PO "SZCZYCIE ZIEMI" W JOHANNESBURGU...

PROPONOWANE ZADANIA DLA POLSKI:

1. ZMIANY W PRZEPISACH OCHRONY ŚRODOWISKA W KIERUNKU ODEJŚCIA OD TEORETYCZNIE REPRESYJNEGO STOSUNKU (KARY, GRZYWNY, OPŁATY ZA KORZYSTANIE EMISJE - ZAŚ PRAKTYCZNIE NIESTOSOWANEGO I NIESKUTECZNEGO - UNIKANIE WNOSZENIA OPŁAT, UMORZENIA, NISKA ŚCIĄGALNOŚĆ, SŁABA KONTROLA I NIEUSTALENIE SPRAWCÓW) DO SYSTEMU ZACHĘT EKONOMICZNYCH (ZWOLNIENIA Z PODATKU DOCHODOWEGO, VAT, OD NIERUCHOMOŚCI (NP. OKRESOWE NP. ROK 2 LATA ETC.) W ZAMIAN ZA STOSOWANIE, PRODUKCJĘ PALIW ODNAWIALNYCH, TWORZYW I PRODUKTÓW PODLEGAJĄCYCH RECYKLINGOWI, MODERNIZACJĘ, TERMOMODERNIZACJĘ, UPRAWY LEŚNE, UPRAWY EKOLOGICZNE, STOSOWANIE BIOMASY, NAPĘDU GAZOWEGO W SAMOCHODACH, 0 % STAWKA PODATKU VAT NA BIOPALIWA, ŻYWNOŚĆ EKOLOGICZNĄ (PRZEZ OKRES NP 1-5 LAT)...

2. WZMOCNIENIE POZYCJI POZARZĄDOWYCH ORGANIZACJI EKOLOGICZNYCH POPRZEZ ZMIANĘ SYSTEMU ICH FINANSOWANIA - MOŻLIWOŚĆ PRZEZNACZENIA 1-5 % KWOTY PODATKU (NP. DOCHODOWEGO) NA RZECZ POZARZĄDOWYCH ORGANIZACJI EKOLOGICZNYCH, MOŻLIWOŚĆ WYSTĘPOWANIA W SĄDACH PRZEZ POZARZĄDOWE ORGANIZACJE EKOLOGICZNE BEZ PRZYMUSU ADWOKACKIEGO LUB Z REPREZENTACJA Z ADWOKATEM Z URZĘDU (OBNIŻENIE KOSZTÓW) I ZASĄDZANIA NA ICH RZECZ ODSZKODOWAŃ W PRZYPADKACH NP. NIEPRZESTRZEGANIA NORM HAŁASU, UDOWODNIENIA SPOWODOWANIA SZKÓD NA RZECZ ZDROWIA, PRZYZNANIA KWOTY ZADOŚĆUCZYNIENIA I PRZYWRÓCENIA ŚRODOWISKA DO POŻĄDANEGO STANU.

3. REFORMA FUNDUSZY OCHRONY ŚRODOWISKA - ODEJŚCIE OD DOFINANSOWANIA INWESTYCJI NA RZECZ POPRAWY PRAWODAWSTWA, BADAŃ, WDROŻEŃ INNOWACJI I REALIZACJI PILOTAŻOWYCH PROJEKTÓW NP. ENERGETYKI ODNAWIALNEJ , RECYKLINGU (MARNOTRAWIENIE ŚRODKÓW, NIEPRAWIDŁOWOŚCI PRZY PRZETARGACH, ZBYT WYSOKI POZIOM CEN PRZY NISKIEJ JAKOŚCI USŁUG, PRZESTARZAŁE TECHNOLOGIE) NA RZECZ WOLNEGO RYNKU I SWOBODNEGO WYBORU FIRM I TECHNOLOGII (O ILE SPEŁNIAJĄ OKREŚLONE STANDARDY ŚRODOWISKOWE) I WLICZANIA NP. KOSZTÓW OCZYSZCZALNI, UTYLIZACJI ODPADÓW W KOSZTY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PODMIOTÓW I OSÓB FIZYCZNYCH (TAK JAK PRĄD, MIESIĘCZNA RATA ZA PRZYDOMOWĄ OCZYSZCZALNIĘ ŚCIEKÓW ZAKUPIONĄ NA KREDYT O WARTOŚCI NP. 3000-5000 PLN NA OKRES 5-10 LAT WYNIESIE OD 25-80 PLN NA NP. 3-6 OSOBOWĄ RODZINĘ (NP. 8-25 PLN NA OSOBĘ)-PO CO DOPŁATY FUNDUSZU ? (TA SAMA OCZYSZCZALNIA W PROCEDURZE PRZETARGOWEJ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NIE BĘDZIE KOSZTOWAĆ 3000 - 4000 PLN ALE PEWNIE 5000-10000 PLN).

4. WPARCIE ENERGETYKI ODNAWIALNEJ I PRODUKCJI BIOPALIW (NP. ZWOLNIENIE Z VAT-U)

5. WPARCIE PRODUKCJI ŻYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ I ROLNICTWA, SADOWNICTWA EKOLOGICZNEGO (NP. ZWOLNIENIE Z VAT-U, CŁA OCHRONNE, ZAPEWNIENIE MOŻLIWOŚCI EKSPORTU ŻYWNOŚCI DO KRAJÓW UE I NA WSCHÓD)

6. TRANSPORT - TRANZYT TOWARÓW PRZEZ POLSKĘ TIRAMI PRZY POMOCY PLATFORM KOLEJOWYCH.

7. TURYSTYKA - PROMOCJA TURYSTYKI MAŁO INTENSYWNEJ, ZBLIŻONEJ DO AGROTURYSTYKI, TURYSTYKI AKTYWNEJ TAKŻE W OPARCIU O DUŻE OBIEKTY HOTELOWE W WYBRANYCH REGIONACH (NP. TATRY, WYBRZEŻE, MAZURY) DLA OSÓB Z KRAJÓW UE.

8. POMOC GOSPODARCZA I WSPARCIE DEMOKRATYZACJI DLA KRAJÓW SĄSIADUJĄCYCH NA WSCHODZIE (BIAŁORUŚ, UKRAINA)

A JEŚLI MA BYĆ COŚ SOCJOLOGICZNO - DEMOKRATYCZNO - DEMOGRAFICZNIE TO:

9. REFORMA SADOWNICTWA - USPRAWNIENIE, UŁATWIENIE PROCEDUR, PRAWO ZROZUMIAŁE DLA KAŻDEGO, CHRONIĄCE INTERESY OBYWATELA, PRAWA JEDNOSTKI NIE INSTYTUCJI (UKRÓCENIE NADUŻYĆ SAMORZĄDÓW, FIRM I OSÓB PRYWATNYCH)

10. POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO (MNIEJ PIENIĘDZY NA VOLKSWAGENY JAKO RADIOWOZY, WYSTARCZĄ LUBLINY A RACZEJ ZMIANA USPRAWNIENIE, UŁATWIENIE PROCEDUR, PRAWO ZROZUMIAŁE DLA KAŻDEGO, CHRONIĄCE INTERESY OBYWATELA, PRAWA JEDNOSTKI NIE INSTYTUCJI

11. ŚWIECKA EDUKACJA SEKSUALNA DZIECI I MŁODZIEŻY, PLANOWANIE RODZINY

12. WSPARCIE WYDATKÓW NA ZDROWIE, EDUKACJĘ, ROZWÓJ INTERNETU (ZWOLNIENIA Z PODATKU VAT).

13. RESTRUKTURYZACJA MONOPOLU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH (SPADEK CEN USŁUG, POPRAWA JAKOŚCI) - ZMNIEJSZENIE KONIECZNOŚCI NP. PODRÓŻOWANIA)

14. RESTRUKTURYZACJA MONOPOLU POLSKICH KOLEI PAŃSTWOWYCH (SPADEK CEN USŁUG, POPRAWA JAKOŚCI)

15. REFORMA SYSTEMU EDUKACJI, W TYM SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

UCZELNIE W POLSCE UCZYŁY PODPORZĄDKOWANIA I POSŁUCHU, TO PO PROSTU NIEZREFORMOWANA POZOSTAŁOŚĆ PO USTROJU TOTALITARNYM, TĘPIŁY SAMODZIELNOŚĆ MYŚLENIA I UCZYŁY POSŁUCHU (WYMAGANIE WIEDZY PAMIĘCIOWEJ ZAKUĆ-ZDAĆ- ZAPOMNIEĆ-ZAPIĆ TO PO PROSTU PRANIE MÓZGÓW). STĄD SZCZYTEM MARZEŃ POLSKICH "STUDENTÓW" JEST: "PRACA W DUŻEJ ZAGRANICZNEJ FIRMIE" (NA PODRZĘDNYM STANOWISKU ZAMIAST ZAŁOŻENIA I PROWADZENIA WŁASNEJ, ROZWOJU SIEBIE I SWOICH ZAINTERESOWAŃ, PODJĘCIA RYZYKA I UŁOŻENIA SOBIE ŻYCIA "PO SWOJEMU". WYKSZTAŁCONO RZESZĘ NIEWOLNIKÓW. NIC DZIWNEGO ZE W POLSCE ZAWSZE TRZEBA KUPOWAĆ LICENCJĘ, A W SUPERMARKETACH POLSCY SPRZEDAWCY NIE POTRAFIĄ WYŁOŻYĆ CZYSTEJ MARCHEWKI I UŚMIECHNĄĆ SIE DO KLIENTA. NOWE UCZELNIE TO Z JEDNEJ STRONY BYLEJAKOŚĆ I NASTAWIENIE NA PIENIĄDZE, Z DRUGIEJ STRONY JAK WIDAĆ OGROMNY BIERNY OPÓR STAREJ KADRY NAUKOWEJ BLOKUJĄCEJ POPRZEZ PIĘTRZENIE BIUROKRATYCZNYCH BARIER I UTRUDNIEŃ W DZIAŁALNOŚCI CZEGOŚ NOWEGO CO ZAGRAŻA ICH DOTYCHCZASOWEJ POZYCJI. TAK SIĘ AKURAT SKŁADA, ŻE WYMOGI DOTYCZĄCE NIEZBĘDNEJ LICZBY PROFESORÓW, DOKTORÓW DO PROWADZENIA KIERUNKU CHRONIĄ POZYCJĘ STARSZEJ KADRY, CZĘSTO O DOROBKU NAUKOWYM Z POPRZEDNIEJ EPOKI, A "WYCINAJĄ" MŁODYCH WYKŁADOWCÓW, KTÓRZY CZĘSTO MAJĄ O WIELE WIĘCEJ DO ZAOFEROWANIA, PRZEDE WSZYSTKIM POD WZGLĘDEM METOD, AKTUALNOŚCI WIEDZY (NP. PAŃSTWOWA POLITECHNIKA- INFORMATYKA BEZ KOMPUTERÓW, Z TABLICĄ I KREDĄ W TLE). DLA MNIE JAKO STUDENTA KORZYSTNIEJSZA JEST SYTUACJA, KIEDY JESTEM TRAKTOWANY JAK KLIENT (UCZELNIA PRYWATNA-PŁACĘ, WIĘC WYMAGAM) NIŻ JAK PETENT (UCZELNIA PAŃSTWOWA-PODPORZĄDKUJ SIĘ, ALBO WYNOCHA-I TAK NIE MASZ WYBORU) - MAM WIĘCEJ INSTRUMENTÓW OBRONY SWOICH INTERESÓW I PRZEDE WSZYSTKIM ISTNIEJE KONKURENCJA I MOŻLIWOŚĆ WYBORU - UCZELNI, MIEJSCA, KIERUNKU, PERSONELU. A W PRZYSZŁOŚCI - BYĆ MOŻE WIRTUALNE KSZTAŁCENIE PRZEZ INTERNET Z EWENTUALNYM REALNYM EGZAMINEM PRZED NP. KOMISJĄ TO PRZYSZŁOŚĆ-PO CO TRACIĆ CZAS NA DOJAZDY (PRZYSWAJALNOŚĆ WIEDZY Z WYKŁADU TO CHYBA TYLKO OKOŁO 20 %) ? CÓŻ, KIEDY KOPERNIK STWIERDZIŁ, ŻE ZIEMIA NIE JEST PŁASKA I OBRACA SIĘ WOKÓŁ SŁOŃCA, ÓWCZESNA "ELITA NAUKOWA" TEZ OKREŚLIŁA BY GO JAKO SZARLATANA I OSZUSTA. PRZYSZŁOŚĆ POKAZAŁA, ŻE JEDNAK MIAŁ RACJĘ...

bliższe informacje
PREZES STOWARZYSZENIA FEDERACJA ZIELONYCH W BIAŁYMSTOKU
RAFAŁ KOSNO
SIEDZIBA: UL. RUMIANKOWA 14/4, 15 - 665 BIAŁYSTOK TEL. (085) 66 11 434
BIURO: UL. RUMIANKOWA 20, 15 - 665 BIAŁYSTOK TEL. (085) 66 11 812 ("ZIELONY TELEFON FEDERACJI Z
IELONYCH")
E- MAIL:
fzbialystok@wp.pl fzbial@kki.net.pl
strony internetowe:
www.zieloni.w.pl
www.zieloni.osiedle.net.pl
www.republika.pl/fzbialystok

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Informacja o spotkaniu z prezydentem Kwaśniewskim

W dniu 23.08,2002 odbyło się spotkanie z NGO z Prezydentem Kwaśniewskim. Na tym spotkaniu Prezydent zobowiązał się do zorganizowania spotkania po Johannesburgu. Takie spotkanie obędzie się 28.11.2002. Zgodnie z ustaleniami podjętymi z Kancelarią Prezydenta pozarządowe organizacje ekologiczne mają przedstawić swój punkt widzenia na temat Johannesburga oraz co oznacza to dla Polski. Zobowiązałem się, że spróbuję to zrobić. Dlatego proszę o pomoc w przygotowaniu się. W załączeniu przekazuje główne punkty oceny, które zamierzam poruszyć oraz zestawienie najważniejszych spraw podjętych w Johannesburgu. Proszę o uwagi do wybranych spraw do oceny oraz o zasugerowanie co Polska powinna zrobić w tych najważniejszych sprawach. Jeżeli są inne ważniejsze zagadnienia będę wdzięczny za sugestie.

Pozdrawiam,

Andfrzej Kassdenberg

Oceniając Szczyt Ziemi można powiedzieć, że:

Nie udało się:

Uzyskano:

Zaskakującym było:

Na pewno Szczyt w Johannesburgu można uznać za straconą szansę na bardziej zdecydowane wdrażanie ustaleń przyjęty na Konferencji w Rio. Pytanie jest czy będzie druga szansa czy też już nie?

Lista zadań

L.p.

Zadania z Johannesburga

Zadania dla Polski

 

Zmniejszenie do 2015 r. o połowę liczby osób egzystujących za dolara lub mniej dziennie. Obecnie jest to przeszło miliard ludzi, 22% ludzkości.

 
 

Zmniejszenie o połowę do 2015 r. liczby ludzi, którzy nie mają dostępu do czystej wody (obecnie 1,2 mld) i zmniejszenie do roku 2015 też o połowę liczby ludności świata bez dostępu do urządzeń sanitarnych. Obecnie bez kanalizacji i ubikacji musi obywać się 40% mieszkańców Ziemi, czyli 2,4 mld. Program zaopatrzenia w czystą wodę miałby kosztować 180 mld $.

 
 

Zapewnienie do 2015 r. wszystkim dzieciom możliwości pełnego wykształcenia podstawowego, zmniejszenie - też do 2015 r. - o dwie trzecie wskaźnika umieralności dzieci w wieku do pięciu lat;

 
 

Dostęp do opieki zdrowotnej powinien być zgodny z podstawowymi prawami człowieka, jak też wartościami religijnymi i kulturowymi. Jest to kompromisowe ujęcie drażliwej kwestii antykoncepcji, aborcji i obrzezania kobiet, praktykowanego w niektórych krajach Afryki i Bliskiego Wschodu.

 
 

Zgodzono się zapewnić, aby do 2010 r. osłabło tempo wymierania rzadkich odmian fauny i flory.

 
 

Osiągnięto porozumienie w sprawie ochrony wybranych regionów mórz i oceanów, aby do 2015 r. odnowić zasoby rybne, które ucierpiały wskutek nadmiernego połowu pewnych gatunków, a które są ważnym źródłem pożywienia zwłaszcza w biednych krajach.

 
 

Postanowiono podjąć starania o ułatwienie dostępu do tanich i odnawialnych źródeł energii (wiatr, słońce), ale wobec oporu USA, Japonii i krajów naftowych nie przyjęto żadnego wskaźnika wzrostu udziału tych źródeł w globalnym bilansie energetycznym świata. Kraje te nie dopuściły do przyjęcia propozycji Unii Europejskiej, aby za jeden z celów zrównoważonego rozwoju uznać zwiększenie do 2010 roku o dwa punkty procentowe, do 15%, udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnym bilansie energetycznym świata. Jednocześnie przewiduje się wspieranie “czystych” technologii produkujących energię w oparciu o paliwa kopalne, budowę dużych hydroelektrowni czy wykorzystanie energetyki jądrowej.

 
 

Uzgodniono, że do 2020 r. związki chemiczne będzie się wytwarzać i stosować w taki sposób, aby jak najbardziej zmniejszyć ich szkodliwe oddziaływanie na ludzi i środowisko naturalne.

 
 

Uznano, że globalizacja ma dobre i złe strony: stwarza wielkie możliwości wzrostu gospodarki światowej i poprawy stopy życiowej, ale stawia kraje biedne w obliczu trudnych wyzwań, którym trzeba zaradzić.

 
 

Usunięto z projektu dokumentu słowa, które zdawały się przyznawać zasadom Światowej Organizacji Handlu (WTO) pierwszeństwo przed staraniami o powiązanie handlu i rozwoju z ochroną środowiska. Uważa się to za sukces obrońców środowiska, którzy obawiali się, że reguły WTO mogą utrudnić realizację protokołu z Kioto o ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych.

 
 

Uznano, że partnerstwo publiczno-prywatne jest to obiecujący sposób przyciągnięcia kapitału prywatnego do krajów najbiedniejszych. W przedsięwzięciach typu PPP prywatni inwestorzy włączają się w realizację długoterminowych inwestycji publicznych prowadzonych przez samorządy lokalne, organizacje obywatelskie czy rządy, a także uczestniczą w świadczeniu publicznych usług. Partnerzy dzielą się odpowiedzialnością, kosztami i zyskami.

 
 

Uznaje, że dobre rządzenie zarówno w poszczególnych krajach, jak i w skali międzynarodowej, jest istotnym warunkiem zapewnienia zrównoważonego rozwoju. Kraje bogate chciały tu uzależnić pomoc od tego, czy poszczególne rządy walczą z korupcją i przestrzegają zasad demokratycznych.

 
 

Zgodzono się utworzyć fundusz solidarności, który wspierałby walkę z ubóstwem, największym wyzwaniem globalnym stojącym dziś przez światem. Podkreślono jednak, że wpłaty na fundusz będą dobrowolne.

 
 

Kolejny raz wezwano kraje bogate, aby przeznaczyły na pomoc rozwojową dla krajów biednych 0,7% swego produktu krajowego brutto. Apele takie uchwala się od 1970 r. Na razie 0,7% PKB daje tylko pięć krajów (Dania, Holandia, Luksemburg, Norwegia i Szwecja). USA przeznaczają 0,1% PKB i obiecują zwiększyć ten wskaźnik w ciągu kilku lat do 0,14% PKB. Średni odsetek pomocy wynosi obecnie 0,22% PKB, czyli 67 dolarów rocznie na głowę mieszkańca bogatej części świata. Niektórzy uważają, że środki te nie mają charakteru pomocy, ale zadość uczynienia za krzywdzące działania poszczególnych krajów bogatych jak i wynikające z porozumień międzynarodowych. Przykładowo kraje bogate wspierają swoich rolników subsydiami w wysokości 350 mld $ rocznie oraz tworzą bariery celne, stawiając rolników z krajów rozwijających się na przegranej pozycji.

 
 

Potwierdzono zasadę, że chronić środowisko trzeba nawet wtedy, gdy dowody potencjalnego zagrożenia dla ekosystemu naszej planety nie są jednoznaczne.

 
 

Potwierdzono, że wprawdzie wszystkie państwa mają obowiązek dokładać starań o uratowanie środowiska naturalnego Ziemi, ale kraje bogate powinny łożyć na ten cel więcej niż kraje biedne.