federacja zielonych

www.zieloni.w.pl

Zapraszam do dyskusji i nadsyłania opinii na ten temat - e-mail: : fzbialystok@wp.pl

DROGA VIA BALTICA, TIRY, TRANSPORT PRZEZ POLSKĘ (WSCHÓD - ZACHÓD), OCHRONA ŚRODOWISKA, PRZYRODY, FUNDUSZE UE...

JAK DONIOSŁA LOKALNA PRASA w "Strategię ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO" (m.in. na wniosek naszej organizacji) wpisano także oprócz Via Baltica równolegle modernizację linii kolejowej i przystosowanie jej do tzw. transportu kombinowanego (tirów w ruchu tranzytowym za pomocą platform kolejowych z dużą szybkością - tzw. TIRY NA TORY - np. w Europie Zachodniej pociągi towarowe jeżdżą z prędkościami nawet 120km/h)

OCZYWIŚCIE W OBECNYM STANIE W SKALI OGRANICZONEJ TYLKO DO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NIE MA TO SENSU I SZANS NA REALIZACJĘ -

POTRZEBNA JEST OGÓLNOPOLSKA KAMPANIA "TIRY NA TORY"

To jedyne rozwiązanie problemu transportu, ochrony środowiska i przyrody w Polsce kraju tranzytowego - pomiędzy wschodem i zachodem...

Może sie okazać, że np. tylko WWF lub inne organizacje z niezależnym finansowaniem może ją poprowadzić... bo np. polskie fundusze są jakoś ograniczone rządowymi programami, interesami lobby...

PROGRAM TIRY NA TORY nie jest nawet kwestią funduszy (oprócz modernizacji trasy) - POTRZEBNA JEST RESTRUKTURYZACJA KOLEI-zniesienie monopolu państwowego PKP np. urynkowienie (ale nie rozkradzenie majątku i upadek) aby np. prywatni przedsiębiorcy i wykonywać przewozy (np. własnymi, wynajmowanymi wagonami) płacąc za użytkowanie torów w np. wyłonionym w drodze przetargów firmom proporcjonalnie do stopnia korzystania.

Na razie Unia Europejska uznała za istotne dofinansowanie tylko tras Północ - Południe przez Polskę?

Autostrada A1 i trasa kolejowa E-65 priorytetowe dla UE (PAP, JB/08.07.2003, godz. 11:50)

http://biznes.onet.pl/0,760777,wiadomosci.html

Autostrada A1 i linia kolejowa E-65, prowadzące z Gdańska przez Katowice do południowej granicy Polski, zostały uznane przez grupę roboczą ds. transportu Komisji Europejskiej za priorytetowe dla rozszerzonej Unii Europejskiej. Takie projekty mogą liczyć na większe dofinansowanie z UE...

Via Baltica przez Białystok

http://www.wspolczesna.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20030707/AKTUALNOSCI/307070007

Nic nie wskazuje na to, by planowany od lat przebieg trasy Via Baltica na Podlasiu miał ulec zmianie. Z nadesłanego do Sejmiku Województwa Podlaskiego stanowiska Ministerstwa Infrastruktury wynika, że wciąż aktualne są ustalenia z 2001 r. - o przebiegu trasy przez Białystok. W ministerialnych założeniach wariant budowy Via Baltiki przez Łomżę nie jest brany pod uwagę (...) Obawę, że trasa ta może zostać zmieniona, wywołały liczne wystąpienia ekologów z całego kraju. Nie chcą oni, by droga o tak dużym natężeniu ruchu biegła przez Biebrzański Park Narodowy. Okazuje się jednak, że ustalenie, którędy będzie prowadzić Via Baltica, nie stanowi już problemu dla Ministerstwa Infrastruktury (...) droga ekspresowa S-8 Via Baltica przebiegać będzie po trasie: Warszawa – Ostrów Mazowiecka – Białystok – Augustów – Budzisko” (...) przebieg trasy ma już wstępną akceptację Ministerstwa Środowiska i Krajowej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko.

Wypychanie torfu

http://www.wspolczesna.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20030707/AKTUALNOSCI/307070004 Jeszcze co najmniej przez miesiąc TIR-y nie będą mogły jeździć trasą 61 na odcinku Grajewo – Augustów. Zamknięcie drogi dla ciężarówek zostało wymuszone przez osiadanie 100-metrowego odcinka wyremontowanej już jezdni. Trwa usuwanie usterki, tymczasem niszczeje nawierzchnia trasy 65 (Białystok – Ełk), po której zaczęły jeździć TIR-y. (...) Pojawił się jednak problem z osiadaniem drogi na odcinku 100 m w rejonie Rajgrodu. Okazało się, że usterki nie da się usunąć szybko. (...) na całym odcinku w kierunku Rajgrodu jest nawierzchnia na bazie torfów. Dlatego podczas budowy drogi Grajewo – Rajgród wybierano torf i uzupełniano kruszywem naturalnym, by zapewnić stabilność nawierzchni. Mimo to odcinek 100 m pod samym Rajgrodem zaczął osiadać. Było tu kiedyś jakieś bagienko albo jeziorko. Teraz tę miękką warstwę pod drogą, musimy po prostu wypchnąć. Aby to zrobić, obciążamy kolejno pasy drogi. Tylko na jedną stronę szosy nawieźliśmy 20 tys. ton żwiru. Wypychanie torfu spod nasypu potrwa prawdopodobnie do sierpnia.

GRAFIKA, TŁO DŹWIĘKOWE TEJ STRONY Z BEZPŁATNEGO PROGRAMU BIUROWEGO "STAROFFICE" (alternatywa dla płatnego Pakietu "MICROSOFT OFFICE", zbyt drogiego jak na polskie możliwości, często używanego nielegalnie - "piracko"). Darmowy Program Biurowy "STAROFFICE w pełni zastępuje płatny Pakiet "MICROSOFT OFFICE", zawiera te same elementy (edytor tekstów, stron www, program graficzny - rysunkowy, arkusz kalkulacyjny), jest w pełni zgodny i kompatybilny z Windows i dokumentami "MICROSOFT OFFICE" (np. "Word" "Exel", "HTML" itp).

więcej informacji (po polsku):

www.staroffice.com.pl

www.staroffice.pl

więcej informacji (po angielsku):

www.staroffice.org

www.staroffice.com

 ???!!!

BIAŁYSTOK 16.05.2003 r.

PODLASKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W BIAŁYMSTOKU

dotyczy: Uwag i wniosków do "Prognozy Oddziaływania na Środowisko" "Projektu Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podlaskiego" m.in. oceny przebiegu drogi Via Baltica, spalarni odpadów medycznych zamiast sterylizatorni, wprowadzenia systemu depozytowo-kaucyjnego zagospodarowania odpadów, oceny efektywności podejmowanych działań i wydatkowania środków na ochronę środowiska przez fundusze celowe zamiast wliczenia tych kosztów w koszty działalności gospodarczej podmiotów ją prowadzących.

ABY OCENIĆ RZECZYWISTY wpływ na środowisko PODSTAWOWA SPRAWA JEST PORÓWNANIE 3 WARIANTÓW:

Bez podejmowania przewidywanych działań (zachowanie stanu obecnego)

2. Ocena skutków przeprowadzenia proponowanych działań w wybranym wariancie z uzasadnieniem wyboru (ekonomicznym, technicznym, prawnym itp.)

3. ODNIESIENIE DO NAJKORZYSTNIEJSZYCH DLA ŚRODOWISKA ROZWIĄZAŃ (nawet jeśli zakłada się , że obecnie są niemożliwe do realizacji) z opisem przyczyn, barier, przeszkód np ekonomicznych, technicznych, prawnych itp.) WTEDY FAKTYCZNIE WIDAĆ JAKIE BĘDĄ EFEKTY a przeważnie to się pomija w takich opracowaniach-to po prostu: NACIĄGANIE EKSPERTYZY, BRAK PRZESTRZEGANIA PRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA.

WSTĘPNIE PRZEWIDUJE że pewna modernizacja drogi Lublin - Białystok - Suwałki - granica oraz przez Łomżę będzie i tak potrzebna ale na skalę przystosowania do ruchu lokalnego.

ZAANGAŻOWANIE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH (zarówno polskich jak i europejskich) powinno być ukierunkowane na modernizację linii kolejowych Lublin - Białystok - Suwałki - granica, Białystok - Waliły - granica, Białystok - Kuźnica - granica w celu przystosowania do przejęcia ruchu tranzytowego na zasadzie transportu kombinowanego (przewóz ciężarowych pojazdów samochodowych na przystosowanych platformach kolejowych ('TIRY NA TORY").

Wystarczy porównać koszty, emisje, wypadkowość, zagrożenia awariami itd.

Jest to faktyczna opcja ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU (zapewnia ochronę środowiska i prowadzenie działalności gospodarczej).

INNE OPCJE SA PRAWDOPODOBNIE SZKODLIWE DLA ŚRODOWISKA: 1. WARIANT DROGOWY -ruch tranzytowy ze względu na położenie regionu północno - wschodniej Polski i charakter (tereny rolniczo turystyczne, brak uciążliwego przemysłu) stanie się prawdopodobnie największym źródłem zanieczyszczeń i emisji, wypadkowości, zagrożenia awariami 2. WARIANT ZEROWY-zachowanie stanu istniejącego przy wzrastającym ruchu tranzytowym = stanie się prawdopodobnie przyczyna zwiększenia zanieczyszczeń i emisji, wypadkowości, zagrożenia awariami (pogorszenie warunków bezpieczeństwa, przepustowości itd.).

System finansowania ochrony środowiska oparty na samorządach i administracji oraz funduszach celowych jest niewydolny i sprzeczny z zasadą zrównoważonego rozwoju - integracji ochrony środowiska z rozwojem gospodarczym - wliczenia tych kosztów w koszty działalności gospodarczej podmiotów ją prowadzących.

Rola Administracji stopniowo powinna ograniczać sie z funkcji i roli wykonawczej do funkcji kontrolnej i monitoringu przestrzegania przepisów.

Istotna rolę odgrywać powinna także możliwość kontroli społecznej poprzez organizacje ekologiczne oraz obywateli - skuteczny system egzekucji kosztów związanych z przypadkami zanieczyszczeń, zaniedbań, awarii, niedbalstwa czy nieprzestrzegania przepisów.

Wydatki samorządów i rządu na ochronę środowiska powinny MALEC A NIE ROSNĄĆ za to środki powinny być wykorzystywane bardziej efektywnie poprzez stosowanie innych dostępnych instrumentów - poprawę przepisów, lokalny monitoring.

Przykładem może być przeniesienie kosztów zagospodarowania odpadów z samorządów na producentów poprzez wprowadzenie systemu depozytowo-kaucyjnego zagospodarowania odpadów.

Pogram w sferze zadań zbytnio skupia sie na wyliczeniu zadań które realizowane będą np. poza strukturami samorządu (a więc samorząd poprzez "Program" nie będzie miał faktycznie wpływu na nie) natomiast w zbyt małym stopniu opisuje zastosowanie dostępnych instrumentów (jak np. wydawane pozwoleń na emisje, przeglądy i audyty) umożliwiające kontrole stanu środowiska i osiąganie założonych parametrów poszczególnych wskaźników stanu środowiska w odniesieniu do stanu istniejącego (np. obniżenie całkowitej emisji S02 na terenie województwa ).

Podstawa Prawna: USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. "Prawo ochrony środowiska" (Dz.U.2001.62.627 z dnia 20 czerwca 2001 r.) Art. 41; 47; 71; 72; 73; 74; 75

bliższe informacje

PREZES STOWARZYSZENIA FEDERACJA ZIELONYCH W BIAŁYMSTOKU RAFAŁ KOSNO SIEDZIBA: UL. RUMIANKOWA 14/4, 15 - 665 BIAŁYSTOK TEL. (085) 66 11 434 BIURO: UL. RUMIANKOWA 20, 15 - 665 BIAŁYSTOK TEL. (085) 66 11 812 ("ZIELONY TELEFON FEDERACJI ZIELONYCH") E- MAIL: fzbialystok@wp.pl fzbial@kki.net.pl strony internetowe: www.zieloni.w.pl www.zieloni.osiedle.net.pl www.republika.pl/fzbialystok www.abcekologii.republika.pl

PYTANIA DOTYCZĄCE INFORMACJI I PORAD NA TEMAT EKOLOGII, OCHRONY ŚRODOWISKA, CYWILIZACJI, ZDROWIA, SPOŁECZEŃSTWA, CYWILIZACJI, ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PROSIMY KIEROWAĆ DO: Stowarzyszenie Federacja Zielonych w Białymstoku SIEDZIBA: ul. Rumiankowa 14/4 15 - 665 Białystok tel. (085) 66 11 434 BIURO: ul. Rumiankowa 20, 15 - 665 Białystok tel. (085) 66 11 812 ("ZIELONY TELEFON FEDERACJI ZIELONYCH") e - mail: fzbialystok@wp.pl

Zostań członkiem wspierającym Stowarzyszenia Federacja Zielonych w Białymstoku: wpłać składkę (20 pln) lub dowolną darowiznę (najlepiej przelewem na konto Stowarzyszenia: BANK OCHRONY ŚRODOWISKA ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU nr r-ku: 15401216 - 50412 - 27006 - 00), otrzymasz ulotki, plakaty, foldery, nalepki, kolorowanki, biuletyny, koszulki itp.

Jeśli chcesz aktywnie zaangażować się w prace Stowarzyszenia Federacja Zielonych w Białymstoku po próbnym okresie członkowstwa wspierającego możesz zostać członkiem zwyczajnym: brać udział w szkoleniach, wycieczkach, praktykach, stypendiach, stażach, uzyskać możliwości pracy, (tworząc lokalny odział Stowarzyszenia Federacja Zielonych) doradztwa, nauki...

Zawarte powyżej stwierdzenia są subiektywnymi opiniami autorów, których ocenę i wiarygodność pozostawiamy czytelnikowi. Prezentujemy je zgodnie z prawem do swobody wypowiedzi i wolności posiadania własnych przekonań i poglądów. Zastrzegamy, że z tego powodu nie ponosimy jakiejkolwiek odpowiedzialności za faktyczne i domniemane szkody spowodowane (jakoby) poprzez przedstawienie tych subiektywnych przekonań i poglądów. W razie jakichkolwiek wątpliwości ZAMIESZCZAMY SPROSTOWANIA. KOPIOWANIE, REPRODUKOWANIE, POWIELANIE I WYKORZYSTYWANIE CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W TYM DOKUMENCIE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ. MECHANICZNEJ CZY JAKIEJKOLWIEK INNEJ BEZ PISEMNEJ ZGODY WYDAWCY JEST ZABRONIONE I PODLEGA OCHRONIE PRAWA AUTORSKIEGO. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE - RAFAŁ KOSNO I STOWARZYSZENIE FEDERACJA ZIELONYCH W BIAŁYMSTOKU (C) 2002 r i 2003 r. KOPIOWANIE, POWIELANIE W JAKIKOLWIEK SPOSÓB I W JAKIEJKOLWIEK FORMIE CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI (W TYM TEKSTÓW, ZDJĘĆ, GRAFIK, WYKRESÓW, DANYCH ITD.) WYŁĄCZNIE PO UZYSKANIU PISEMNEJ ZGODY.