federacja zielonych

www.zieloni.w.pl www.zieloni.osiedle.net.pl

STRONY INFORMACYJNE NA TEMAT: EKOLOGII, OCHRONY ŚRODOWISKA, CYWILIZACJI PROWADZONE PRZEZ:STOWARZYSZENIE FEDERACJA ZIELONYCH W BIAŁYMSTOKU siedziba: ul. Rumiankowa 14/4 15 - 665 BIAŁYSTOK tel. (085) 66 11 434 BIURO; ul. Rumiankowa 20, 15 - 665 BIAŁYSTOK tel. (085) 66 11 812 ("ZIELONY TELEFON FEDERACJI ZIELONYCH) E- MAIL: fzbialystok@wp.pl EKOLOGIA-OCHRONA ŚRODOWISKA-EKOROZWÓJ-ŚCIEŻKI ROWEROWE- TRANSPORT-OCHRONA PRZYRODY-EDUKACJA-SPOŁECZEŃSTWO- ZDROWIE-GOSPODARKA-WEGETARIANIZM-NAUKA -CYWILIZACJA-POSTĘP-INNOWACJE-DORADZTWO

ZAWIADOMIENIE O PODEJRZENIU POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA

I. PRZEZ ZARZĄD MIASTA BIAŁEGOSTOKU W LATACH 1998-2002.

II. PRZEZ ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W LATACH 1998-2002.

III. PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W BIAŁYMSTOKU

IV. PRZEZ WOJEWODĘ PODLASKIEGO

VI. PRZEZ GENERALNĄ DYREKCJĘ DRÓG PUBLICZNYCH ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU (DAWNIEJ: DYREKCJĘ OKRĘGOWĄ DRÓG PUBLICZNYCH W BIAŁYMSTOKU) I INNE PODMIOTY

VI. PRZEZ DZIENNIKARZY

 

JEŻELI SĄ PAŃSTWO W POSIADANIU MATERIAŁÓW LUB WIEDZĄ PAŃSTWO O FAKTACH, LUB OSOBACH MAJĄCYCH ZWIĄZEK Z PONIŻEJ OPISANYMI PODEJRZENIAMI O POPEŁNIENIE PRZESTĘPSTW DOTYCZĄCYCH NIEPRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW, ZŁEGO GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI PUBLICZNYMI NA SZKODĘ SPOŁECZNA PRZEZ SAMORZĄDY I INSTYTUCJE SAMORZĄDOWE W LATACH 1998-2002 PROSZĘ O ICH UJAWNIENIE:

PROKURATURA

W BIAŁYMSTOKU

ZAWIADOMIENIE O PODEJRZENIU POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA

ZARZUTY DOTYCZĄ NIEPRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW, ZŁEGO GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI PUBLICZNYMI NA SZKODĘ SPOŁECZNA PRZEZ SAMORZĄDY I INSTYTUCJE SAMORZĄDOWE W LATACH 1998-2002:

I. PRZEZ ZARZĄD MIASTA BIAŁEGOSTOKU W LATACH 1998-2002.

 1. PRZY POWSTAWANIU ZAKŁADU UTYLIZACJI ODPADÓW W HRYNIEWICZACH WYBIERAJĄC KONCEPCJĘ REALIZACYJNĄ NIE KIEROWANO SIĘ ZASADĄ GOSPODARNOŚCI I KOMPETENCJI. POWSTAŁY ZAKŁAD Z ZAŁOŻENIA NIE MOŻE FUNKCJONOWAĆ NA ZASADACH RYNKOWYCH I RACJONALNEJ GOSPODARKI ODPADAMI ZE WZGLĘDU NA PRZYJĘTĄ TECHNOLOGIĘ.
 2. PRZY LOKALIZACJI INWESTYCJI "MOGĄCYCH MIEĆ WPŁYW NA ŚRODOWISKO I ZDROWIE LUDZI" OKREŚLONYCH W USTAWIE "PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA", "O DOSTĘPIE DO INFORMACJI O ŚRODOWISKU" "O OCHRONIE I KSZTAŁTOWANIU ŚRODOWISKA" NIE PRZESTRZEGANO PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH OCHRONY ŚRODOWISKA.
 3. PRZY ZARZĄDZANIU MIASTEM NIE PRZESTRZEGANO PRZEPISÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ZDROWIA, OCHRONĄ ŚRODOWISKA - POMIMO WIELOLETNIEGO PRZEKROCZENIA POZIOMU HAŁASU NA ULICY LIPOWEJ I RYNEK KOŚCIUSZKI NIE DOKONANO ZMIAN W ORGANIZACJI RUCHU W CELU DOTRZYMANIA OBOWIĄZUJĄCYCH NORM (OGRANICZENIE PRĘDKOŚCI, OGRANICZENIE RUCHU KOŁOWEGO).
 4. PRZY REALIZACJI INWESTYCJI MIEJSKICH M.IN. ZWIĄZANYCH Z DROGOWNICTWEM NIE KIEROWANO SIĘ ZASADĄ GOSPODARNOŚCI I KOMPETENCJI ORAZ NIE PRZESTRZEGANO PRZEPISÓW ZWIĄZANYCH Z ZAGOSPODAROWANIEM PRZESTRZENNYM-MARNOTRAWIĄC BEZ UZASADNIENIA ŚRODKI PUBLICZNE-NP. ZE WZGLĘDÓW AMBICJONALNYCH WYWŁASZCZONO KAMIENICĘ PRZY ULICY CZĘSTOCHOWSKIEJ PLANUJĄC JEJ POŁĄCZENIE AL. PIŁSUDSKIEGO ZAMIAST WYKONAĆ NAWIERZCHNIĘ ASFALTOWĄ ULICY KIJOWSKIEJ I POŁĄCZYĆ JĄ Z UL. KALINOWSKIEGO, CO ODCIĄŻYŁO BY RUCH W CENTRUM, STWARZAJĄC MOŻLIWOŚĆ OBJAZDU I ZAMKNIĘCIA DLA RUCHU UL. RYNEK KOŚCIUSZKI I LIPOWEJ. WDAJĄC SIĘ W DŁUGOTRWAŁY SPÓR Z UŻYTKOWNIKIEM KAMIENICY, CO OPÓŹNIANO (TRAKTOWANO JAKO PRETEKST DO ZWŁOKI) UTWORZENIE DEPTAKU NA ULICY LIPOWEJ I RYNEK KOŚCIUSZKI. BEZSENSOWNE INWESTYCJE JAK NP. FONTANNY PRZY TEATRZE DRAMATYCZNYM PRZY BRAKU MIEJSC PARKINGOWYCH W SĄSIEDZTWIE TEATRU, AKADEMII MEDYCZNEJ, UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU.
 5. NARAŻANO ŻYCIE I ZDROWIE MIESZKAŃCÓW NIE PRZECIWDZIAŁAJĄC POTENCJALNIE MOŻLIWYM SYTUACJOM AWARYJNYM ZWIĄZANYM Z TRANSPORTEM SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH DROGAMI I LINIAMI KOLEJOWYMI PRZEBIEGAJĄCYMI PRZEZ TEREN MIASTA BIAŁEGOSTOKU, LOKALIZUJĄC M.IN. WBREW ZASTRZEŻENIOM ORGANIZACJI EKOLOGICZNYCH I MIESZKAŃCÓW ZAMIAST PODJĘCIA ODPOWIEDNICH USTALEŃ Z ZAKRESU OBRONY CYWILNEJ, ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA W NP. MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DOKONUJĄC SPECJALNYCH USTALEŃ DLA TERENÓW ZAGROŻONYCH POTENCJALNĄ AWARIĄ, KATASTROFĄ, WYPADKIEM UMOŻLIWIAJĄCYCH JEJ ZAPOBIEGANIE I EWENTUALNĄ LIKWIDACJĘ SKUTKÓW (NP. PLANOWANA LOKALIZACJA STACJI PALIW "STATOIL" PRZY UL. JAGIENKI I POLESKIEJ W BIAŁYMSTOKU, NIERZETELNA DOKUMENTACJA "PROGNOZY WPŁYWU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NA ŚRODOWISKO" "RAPORTÓW ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO", DECYZJE ADMINISTRACYJNE SPRZECZNE Z PRAWEM).
 6. PRZY OGŁASZANIU KONKURSÓW, PRZETARGÓW, ZLECEŃ NA WYKONANIE STUDIÓW, PLANÓW, OPRACOWAŃ, PLANOWANIA ROZWOJU MIASTA I INWESTYCJI TZW. INFRASTRUKTURALNYCH NIE KIEROWANO SIĘ RACJONALNYMI PRZESŁANKAMI - M.IN. W WYNIKU OGŁOSZONEGO KONKURSU DOTYCZĄCEGO KONCEPCJI STREFY PIESZEJ W CENTRUM MIASTA PRZYZNANO NAGRODY PIENIĘŻNE I WYZNACZONO DO REALIZACJI KONCEPCJĘ UTWORZENIA DEPTAKA PO WYBUDOWANIU PODZIEMNEGO PRZEJŚCIA/PRZEJAZDU POD PLACEM PRZY UL. RYNEK KOŚCIUSZKI, POMIMO ŻE ZAMKNIĘCIE RUCHU W CENTRUM MIASTA NIE JEST KWESTIĄ DOBREJ WOLI SAMORZĄDU, LECZ WYNIKA Z PRZEKROCZENIA POZIOMU HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO, ZAŚ KWESTIE ORGANIZACJI RUCHU NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA (UL. RYNEK KOŚCIUSZKI I LIPOWA BYŁA WIELOKROTNIE ZAMYKANA DLA RUCHU). UTRZYMYWANIE "BAŁAGANU KOMUNIKACYJNEGO" SPOWODOWAŁO ZBYT SKOMPLIKOWANY PRZEBIEG TRAS LINII AUTOBUSOWYCH I KŁOPOTY KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ PRZY EKSPLOATACJI I BEZSKUTECZNYCH ZAKUPACH ZBYT DUŻEJ ILOŚCI NOWYCH AUTOBUSÓW.
 7. PRZY PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI PROMOCYJNEJ FINANSOWANO Z PUBLICZNYCH ŚRODKÓW KOSZTY WYJAZDÓW URZĘDNIKÓW I OBSŁUGI TARGÓW, ETC. ZAMIAST PRZYGOTOWAĆ MIASTO DO OBSŁUGI RUCHU TURYSTYCZNEGO, ODMAWIANO M.IN. DOFINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ, POMIMO PRZYGOTOWYWANIA OFERTY MIASTA BIAŁEGOSTOKU NA TARGI INWESTYCYJNE UTRUDNIANO LOKALIZACJĘ NOWYCH INWESTYCJI NA TERENIE MIASTA.
 8. PRZY WYDATKOWANIU ŚRODKÓW CELOWYCH NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA Z GMINNEGO (MIEJSKIEGO) FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA NIE KIEROWANO SIĘ CELOWOŚCIĄ -NP. ZAMIAST URZĄDZAĆ TERENY ZIELONE W DOLINIE RZEKI BIAŁEJ REGULOWANO RZEKĘ, NISZCZONO ROŚLINNOŚĆ BRZEGOWĄ RZEKI BIAŁEJ, ODRZUCANO WNIOSKI O FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ ZWIĄZANEJ Z POPRAWĄ STANU ŚRODOWISKA NA TERENIE MIASTA BIAŁEGOSTOKU STOWARZYSZENIA FEDERACJA ZIELONYCH W BIAŁYMSTOKU CHOCIAŻ MIEŚCIŁY SIĘ W CELACH DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU I DOTYCZYŁY NAJISTOTNIEJSZYCH ZAGADNIEŃ ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NA TERENIE MIASTA ZANIEDBYWANYCH PRZEZ SAMORZĄD MIASTA.
 9. PRZY WYDAWANIU M.IN. DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH ZACHODZI PODEJRZENIE PŁATNEJ PROTEKCJI (KORUPCJI), PONIEWAŻ WYDAWANE DECYZJE (DOT. M.IN. HIPERMARKETU AUCHAN, HIPERMARKETU LEROY MERLIN, STACJI PALIW STATOIL, MODERNIZACJI BIAŁOSTOCKIEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW-STACJI WYTWARZANIA BIOGAZU I PRZEROBU OSADÓW ŚCIEKOWYCH) BYŁY WYDAWANE SZYBKO I W SPOSÓB KORZYSTNY DLA INWESTORA, CHOCIAŻ ZAWIERAŁY WADY PRAWNE, BYŁY WYDANE WBREW OBOWIĄZUJĄCYM PRZEPISOM, Z LEKCEWAŻENIEM INTERESÓW OSÓB TRZECICH I POZOSTAŁYCH STRON, DOBRA PUBLICZNEGO I MIASTA, Z NARAŻENIEM ZDROWIA I ŻYCIA MIESZKAŃCÓW MIASTA. PRACOWNICY WYDZIAŁU ARCHITEKTURY URZĘDU MIEJSKIEGO DZIAŁALI NA KORZYŚĆ NIEKTÓRYCH INWESTORÓW - NP. "PROGNOZA WPŁYWU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NA ŚRODOWISKO POD PLANOWANA STACJE PALIW "STATOIL" PRZY ULICY POLESKIEJ I JAGIENKI".
 10. PRZY ORGANIZACJI WYBORÓW RAD OSIEDLOWYCH W BIAŁYMSTOKU NIE WYWIESZONO NA TERENACH MIASTA W SPOSÓB ZWYCZAJOWO PRZYJĘTY (PŁATNE SŁUPY OGŁOSZENIOWE) NALEŻYTYCH OBWIESZCZEŃ DOTYCZĄCYCH TERMINU, ZASAD ORAZ MIEJSCA GŁOSOWANIA (DOPIERO NA 2-3 DNI PRZED TERMINEM WYBORÓW, ZAMIAST MINIMUM 7 DNI), NA SKUTEK CZEGO (BRAKU INFORMACJI) W POŁOWIE OKRĘGÓW WYBORCZYCH FREKWENCJA NIE PRZEKROCZYŁA MINIMALNEGO PROGU 5 %, RADY OSIEDLOWE NIE ZOSTAŁY POWOŁANE (DOTYCZYŁO TO WIĘKSZOŚCI NAJWIĘKSZYCH OSIEDLI), CO MIAŁO BEZPOŚREDNI WPŁYW NA BRAK MOŻLIWOŚCI SPOŁECZNEJ KONTROLI NAD DZIAŁALNOŚCIĄ ZARZĄDU MIASTA BIAŁEGOSTOKU.

II. PRZEZ ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W LATACH 1998-2002.

 1. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PRZEZNACZYŁ ŚRODKI BUDŻETOWE NA PLANY I OPRACOWANIA ZWIĄZANE Z PLANOWANYM LOTNISKIEM W TOPOLANACH (Z UDZIAŁEM ZAGRANICZNEGO KAPITAŁU PRYWATNEGO) ZAMIAST NA PRZYPISANE USTAWOWO WSPIERANIE PUBLICZNEGO TRANSPORTU (OPÓŹNIENIE REMONTU DWORCA PKP W BIAŁYMSTOKU, BRAK WPARCIA LOKALNYCH LINII KOLEJOWYCH - ZAKUP AUTOBUSÓW SZYNOWYCH, URUCHOMIENIE I UTRZYMANIE LINII NP. BIAŁOWIEŻA - HAJNÓWKA).`

 1. DZIAŁANIA PROMOCYJNE TURYSTYKI OGRANICZAŁY SIĘ DO FINANSOWANIA Z PUBLICZNYCH ŚRODKÓW KOSZTÓW WYJAZDÓW URZĘDNIKÓW I OBSŁUGI TARGÓW, ETC. (NP. "EXPO" W NIEMCZECH) ZAMIAST PRZYGOTOWAĆ WOJEWÓDZTWO DO OBSŁUGI RUCHU TURYSTYCZNEGO, ODMAWIANO M.IN. DOFINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (M.IN. STOWARZYSZENIU FEDERACJA ZIELONYCH W BIAŁYMSTOKU POWOŁUJĄC SIĘ NA "BRAK ŚRODKÓW FINANSOWYCH" POMIMO ZŁOŻENIA W TERMINIE ODPOWIEDNIEGO WNIOSKU). OSIĄGNIĘTE EFEKTY BYŁY NIEWSPÓŁMIERNE DO PONIESIONYCH NAKŁADÓW.

 1. BRAK NADZORU NAD WOJEWÓDZKIM FUNDUSZEM OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W BIAŁYMSTOKU - NIEPRAWIDŁOWOŚCIAMI ZWIĄZANYMI Z POWOŁANIEM PRZEDSTAWICIELA "POZARZĄDOWYCH ORGANIZACJI EKOLOGICZNYCH" BYŁEGO WOJEWODĘ ŁOMŻYŃSKIEGO MIECZYSŁAWA BAGIŃSKIEGO (LEGITYMUJĄCEGO SIĘ 2 NIEWAŻNYMI POPARCIAMI: - TOWARZYSTWA NAUKOWEGO IM. WAGÓW, KTÓRE ZGODNIE Z CELAMI DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ NIE JEST ORGANIZACJĄ EKOLOGICZNĄ -UDZIELAJĄC POPARCIA PRZEKROCZYŁO ZAKRES SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI OKREŚLONEJ W STATUCIE, ORAZ STOWARZYSZENIA GMIN DORZECZA NARWI, KTÓRE PO ZAREJESTROWANIU NIE ZŁOŻYŁO W SĄDZIE W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH SKŁADU ZARZĄDU STOWARZYSZENIA, WIEC ZGODNIE Z PRAWEM NIE POSIADAŁO ZARZĄDU, KTÓRY REPREZENTUJE STOWARZYSZENIE NA ZEWNĄTRZ I NIE MOGŁO UDZIELIĆ WAŻNEGO POPARCIA.
 2. SKUTKOWAŁO TO BRAKIEM NADZORU NAD WOJEWÓDZKIM FUNDUSZEM OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W BIAŁYMSTOKU - NIEWŁAŚCIWYM PODZIAŁEM ŚRODKÓW, I LEKCEWAŻENIEM TEGO FAKTU POMIMO PISEMNYCH SKARG SKŁADANYCH DO ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. CAŁA UCHWAŁA O POWOŁANIU RADY NADZORCZEJ WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W BIAŁYMSTOKU BYŁA NIEWAŻNA, JAK I PODEJMOWANE PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ DECYZJE. OSOBY POWOŁANE W SKŁAD RADY NADZORCZEJ WBREW PRZEPISOM POBIERAŁY NIENALEŻNE DIETY, DZIAŁAJĄC NA MATERIALNĄ SZKODĘ OSÓB NIE POWOŁANYCH W SKŁAD RADY NADZORCZEJ PRZEZ ZARZĄD WOJEWÓDZTWA, A UPRAWNIONYCH DO TEGO, M.IN. RAFAŁA KOSNO - PREZESA STOWARZYSZENIA FEDERACJA ZIELONYCH W BIAŁYMSTOKU. NIE PRZYZNAWAŁY TAKŻE DOFINANSOWANIA OKREŚLONYM ORGANIZACJOM, PRZYZNAWAŁY INNYM, I JAKO RADA NADZORCZA NIE REAGOWAŁY NA NIEPRAWIDŁOWOŚCI W ZARZĄDZANIU WOJEWÓDZKIM FUNDUSZEM OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W BIAŁYMSTOKU DZIAŁAJĄC NA SZKODĘ SPOŁECZNĄ.

III. PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W BIAŁYMSTOKU

 1. UZNANIOWE PRZYZNAWANIE ŚRODKÓW FUNDUSZU, BRAK WYPŁATY KWOTY 4000 PLN Z PRZYZNANEJ DOTACJI STOWARZYSZENIU FEDERACJA ZIELONYCH W BIAŁYMSTOKU POMIMO DOSTARCZENIA ROZLICZENIA ZGODNEGO Z PRELIMINARZEM I HARMONOGRAMEM WYDATKÓW STANOWIĄCEGO ZAŁĄCZNIK DO UMOWY DOTACJI, BEZPODSTAWNE ODRZUCANIE WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DZIAŁAŃ STOWARZYSZENIA FEDERACJA ZIELONYCH W BIAŁYMSTOKU (NP. ZE WZGLĘDU NA RZEKOME WPŁYNIĘCIE "PO TERMINIE" POMIMO WYSŁANIA WNIOSKU POCZTĄ - DECYDUJĄCA W TYM PRZYPADKU JEST DATA NADANIA PRZESYŁKI - LISTU POLECONEGO), NIERZETELNE I SPRZECZNE Z PRZEPISAMI DECYZJE O WYBORZE PRZEDSIĘWZIĘĆ UZYSKUJĄCYCH DOFINANSOWANIE, DOTACJE, KREDYTY, POŻYCZKI ITD.
 2. BRAK WYBORU JAKO PRZEDSTAWICIELA RAFAŁA MARCINA KOSNO LUB MARCINA KORNILUKA I POWOŁANIE INNYCH OSÓB WBREW USTALONEMU REGULAMINOWI WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W BIAŁYMSTOKU DO KOMISJI OCENIAJĄCEJ WNIOSKI O DOFINANSOWANIE ZADAŃ NIEINWESTYCYJNYCH Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA.
 3. MARNOTRAWIENIE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH POZOSTAJĄCYCH W DYSPOZYCJI WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W BIAŁYMSTOKU - DECYZJE PODEJMOWANE PRZEZ OSOBY POWOŁANE WBREW OBOWIĄZUJĄCYM PRZEPISOM W SKŁAD RADY NADZORCZEJ, BRAK NADZORU NA ZARZĄDEM FUNDUSZU, WYBÓR PRZESTARZAŁYCH TECHNOLOGII, BRAK UZYSKANIA ZAMIERZONYCH EFEKTÓW EKOLOGICZNYCH, NIEGOSPODARNOŚĆ - NP. DOFINANSOWANIE SPALARNI ODPADÓW MEDYCZNYCH NA TERENIE MIASTA BIAŁEGOSTOKU, DOFINANSOWANIE INSTALACJI POMP CIEPŁA I MODERNIZACJI UKŁADU GRZEWCZEGO SZKOŁY W UHOWIE BEZ WYKONANIA WYMIANY OKIEN I TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU, NIEPRAWIDŁOWOŚCI W ROZLICZANIU DOTACJI, KREDYTÓW, NIERÓWNE TRAKTOWANIE PODMIOTÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ŚRODKI Z FUNDUSZU.

IV. PRZEZ WOJEWODĘ PODLASKIEGO

 1. BRAK NADZORU NAD DZIAŁALNOŚCIĄ: ZARZĄDU MIASTA BIAŁEGOSTOKU, ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO, WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W BIAŁYMSTOKU NA SZKODĘ PUBLICZNĄ, TOLEROWANIE NADUŻYĆ I NIEPRAWIDŁOWOŚCI.
 2. LEKCEWAŻENIE SKARG PODMIOTÓW I OBYWATELI NA NIEPRAWIDŁOWOŚCI (W TYM PISEMNYCH, M.IN. STOWARZYSZENIA FEDERACJA ZIELONYCH W BIAŁYMSTOKU) ZŁOŻONYCH W ZWIĄZKU NP. SPRAWAMI WYBORU PRZEDSTAWICIELA POZARZĄDOWYCH ORGANIZACJI EKOLOGICZNYCH DO RADY NADZORCZEJ WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W BIAŁYMSTOKU, LOKALIZACJI INWESTYCJI MOGĄCYCH MIEĆ WPŁYW NA ŚRODOWISKO, ZDROWIE LUDZI, MOGĄCYCH POGORSZYĆ JEGO STAN (W NP. PRZYPADKACH OPISANYCH W NINIEJSZYM PIŚMIE I PODOBNYCH).

VI. PRZEZ GENERALNĄ DYREKCJĘ DRÓG PUBLICZNYCH ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU (DAWNIEJ: DYREKCJĘ OKRĘGOWĄ DRÓG PUBLICZNYCH W BIAŁYMSTOKU) I INNE PODMIOTY

 1. ZAANGAŻOWANIE PUBLICZNYCH ŚRODKÓW W BUDOWĘ DWUPOZIOMOWEGO WIADUKTU SŁUŻĄCEGO DOJAZDOWI DO HIPERMARKETU "AUCHAN" W BIAŁYMSTOKU - POMIMO ŻE SŁUŻY ON WYŁĄCZNIE BEZKOLIZYJNEMU DOJAZDOWI KLIENTÓW DO HIPERMARKETU "AUCHAN" I JAKO TAKI POWINIEN BYĆ W CAŁOŚCI SFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW HIPERMARKETU "AUCHAN" JAKO ELEMENT INFRASTRUKTURY DROGOWEJ HIPERMARKETU "AUCHAN". ZE WZGLĘDU NA BLISKOŚĆ MIEJSKIEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW MIASTO BIAŁYSTOK W NAJBLIŻSZYM CZASIE NIE BĘDZIE ROZWIJAĆ SIĘ POZA OBRĘB TRASY OBWODOWEJ MIASTA NA TYM OBSZARZE, PLANOWANIE ROZWOJU MIASTA POZA OBRĘB TRASY OBWODOWEJ ZAPRZECZA ZASADOM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - TRASA OBWODOWA PRZESTAJE PEŁNIĆ FUNKCJĘ OBWODNICY. BEZ BUDOWY HIPERMARKETU "AUCHAN" NA TYM WĘŹLE WYSTĘPUJĄCE NATĘŻENIE RUCHU DROGOWEGO NIE DECYDOWAŁO O POTRZEBIE WYKONANIA TEGO TYPU INWESTYCJI. TAK WIĘC ŚRODKI PUBLICZNE STANOWIŁY DOTACJĘ DLA PRYWATNEGO PODMIOTU NA SKUTEK BŁĘDNYCH DECYZJI LOKALIZACYJNYCH DOTYCZĄCYCH HIPERMARKETU "AUCHAN" I TOWARZYSZĄCEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ.
 2. INFRASTRUKTURA DROGOWA ZOSTAŁA WYKONANA SPRZECZNIE Z PRZEPISAMI - NP. GOSPODARKA WODAMI OPADOWYMI, BRAK ŚCIEŻEK ROWEROWYCH WYMAGANYCH PRZY BUDOWIE NOWYCH I MODERNIZACJI DRÓG PRZEZ "MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BIAŁEGOSTOKU".
 3. NIEPRAWIDŁOWOŚCI PRZY SPORZĄDZANIU SPRZECZNEJ Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI DOKUMENTACJI I KONCEPCJI, PLANOWANIU PRZEBIEGU TRASY DOTYCZĄCEJ PROJEKTOWANEJ OBWODNICY AUGUSTOWA (M.IN. "OCEN ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO", DECYZJE ADMINISTRACYJNE SPRZECZNE Z PRAWEM.
 4. NIEPRZESTRZEGANIE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH HAŁASU, OCHRONY ŚRODOWISKA, OCHRONY WÓD, GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ, BEZPIECZEŃSTWA NA ZARZĄDZANYCH DROGACH, NIEWYKORZYSTYWANIE MOŻLIWOŚCI ZWIĄZANYCH Z ORGANIZACJĄ RUCHU, STOSOWANIEM ODPOWIEDNICH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH (USPOKAJANIE RUCHU, EKRANY AKUSTYCZNE, STREFY OGRANICZANIA ZABUDOWY W SĄSIEDZTWIE DRÓG).

VI. PRZEZ DZIENNIKARZY

 1. UKRYWAJĄCYCH WIADOMOŚCI O PODEJRZENIU PRZESTĘPSTW I WPROWADZAJĄCYCH W BŁĄD OPINIĘ PUBLICZNĄ, PRZEMILCZAJĄC FAKTY OPISANE W NP. NINIEJSZYM PIŚMIE, O KTÓRYCH WIELOKROTNIE STOWARZYSZENIE FEDERACJA ZIELONYCH W BIAŁYMSTOKU INFORMOWAŁO MEDIA, W CELU WYKORZYSTANIA MOŻLIWOŚCI ICH WERYFIKACJI NIEDOSTĘPNYCH ORGANIZACJI SPOŁECZNEJ ZE WZGLĘDU NA OGRANICZONE ŚRODKI I MOŻLIWOŚCI CZASOWE
 2. UTRUDNIAJĄCYCH KONTROLĘ SPOŁECZNĄ I WERYFIKACJĘ PODEJRZEŃ DOTYCZĄCYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI W ZARZĄDZANIU, ROZPOWSZECHNIANIU POMÓWIEŃ, DZIAŁANIEM NA SZKODĘ SPOŁECZNĄ, STOWARZYSZENIA FEDERACJA ZIELONYCH W BIAŁYMSTOKU, JEGO CZŁONKÓW I SYMPATYKÓW.
 3. STOSOWANIEM GRÓŹB I PRÓBAMI PRZEKUPSTWA M.IN. W STOSUNKU DO RAFAŁA KOSNO - PREZESA STOWARZYSZENIA FEDERACJA ZIELONYCH W BIAŁYMSTOKU.

bliższe informacje
PREZES STOWARZYSZENIA FEDERACJA ZIELONYCH W BIAŁYMSTOKU RAFAŁ KOSNO
SIEDZIBA: UL. RUMIANKOWA 14/4, 15 - 665 BIAŁYSTOK TEL. (085) 66 11 434
BIURO: UL. RUMIANKOWA 20, 15 - 665 BIAŁYSTOK TEL. (085) 66 11 812 (
"ZIELONY TELEFON FEDERACJI ZIELONYCH")
E- MAIL: fzbialystok@wp.pl fzbial@kki.net.pl
strony internetowe:
www.zieloni.w.pl www.zieloni.osiedle.net.pl www.republika.pl/fzbialystok

ZAPRASZAM WSZYSTKICH CHĘTNYCH DO WSPÓŁPRACY I OPRACOWYWANIA STRON WWW.ZIELONI.W.PL - OCZEKUJEMY NA CIEKAWE TEKSTY, ZDJĘCIA, ILUSTRACJE ZWIĄZANE TEMATYCZNE Z ZAWARTOŚCIĄ STRON WWW.ZIELONI.W.PL - KONTAKT: fzbialystok@wp.pl

 

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE-RAFAŁ KOSNO I STOWARZYSZENIE FEDERACJA ZIELONYCH W BIAŁYMSTOKU (C) 2002 r. KOPIOWANIE, POWIELANIE W JAKIKOLWIEK SPOSÓB I W JAKIEJKOLWIEK FORMIE CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI (W TYM TEKSTÓW, ZDJĘĆ, GRAFIK, WYKRESÓW, DANYCH ITD.) WYŁĄCZNIE PO UZYSKANIU PISEMNEJ ZGODY.