federacja zielonych

www.zieloni.w.pl www.zieloni.osiedle.net.pl

STRONY INFORMACYJNE NA TEMAT: EKOLOGII, OCHRONY ŚRODOWISKA, CYWILIZACJI PROWADZONE PRZEZ:STOWARZYSZENIE FEDERACJA ZIELONYCH W BIAŁYMSTOKU siedziba: ul. Rumiankowa 14/4 15 - 665 BIAŁYSTOK tel. (085) 66 11 434 BIURO; ul. Rumiankowa 20, 15 - 665 BIAŁYSTOK tel. (085) 66 11 812 ("ZIELONY TELEFON FEDERACJI ZIELONYCH) E- MAIL: fzbialystok@wp.pl EKOLOGIA-OCHRONA ŚRODOWISKA-EKOROZWÓJ-ŚCIEŻKI ROWEROWE- TRANSPORT-OCHRONA PRZYRODY-EDUKACJA-SPOŁECZEŃSTWO- ZDROWIE-GOSPODARKA-WEGETARIANIZM-NAUKA -CYWILIZACJA-POSTĘP-INNOWACJE-DORADZTWO

MEDIA: DEZINFORMACJA, MANIPULACJA, DYLETANCTWO, BRAK OBIEKTYWIZMU I KŁAMSTWA NA KAŻDYM KROKU, CZYLI FEDERACJA ZIELONYCH PROCESUJE SIĘ Z PRASĄ I TELEWIZJĄ ORAZ NADZIEJA NA PRAWDĘ, WIEDZĘ I RZETELNĄ INFORMACJĘ W INTERNECIE...

SĄD OKRĘGOWY

W BIAŁYMSTOKU

WNIOSEK O PROCES O ZNIESŁAWIENIE I PODANIE NIEPRAWDY

W TRYBIE WYBORCZYM

 

JAKO PEŁNOMOCNIK WYBORCZY KOMITETU WYBORCZEGO WYBORCÓW "ZIELONI". NIEZALEŻNA OBYWATELSKA INICJATYWA NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU REGIONU WWW.ZIELONI.W.PL, TEL. (085) 66 11 812 (W SKRÓCIE: KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "ZIELONI') SKŁADAM WNIOSEK O PROCES O ZNIESŁAWIENIE I PODANIE NIEPRAWDY W TRYBIE WYBORCZYM.

ZNIESŁAWIENIE I PODANIE NIEPRAWDY W TRYBIE WYBORCZYM DOTYCZYŁO DZIAŁALNOŚCI RAFAŁA MARCINA KOSNO, ZAMIESZKAŁEGO UL. RUMIANKOWA 14/4, 15-665 BIAŁYSTOK, UR. 20,12,1976 R. W ZIELONEJ GÓRZE, SYNA JÓZEFA KOSNO I STEFANII KOSNO Z DOMU KOZUBSKA) BĘDĄCEGO PEŁNOMOCNIKIEM WYBORCZYM KOMITETU WYBORCZEGO WYBORCÓW "ZIELONI", KANDYDATEM DO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO ORAZ PREZESEM I PRACOWNIKIEM STOWARZYSZENIA FEDERACJA ZIELONYCH W BIAŁYMSTOKU.

ZNIESŁAWIENIE I PODANIE NIEPRAWDY UNIEMOŻLIWIŁO ZEBRANIE WYSTARCZAJĄCEJ LICZBY PODPISÓW POD LISTAMI POPARCIA DLA KANDYDATÓW NA RADNYCH SEJMIKU WOJEWÓDZKIEGO- KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "ZIELONI" DO DNIA PUBLIKACJI I EMISJI ZNIESŁAWIEŃ I PODANIA NIEPRAWDY TYLKO W CIĄGU 3 GODZIN ZEBRAŁ PONAD 50 PODPISÓW, SPOTYKAJĄC SIĘ Z WYRAZAMI POPARCIA DLA INICJATYWY LUDZI MŁODYCH, NIEZALEŻNYCH PREZENTUJĄCYCH AUTENTYCZNE PODEJŚCIE DO DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ. PO PUBLIKACJI I EMISJI ZNIESŁAWIEŃ I PODANIA NIEPRAWDY NA SKUTEK BEZPODSTAWNYCH NEGATYWNYCH OPINII WYRAŻONYCH DO WYZNACZONEGO TERMINU 27 WRZEŚNIA 2002 R. NIE UDAŁO SIĘ ZEBRAĆ WYMAGANEJ MINIMALNEJ ILOŚCI 300 PODPISÓW WYBORCÓW POPIERAJĄCYCH LISTĘ KANDYDATÓW NA RADNYCH W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH 2002, I TYM SAMYM ZAREJESTROWLISTĘ KANDYDATÓW NA RADNYCH WYBORACH SAMORZĄDOWYCH 2002 (M.IN. DO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO, RADY MIASTA BIAŁEGOSTOKU)

UNIEMOŻLIWIŁO TO DALSZY UDZIAŁ W KAMPANII WYBORCZEJ DO SAMORZĄDU 2002, CO DLA KOMITETU WYBORCZEGO WYBORCÓW "ZIELONI" OZNACZAŁO M.IN.:

1. BRAK MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA MANDATU RADNYCH (M.IN. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO, RADY MIASTA BIAŁEGOSTOKU)

2. BRAK MOŻLIWOŚCI PREZENTACJI PROGRAMU WYBORCZEGO I DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ CZŁONKÓW I KANDYDATÓW NA RADNYCH KOMITETU WYBORCZEGO WYBORCÓW "ZIELONI" ORAZ CZŁONKÓW I SYMPATYKÓW STOWARZYSZENIA FEDERACJA ZIELONYCH W BIAŁYMSTOKU (POPRZEZ M.IN. BEZPŁATNY CZAS ANTENOWY UDOSTĘPNIANY KANDYDATOM NA RADNYCH PRZEZ PUBLICZNĄ TELEWIZJĘ I PUBLICZNE RADIO), UDZIAŁU W FESTYNACH, PRAWYBORACH, PREZENTACJI NA ŁAMACH PRASY ITD.

3. BRAK WPŁYWU NA WYNIK WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH 2002 R. POPRZEZ BRAK MOŻLIWOŚCI PUBLICZNEJ POLEMIKI Z INNYMI KOMITETAMI WYBORCZYMI, MOŻLIWOŚCI ZADAWANIA PYTAŃ ITD.

OPRÓCZ OCZYWISTYCH STRAT SPOŁECZNYCH ZWIĄZANYCH Z UNIEMOŻLIWIENIEM UDZIAŁU W DEMOKRATYCZNYM PROCESIE KONTROLI I WPŁYWU NA SPRAWY DOTYCZĄCE SAMORZĄDNOŚCI ZNIESŁAWIENIE I PODANIE NIEPRAWDY SPOWODOWAŁO STRATY ZWIĄZANE Z UTRATĄ ZAUFANIA DO CZŁONKÓW KOMITETU WYBORCZEGO WYBORCÓW "ZIELONI", STOWARZYSZENIA FEDERACJA ZIELONYCH W BIAŁYMSTOKU.

 

 

DOMAGAMY SIE

 1. OPUBLIKOWANIA PRZEPROSIN I PRZESŁANEGO WCZEŚNIEJ DO REDAKCJI SPROSTOWANIA (W ZAŁĄCZENIU).
 2. WYRÓWNANIA STRAT FINANSOWYCH PONIESIONYCH PRZEZ CZŁONKÓW KOMITETU WYBORCZEGO WYBORCÓW "ZIELONI", RAFAŁA MARCINA KOSNO I STOWARZYSZENIE FEDERACJA ZIELONYCH (BRAK MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA DOTACJI, SUBWENCJI, WPŁAT Z FUNDUSZY, OD FIRM I OSÓB PRYWATNYCH NA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ STOWARZYSZENIA FEDERACJA ZIELONYCH W BIAŁYMSTOKU I KOMITETU WYBORCZEGO WYBORCÓW "ZIELONI", RAFAŁA MARCINA KOSNO - UTRATA GODNOŚCI I DOBREGO IMIENIA - W WYSOKOŚCI 160 000 PLN.
 3. SADOWEGO ZAKAZU PUBLIKACJI PRZEZ AUTORÓW ZNIESŁAWIEŃ I POMÓWIEŃ MATERIAŁÓW NA TEMAT RAFAŁA MARCINA KOSNO, STOWARZYSZENIA FEDERACJA ZIELONYCH W BIAŁYMSTOKU I CZŁONKÓW KOMITETU WYBORCZEGO WYBORCÓW "ZIELONI" BEZ ZGODY RAFAŁA MARCINA KOSNO, STOWARZYSZENIA FEDERACJA ZIELONYCH W BIAŁYMSTOKU I CZŁONKÓW KOMITETU WYBORCZEGO WYBORCÓW "ZIELONI", BEZ PISEMNEJ ZGODY ODPOWIEDNIO RAFAŁA MARCINA KOSNO, STOWARZYSZENIA FEDERACJA ZIELONYCH W BIAŁYMSTOKU I CZŁONKÓW KOMITETU WYBORCZEGO WYBORCÓW "ZIELONI".

 

 

 

UZASADNIENIE:

ARTYKUŁY POWSTAŁY M.IN. W WYNIKU KONFERENCJI PRASOWEJ W BIURZE INFORMACJI EKOLOGICZNEJ PRZY ULICY SIENKIEWICZA 40 W BIAŁYMSTOKU Z DNIA 24 09 2002 R.

AUTORZY SKUPILI SIĘ NA WĄTKU SENSACYJNYM , PODKREŚLAJĄC POPRZEZ M.IN. TYTUŁY, NIEDOPOWIEDZENIA, INSYNUACJE, PÓŁPRAWDY I KONTRASTOWE ZESTAWIENIA FAKTÓW, MANIPULUJĄC I SUGERUJĄC, ŻE POSTĘPOWANIE RAFAŁA KOSNO, STOWARZYSZENIA FEDERACJA ZIELONYCH W BIAŁYMSTOKU POLEGAJĄCE NA: SFORMUŁOWANIU ZARZUTÓW CO DO DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ NAD INWESTYCJAMI "MAJĄCYMI WPŁYW NA ŚRODOWISKO LUB ZDROWIE LUDZI" (NP. STACJE PALIW, HIPERMARKETY, ANTENY TELEFONII KOMÓRKOWEJ), (NP. PRZEKAZANIE WSKAZÓWEK DO "RAPORTÓW ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO", POMOC W UZUPEŁNIENIU DOKUMENTACJI, DORADZTWO, WSKAZYWANIE LUK PRAWNYCH W ZAMIAN ZA DOTACJĘ CELOWĄ PRZEZNACZONĄ NA POKRYCIE KOSZTÓW POWYŻSZEJ DZIAŁALNOŚĆI STATUTOWEJ) JEST "NIEWŁAŚCIWE", "NIEMORALNE", "WĄTPLIWE", POTĘPIANE PRZEZ INNYCH, OPIERA SIĘ NA PRÓBACH WYMUSZENIA, ZASTRASZENIA CZY SZANTAŻU (TZW. "EKOHARACZE"). PORÓWNYWANO TĄ SYTUACJE I DZIAŁALNOŚĆ WNIOSKODAWCY JAKO RZEKOMO KORUPCJOGENNĄ, SZKODLIWĄ SPOŁECZNIE, MAJĄCA NA CELU TOLEROWANIE UCHYBIEŃ W PRZESTRZEGANIU PRZEPISÓW PRAWA. W RZECZYWISTOŚCI W OPARCIU O FAKTY, ISTNIEJĄCY STAN PRAWNY I DOKUMENTACJE STWIERDZIĆ MOŻNA ZE:

1. DZIAŁALNOŚĆ TAKA JEST ZGODNA Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I STATUTEM STOWARZYSZENIA FEDERACJA ZIELONYCH W BIAŁYMSTOKU.

2. SŁUŻY POPRAWIE STANU ŚRODOWISKA I PRZESTRZEGANIU PRZEPISÓW PRAWA, CZYLI REALIZACJI CELÓW DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA FEDERACJA ZIELONYCH W BIAŁYMSTOKU.

3. JEST POŻYTECZNA SPOŁECZNIE ZE WZGLĘDU NA OSIĄGANY TZW. "EFEKT EKOLOGICZNY" - POPRAWIE STANU ŚRODOWISKA, SPEŁNIENIE WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEPISAMI OCHRONY ŚRODOWISKA.

POSTAWA AUTORÓW WYNIKAJĄCA Z NIEDBALSTWA, NIEKOMPETENCJI, POŚPIECHU, BRAKU OBIEKTYWIZMU, NACECHOWANA BYŁA TAKŻE POSTAWĄ STRICTE KOMERCYJNĄ --ZASPOKOJENIU POTRZEBY PUBLIKACJI TANIEJ SENSACJI, I RZEKOMYCH AFER.

NIE MA TO NIC WSPÓLNEGO Z OBIEKTYWNYM PRAWEM DO KRYTYKI I POSZUKIWANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI - WSZYSCY AUTORZY NP. NIE ZAREAGOWALI NA PRZEKAZANE PRZEZ STOWARZYSZENIA FEDERACJA ZIELONYCH W BIAŁYMSTOKU NA WSPOMNIANEJ KONFERENCJI I POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ MATERIAŁY NA TEMAT NP. DZIAŁALNOŚCI JEDNEGO Z KOMITETÓW WYBORCZYCH I KANDYDATA RYSZARDA TURA (NIEPRAWIDŁOWOŚCI TE WYSTĘPUJĄ FAKTYCZNE, SĄ STWIERDZONE W OPARCIU O OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY TAKŻE PRZEZ M.IN. KONTROLĘ NACZELNEJ IZBY KONTROLI ITD.).

CO WIĘCEJ TAKIE ZACHOWANIA MEDIÓW OBLICZONE SĄ NA STRICTE MATERIALNY ZYSK - WZROST ZAINTERESOWANIA CZYTELNIKÓW I ODBIORCÓW, CO MA WYMIERNE PRZEŁOŻENIE NA DOCHÓD ZE SPRZEDAŻY INFORMACJI, WPŁYWY Z TOWARZYSZĄCYCH REKLAM ITD.

ODBUDOWANIE SPOŁECZNEGO ZAUFANIA, PRZY ODCIĘCIU OD MOŻLIWOŚCI TRADYCYJNEGO DOFINANSOWANIA REALIZACJI ZADAŃ STATUTOWYCH STOWARZYSZENIA FEDERACJA ZIELONYCH W BIAŁYMSTOKU BĘDZIE BARDZO TRUDNE. STOWARZYSZENIE NIE MA FIZYCZNEJ MOŻLIWOŚCI DOTARCIA DO WSZYSTKICH ODBIORCÓW POMÓWIEŃ I NIEPRAWDZIWYCH INFORMACJI, NIE WYDAJE WŁASNEGO PISMA O TAKIM ZASIĘGU ETC.

POZA TYM BRAK MOŻLIWOŚCI UDZIAŁU W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH 2002 R. OZNACZA BRAK MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZAMIERZONYCH DZIAŁAŃ NA POLU SAMORZĄDOWYM MAJĄCYCH WSPIERAĆ M.IN. ROZWÓJ TURYSTYKI, ROZWÓJ REGIONALNY, POPRAWĘ STANU ŚRODOWISKA, WSPARCIE EKOLOGICZNEGO ROLNICTWA I PRODUKCJI ZDROWEJ ŻYWNOŚCI, ROZWÓJ ENERGETYKI ODNAWIALNEJ.

ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ ODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA SZACUJEMY NA CO NAJMNIEJ RÓWNĄ WYSOKOŚCI WPŁAT Z 2 - 4 Z UBIEGŁYCH LAT OD FIRM NA RZECZ REALIZACJI DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ STOWARZYSZENIA FEDERACJA ZIELONYCH W BIAŁYMSTOKU I CZŁONKÓW KOMITETU WYBORCZEGO WYBORCÓW "ZIELONI"+ UTARTA CZASU ANTENOWEGO O RÓWNOWAŻNEJ WARTOŚCI I KOSZTY DOTARCIA DO ODBIORCÓW (STOWARZYSZENIE ZAMIERZA UTWORZYĆ I PROWADZIĆ WŁASNE STRONY INTERNETOWE ORAZ PROWADZIĆ DZIAŁANIA PROMOCYJNE W CELU PRZYWRÓCENIA WŁAŚCIWEJ OPINII O STOWARZYSZENIU FEDERACJA ZIELONYCH W BIAŁYMSTOKU I CZŁONKACH KOMITETU WYBORCZEGO WYBORCÓW "ZIELONI", UTRATA DIET I MOŻLIWOŚCI REALIZACJI POWYŻSZYCH PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ STOWARZYSZENIA FEDERACJA ZIELONYCH W BIAŁYMSTOKU I CZŁONKÓW KOMITETU WYBORCZEGO WYBORCÓW "ZIELONI" - TO JEST OKOŁO 160 000 PLN.

 

 

SPIS ARTYKUŁÓW I AUDYCJI BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM WNIOSKU:

 

 1. TELEWIZJA POLSKA ODDZIAŁ REGIONALNY W BIAŁYMSTOKU-PROGRAM "OBIEKTYW" DNIA 24.09.2002 R. : GODZINA 18.00, 21.30 - REPORTAŻ JOANNY GAWEŁ
 2. "KURIER PORANNY" DNIA 25.09.2002 R. STR. 4 "KARTA KONTRA EKOTERROR"- AUTOR: TOMASZ ŻUKOWSKI.
 3. "GAZETA WYBORCZA" DODATEK " GAZETA W BIAŁYMSTOKU" DNIA 25.09.2002 R. STR. 3 "CIERPI CAŁE ŚRODOWISKO"- - AUTOR: KATARZYNA POŁEĆ
 4. "GAZETA WSPÓŁCZESNA" DNIA 25.09.2002 R. STR. 2 "KARTA PRZECIWKO EKOTERRORYSTOM" - AUTOR (ADA)
 5. INFORMACJA PAP Z DNIA 24.09.2002 R.-
 6. "KURIER PORANNY", "GAZETA WYBORCZA" W CZASIE TRWANIA KAMPANII WYBORCZEJ ZAMIEŚCIŁY TAKŻE STRONNICZE WZMIANKI O ORGANIZACJI "DNIA BEZ SAMOCHODU" DNIA 23 09 2002 R. POMIJAJĄC PRZEKAZANE MATERIAŁY PRASOWE WSKAZUJĄC JAKO RZEKOMY ABSURD PRZYBYCIE NA "DZIEŃ BEZ SAMOCHODU" ORGANIZATORA SAMOCHODEM ("DZIEŃ BEZ SAMOCHODU" TO IMPREZA PROMUJĄCA PROEKOLOGICZNE ZACHOWANIA W TRANSPORCIE MINIMALIZUJĄCE NIEKORZYSTNY WPŁYW NA ŚRODOWISKO - M.IN. KORZYSTANIE Z NAPĘDU GAZOWEGO W SAMOCHODACH) I WINIĄC ZA SŁABA ORGANIZACJĘ IMPREZY ORGANIZATORA STOWARZYSZENIA FEDERACJA ZIELONYCH W BIAŁYMSTOKU I RAFAŁA MARCINA KOSNO, PODCZAS GDY ZA SŁABA PROMOCJĘ I NP. BRAK ZAMKNIĘCIA Z OKAZJI IMPREZY ULICY LIPOWEJ I RYNEK KOŚCIUSZKI DLA SAMOCHODÓW ODPOWIADAJĄ WŁADZE MIASTA.

POMÓWIENIA I NIEPRAWDZIWE INFORMACJE OPIERAJĄCE SIĘ NA PÓŁPRAWDACH I MANIPULACJI ZAWARTE BYŁY TAKŻE W ARTYKUŁACH M.IN.

 1. "KURIER PORANNY" - M.IN. "CHORA FEDERACJA "- AUTOR: TOMASZ ŻUKOWSKI, PUBLIKACJE TOMASZA WIŚNIEWSKIEGO
 2. "WPROST" NP. "EKOHARACZ" 09. 09. 2001 R STR. 31 M.IN. AUTOR: RAFAŁ PLEŚNIAK .
 3. "NEWSWEEK" Z ROKU 2002 - ARTYKUŁY O PODOBNEJ TEMATYCE.

 

ZAŁĄCZNIKI

REJESTRACJA KOMITETU

LISTY POPARCIA

PLAKAT WYBORCZY

STATUT STOWARZYSZENIA

LISTA INWESTYCJI

 

bliższe informacje
PREZES STOWARZYSZENIA FEDERACJA ZIELONYCH W BIAŁYMSTOKU RAFAŁ KOSNO
SIEDZIBA: UL. RUMIANKOWA 14/4, 15 - 665 BIAŁYSTOK TEL. (085) 66 11 434
BIURO: UL. RUMIANKOWA 20, 15 - 665 BIAŁYSTOK TEL. (085)
66 11 812 ("ZIELONY TELEFON FEDERACJI ZIELONYCH")
E- MAIL: fzbialystok@wp.pl fzbial@kki.net.pl
strony internetowe:
www.zieloni.w.pl www.zieloni.osiedle.net.pl www.republika.pl/fzbialystok

ZAPRASZAM WSZYSTKICH CHĘTNYCH DO WSPÓŁPRACY I OPRACOWYWANIA STRON WWW.ZIELONI.W.PL - OCZEKUJEMY NA CIEKAWE TEKSTY, ZDJĘCIA, ILUSTRACJE ZWIĄZANE TEMATYCZNE Z ZAWARTOŚCIĄ STRON WWW.ZIELONI.W.PL - KONTAKT: fzbialystok@wp.pl

 

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE-RAFAŁ KOSNO I STOWARZYSZENIE FEDERACJA ZIELONYCH W BIAŁYMSTOKU (C) 2002 r. KOPIOWANIE, POWIELANIE W JAKIKOLWIEK SPOSÓB I W JAKIEJKOLWIEK FORMIE CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI (W TYM TEKSTÓW, ZDJĘĆ, GRAFIK, WYKRESÓW, DANYCH ITD.) WYŁĄCZNIE PO UZYSKANIU PISEMNEJ ZGODY.