku (zawodowych lub gospodarczych); społeczeństwem obywatelskim a systemem klanowo - kastowo - mafijnym. Ludzka twarz samorządu to twarz dla każdego - nie tylko dla wybranych. Społecznicy od zawsze próbują to zmienić, rozszerzając zakres swobód obywatelskich i praw przynależnych każdemu człowiekowi jako jednostce.

 

ZIELONI. NIEZALEŻNA OBYWATELSKA INICJATYWA NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU REGIONU

www.zieloni.w.pl www.zieloni.osiedle.net.pl

Tel. (085) 66 11 812

Szanowni Państwo !!!

Przedstawiam propozycje:

- Uczestnictwa jako kandydat

- Innej możliwej formy poparcia i pomocy

LISTY KOMITETU WYBORCZEGO "ZIELONI"

Do wyborów samorządowych:

- Sejmiku Województwa Podlaskiego

- Rady Miejskiej Białegostoku

Programem wyborczym komitetu wyborczego jest:

- Zrównoważony rozwój

- Wykorzystanie walorów i atutów Województwa Podlaskiego związanych z turystyka, rolnictwem i ochroną środowiska

- Wykorzystanie doświadczeń i dorobku organizacji Trzeciego Sektora (Fundacji i Stowarzyszeń)

W lepszej organizacji życia społecznego, rozwoju demokracji, społeczeństwa obywatelskiego i służby lokalnym społecznościom, w przeciwieństwie do dotychczasowej sytuacji politycznej - dominacji partii lub lobby (grup interesów) z towarzyszącym temu zjawiskom: niekompetencji, korupcji, marnotrawieniu środków publicznych, łamaniu przepisów prawa bądź akceptacji ich nieprzestrzegania, uleganiu wpływom grup interesów, tworzeniu klik oraz zaściankowości (przygotowujemy listę przykładów dotyczących działalności obecnych władz oraz opozycji) - proponujemy tzw. Trzecią drogę - wybór do pełnienia funkcji społecznych sprawdzonych społeczników zamiast polityków (działających poza tradycyjnymi programami prawicy, lewicy, centrum, konserwatyzmu, liberalizmu, związków zawodowych etc.)

Od kandydatów oczekujemy, że w pracy społecznej (którą powinien być udział w demokratycznym systemie przedstawicielskim) wykorzystają swoje dotychczasowe doświadczenia z pracy społecznej i wiedze (traktując udział w wyborach jako m.in. okazje do promocji swojej działalności i pomysłów prospołecznych, wzmocnienia pozycji organizacji pozarządowych, wzrostu ich roli i zaznaczenia ich obecności w życiu społecznym), zaś ewentualne zdobytą możliwość udziału i wpływu na działalność samorządu (jako Radni bądź np. Doradcy) będąc osobami posiadającymi określona pozycje i dorobek nie potraktują jako możliwości wzbogacenia sie lub uzyskania możliwości wpływu na podział dóbr czy przywilejów.

Osoby zainteresowane udziałem w charakterze kandydatów lub/i udzieleniem poparcia jako wyborcy proszę o kontakt

Bliższe informacje: Prezes STOWARZYSZENIA FEDERACJA ZIELONYCH W BIAŁYMSTOKU Rafał Kosno SIEDZIBA: ul. Rumiankowa 14/4, 15 - 665 Białystok tel. (085) 66 11 434 BIURO: ul. Rumiankowa 20, 15 - 665 Białystok tel. (085) 66 11 812 ("ZIELONY TELEFON FEDERACJI ZIELONYCH")
e- mail: fzbialystok@wp.pl fzbial@kki.net.pl

 

STRONY INFORMACYJNE NA TEMAT: EKOLOGII, OCHRONY ŚRODOWISKA, CYWILIZACJI PROWADZONE PRZEZ:STOWARZYSZENIE FEDERACJA ZIELONYCH W BIAŁYMSTOKU siedziba: ul. Rumiankowa 14/4 15 - 665 BIAŁYSTOK tel. (085) 66 11 434 BIURO; ul. Rumiankowa 20, 15 - 665 BIAŁYSTOK tel. (085) 66 11 812 ("ZIELONY TELEFON FEDERACJI ZIELONYCH) E- MAIL: fzbialystok@wp.pl EKOLOGIA-OCHRONA ŚRODOWISKA-EKOROZWÓJ-ŚCIEŻKI ROWEROWE- TRANSPORT-OCHRONA PRZYRODY-EDUKACJA-SPOŁECZEŃSTWO- ZDROWIE-GOSPODARKA-WEGETARIANIZM-NAUKA -CYWILIZACJA-POSTĘP-INNOWACJE-DORADZTWO KONTO: BANK OCHRONY ŚRODOWISKA ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU nr r-ku: 15401216 - 50412 - 27006 - 00

ZOSTAŃ CZŁONKIEM WSPIERAJĄCYM: WPŁAĆ SKŁADKĘ (20 pln) LUB DOWOLNĄ DAROWIZNĘ NA KONTO STOWARZYSZENIA, OTRZYMASZ ULOTKI, PLAKATY. FOLDERY, NALEPKI, KOLOROWANKI, BIULETYNY, KOSZULKI ITP.

ZAPRASZAM WSZYSTKICH CHĘTNYCH DO WSPÓŁPRACY I OPRACOWYWANIA STRON WWW.ZIELONI.W.PL - OCZEKUJEMY NA CIEKAWE TEKSTY, ZDJĘCIA, ILUSTRACJE ZWIĄZANE TEMATYCZNE Z ZAWARTOŚCIĄ STRON WWW.ZIELONI.W.PL - KONTAKT: fzbialystok@wp.pl

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE-RAFAŁ KOSNO I STOWARZYSZENIE FEDERACJA ZIELONYCH W BIAŁYMSTOKU (C) 2002 r. KOPIOWANIE, POWIELANIE W JAKIKOLWIEK SPOSÓB I W JAKIEJKOLWIEK FORMIE CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI (W TYM TEKSTÓW, ZDJĘĆ, GRAFIK, WYKRESÓW, DANYCH ITD.) WYŁĄCZNIE PO UZYSKANIU PISEMNEJ ZGODY.

STRONY INTERNETOWE PROWADZONE DZIĘKI UPRZEJMOŚCI:

(Strona Osiedlowej Sieci Komputerowej Zielone Wzgórza Białystok) www.osiedle.net.pl CYBERTECH Sp. z o.o. 15-665 Białystok ul. Rumiankowa 9A tel.: (0-85) 66-36-802 fax: (0-85) 66-36-723 e-mail: cyber@cybertech.pl